web accessibility bulgarian flag english flag

Специалности и акредитация

Средата за провеждане на ДО в ПУ "П. Хилендарски" има положителна оценка от НАОА (писмо с изх. номер 271/15.2.2016 г.), на базата на която Университетът може да организира и провежда дистанционно обучение за всички ОКС след акредитация на съответните специалности.

Акредитирани специалности:

Пловдивският университет е в процедура по акредитация на следните специалности:

  • Информационна физика и комуникации - в професионално направление 4.1. Физически науки  за ОКС магистър
  • Телекомуникационни и информационни системи - в професионално направление 5.3. Комунинационна и компютърна техника за ОКС магистър 
  • Телекомуникационни и информационни системи - в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника за ОКС бакалавър 

 

Последна промяна на 03 Декември 2018