web accessibility bulgarian flag english flag

Специалности

Пловдивският университет е в процедура по акредитация на две магистърски програми:

  • Електронно обучение;
  • Учител по инженерни дисциплини.

Магистърската програма „Електронно обучение” подготвя  висококвалифицирани специалисти в областта на новите образователни технологии. Подходяща е за преподаватели във висшето  и  средно  образование  и  за  специалисти  в  държавни,  частни  и  неправителствени организации и фирми, заети с управление, администрация, подготовка и преквалификация на кадри, развитие на човешкия потенциал и др.

Магистърската  програма засяга  трите  основни  аспекта  на електронното  обучение  (е-обучение) - педагогически, софтуерно - технологичен и организационно - управленски. Тя предлага задълбочено разглеждане на проблеми, свързани с:

  • планиране, организиране и провеждане на е-обучение;
  • оценяване на качеството на е-обучение;
  • проектиране и разработване на електронни учебни материали и курсове;
  • управление на учебно съдържание;
  • оценяване при е-обучението;
  • финансово планиране и управление на е-обучението.

Обучението  е  ориентирано  към  подготовка  на  специалисти,  които  притежават специализирани професионални умения в поне един от трите аспекта на е-обучението и широка фундаментална подготовка в останалите два аспекта. Базовата подготовка се осъществява чрез задължителните курсове, а специализираната - чрез подбора на подходящи избираеми курсове.

Магистърската  програма  „Учител по инженерни дисциплини” осигурява педагогическа подготовка на специалисти - инженери, което им позволява да работят като учители по специалността, която са завършили. Планирани за изучаване са основните педагогически дисциплини, съгласно ПМС 162 от 1997г. обн. ДВ., бр.34 от 25.04.1997,  чрез  които  студентите  да  добият необходимите  педагогически  умения,  което  им позволява да провеждат както изследователска, така и преподавателска дейност.

В учебния план са предвидени избираеми дисциплини, които дават възможност студентите се запознават с  актуални проблеми на педагогиката и да придобиват допълнителни  умения, свързани  както  с  успешната  им  професионална  реализация,  така  и  като  добра  основа  за продължаване на образованието им.

Последна промяна на 01 Октомври 2016