web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2020/2021 » Справочник за кандидат-студенти 2020/2021 » Необходими документи и такси за кандидатстване

Необходими документи и такси за кандидатстване

Кандидат-студентите подават документи (лично или чрез друго лице) в посочените срокове по един от следните начини:

 1. В Университетския изчислителен център на университета (Ректорат): ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив – от 12 юни до 24 юни 2020 г. (вкл. съботите и неделите)
 2. Онлайн след регистрация в сайта на университета: https://ksk.uni-plovdiv.bg – от 12 до 22 юни 2020 г.
 3. В бюрата на ЦКПИ и НАПС – от 12 до 22 юни 2020 г.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 1. Заявление до ректора (по образец на ПУ).
 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Завършилите средно образование в чужбина представят удостоверение с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата. Удостоверението се издава от Регионално управление на образованието по местоживеене.

     ЗАБЕЛЕЖКА

     Кандидат-студенти с неиздадени до момента дипломи за средно образование могат да подадат документи със служебна бележка от училището, в която са отразени оценките от положените ДЗИ и средният успех от дипломата. Кандидатите се задължават да представят оригинал и ксерокопие на дипломата не по-късно от 3 юли 2020 г. Непредставилите дипломата (оригинал и ксерокопие) не участват в класирането!

 1. Документ за платена такса за кандидатстване (таксата не се възстановява при отказ от кандидатстване или при отказ от явяване на конкурсен изпит).

Таксата за кандидатстване е 30 лв. и включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит. За всеки следващ изпит се заплащат по 20 лв.

 1. Документ за лауреат на национална олимпиада или състезания и форуми с конкурсен характер (ако има такъв).
 2. Картон за класиране (по образец на ПУ).
 3. При подаване на кандидатстудентски документи длъжностното лице след проверка отбелязва един и същи входящ номер на заявлението, на състезателния картон и на компютърната разпечатка, която се връща на кандидата подписана и подпечатана.
 4. Лица с първа и втора група инвалидност (70% и над 70%), военноинвалидите, военнопострадалите, кръглите сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца до 6 години и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление в университета, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо, както и изпратените по пощата или чрез куриерски фирми.

 

Кандидатстудентски документи не се приемат след определените в справочника срокове.

 1. Корекции на подадени документи заради допуснати технически грешки се извършват в рамките на обявения срок за прием на кандидатстудентски документи.

Плик-заявление и състезателен картон се закупуват в комплект при подаване на документите (за Пловдив – САМО ОТ КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“).

 

За кандидатстващите онлайн или в бюрата по градове за специалности, изискващи изпит по говорни и комуникативни способности, същият ще се провежда в Пловдив след всеки кандидатстудентски изпит от 14.00 до 17.00 часа в допълнително посочена зала.

 

 

 

Последна промяна на 06 Февруари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Телефон: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390, 032/635 049

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Социални мрежи

instagram youtube
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg