уеб достъпен сайт български език английски език

Електронно и дистанционно обучение в ПУ

Визия
Визията ни за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в следващите години е:
Полифункционална образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и национална значимост, разпознаваема в глобалния свят, отличаваща се с устойчиво и динамично развитие и конкурентоспособни предимства в областта на науките за природата, човека, обществото, културата и технологиите и използваща иновативни информационни и комуникационни технологии при създаване и предлагане на електронни образователни продукти и услуги.

Мисия
Разработване на политики, правила и процедури, разгръщане на модерна информационна и комуникационна инфраструктура и кадрово осигуряване на качествени електронни и дистанционни форми на обучение (ЕДФО).
За реализиране на своята мисия Университетът поддържа интегрирана информационна система от тип „електронен университет“, нормативна база за провеждане на ЕДФО и съвременна система за управление на качеството.

Стратегически цели

  • Цел 1: Поддържане на авторитета на ПУ като образователна институция – национален еталон за провеждане на качествено е-обучение и преподаване
  • Цел 2: Създаване на условия за провеждане на качествено електронно обучение (вкл. дистанционни форми на обучение - ДФО) в Пловдивския  университет
  • Цел 3: Утвърждаване на ДФО като форма на обучение, равнопоставена на редовното и задочното обучение и като алтернатива за обучение през целия живот, адекватна на образователния пазар
  • Цел 4: Създаване на условия за улесняване на достъпа до образователни услуги за обучаеми от други държави, със специални образователни  потребности и в неравностойно положение
Последна промяна на 28 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол