web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2019/2020 » Справочник за кандидат-студенти 2019/2020 » Необходими документи и такси за кандидатстване

Необходими документи и такси за кандидатстване

Документи за кандидатстване

 

За участие в конкурсните изпити кандидат-студентът подава от 12 юни до 26 юни 2019 г. (вкл. съботите и неделите) лично или чрез друго лице следните документи:

  1. Заявление до ректора (по образец на ПУ).
  2. Диплома оригинал (и ксерокопие) за завършено средно образование, която веднага след снемане на необходимите данни се връща на кандидата. Завършилите средно образование в чужбина представят удостоверение с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата. Удостоверението се издава от Регионално управление на образованието по местоживеене.

     ЗАБЕЛЕЖКА

     Кандидат-студенти с неиздадени до момента дипломи за средно образование могат да подадат документи със служебна бележка от училището, в която са отразени оценките от положените ДЗИ и средният успех от дипломата. Кандидатите се задължават да представят оригинал и ксерокопие на дипломата не по-късно от 4 юли 2019 г. Непредставилите дипломата (оригинал и ксерокопие) не участват в класирането!

  1. Документ за платена такса за кандидатстване (таксата не се възстановява при отказ от кандидатстване или при отказ от явяване на конкурсен изпит).

Таксата за кандидатстване е 30 лв. и включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит. За всеки следващ изпит се заплащат по 20 лв.

Таксата за кандидатстване се внася, както следва:

–  в касата на ПУ (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24);

–  по банков път – по банкова сметка на ПУ „Паисий Хилендарски“:

„Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF;

–  в оторизираните бюра за прием на кандидатстудентски документи;

–  през e-pay при подаване на документи по интернет.

  1. Документ за лауреат на национална олимпиада или състезания и форуми с конкурсен характер (ако има такъв).
  2. Картон за класиране (по образец на ПУ).
  3. При подаване на кандидатстудентски документи длъжностното лице след проверка отбелязва един и същи входящ номер на заявлението, на състезателния картон и на компютърната разпечатка, която се връща на кандидата подписана и подпечатана.
  4. Инвалидите с първа и втора група инвалидност (70% и над 70%), военноинвалидите, военнопострадалите, кръглите сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца до 6 години и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление в университета, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо, както и изпратените по пощата или чрез куриерски фирми.

Кандидатстудентски документи не се приемат след определените в справочника срокове.

  1. Корекции на подадени документи заради допуснати технически грешки се извършват в рамките на обявения срок за прием на кандидатстудентски документи.

Плик-заявление и състезателен картон се закупуват в комплект при подаване на документите (за Пловдив – САМО ОТ КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“).

 

 

 

Последна промяна на 17 Януари 2019