web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2019/2020 » Справочник за кандидат-студенти 2019/2020 » Условия за кандидатстване и срокове за подаване на кандидатстудентски документи

Условия за кандидатстване и срокове за подаване на кандидатстудентски документи

Срокът за подаване на кандидатстудентски документи е от 12 юни до 26 юни 2019 год. (вкл. съ­бо­тите и не­де­лите).

В този срок документи подават всички кандидат-студенти, независимо дали са се явили на предварителни изпити или не.

     За редовно и задочно об­уче­ние в ПУ „Па­и­сий Хи­лен­дар­ски“ мо­гат да кан­ди­дат­стват следните ли­ца, при­те­жа­ва­щи ди­пло­ма за за­вър­ше­но сред­но об­ра­зо­ва­ние, ос­и­гу­ря­ва­ща им до­стъп до об­уче­ние във вис­ши­ учи­ли­ща:

  • Бъл­гар­ски граж­да­ни, в т.ч. ли­ца с двой­но граж­дан­ство, ед­но­то от ко­и­то е бъл­гар­ско;
  • Чуж­де­стран­ни граж­да­ни:

     –  на държави – членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП);

     –  има­щи ста­тут на по­стоян­но пре­би­ва­ва­щи на те­ри­то­рия­та на Ре­пу­бли­ка Бъл­га­рия, удостоверено с документ за самоличност, издаден от МВР на Р България;

     –  със статут на бе­жан­ци. Статутът на бежанец се удо­сто­ве­ря­ва с до­ку­мент, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

     – от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Чуж­де­стран­ните граж­да­ни кан­ди­дат­стват по ре­да и при усло­вия­та, уста­но­ве­ни за бъл­гар­ски­те граж­да­ни.

Граждани на държави извън ЕС и ЕИП могат да кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 от ЗВО и се приемат за студенти в ПУ „Па­и­сий Хи­лен­дар­ски“ в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България.

ЗАБЕЛЕЖКА

      Семестриално завършилите и завършилите висше образование, субсидирано от държавата (т.нар. държавна поръчка), могат да кандидатстват за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен само за места в платена форма на обучение, ако има обявени такива.

Последна промяна на 21 Януари 2019