web accessibility bulgarian flag english flag

Необходими документи и такси за кандидатстване

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1. Заявление до ректора (по образец на ПУ).
  2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Завършилите средно образование в чужбина представят удостоверение с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата. Удостоверението се издава от Регионално управление на образованието по местоживеене.

ВАЖНО за кандидат-студентите с неиздадени дипломи за средно образование до момента на подаване на документи:

- Кандидатите, които ще полагат кандидатстудентски изпити, се задължават да носят в деня на провеждане на изпита оригинал и ксерокопие на дипломата си. След приключване на изпита всеки кандидат-студент представя документите в Спортната зала на Пловдивския университет, бул.България № 236.

- Кандидатстващите онлайн САМО с оценки от ДЗИ:

Вариант 1. Изпращат сканирано копие на дипломата за средно образование на e-mail:ksk@uni-plovdiv.bg

Вариант 2.  Представят оригинал и ксерокопие на дипломата в Спортната зала на Пловдивския университет, бул.България № 236.

Непредставилите дипломата си до 1 юли 2020 г. не участват в класирането!

     3. Документ за платена такса за кандидатстване (таксата не се възстановява при отказ от кандидатстване или при отказ от явяване на конкурсен изпит).

   Таксата за кандидатстване е 30 лв. и включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит. За всеки следващ изпит се заплащат по 20 лв.

    Таксата за кандидатстване се внася, както следва:

  • в касата на ПУ (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24);
  • по банков път – по банкова сметка на ПУ „Паисий Хилендарски“:

           „Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,

          Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

          сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF;

  • в оторизираните бюра за прием на кандидатстудентски документи;
  • през e-pay при подаване на документи по интернет. 

 

     4. Документ за лауреат на национална олимпиада или състезания и форуми с конкурсен характер (ако има такъв).

     5. Картон за класиране (по образец на ПУ).

     При подаване на кандидатстудентски документи длъжностното лице след проверка отбелязва един и същи входящ номер на заявлението, на състезателния картон и на компютърната разпечатка, която се връща на кандидата подписана и подпечатана.

      6. Лица с първа и втора група инвалидност (70% и над 70%), военноинвалидите, военнопострадалите, кръглите сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца до 6 години и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление в университета, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо, както и изпратените по пощата или чрез куриерски фирми.

 Кандидатстудентски документи не се приемат след определените в справочника срокове.

 Корекции на подадени документи заради допуснати технически грешки се извършват в рамките на обявения срок за прием на кандидатстудентски документи.

Плик-заявление и състезателен картон се закупуват в комплект при подаване на документите (за Пловдив – САМО ОТ КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“).

Последна промяна на 04 Юни 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg