web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2020/2021 » Справочник за кандидат-студенти 2019/2020 » Необходими документи и такси за кандидатстване

Необходими документи и такси за кандидатстване

Кандидат-студентите подават документи от 12 юни до 26 юни 2019 г. (вкл. в съботите и неделите) по един от следните начини:

 1. В Ректората на университета: ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив.
 2. Документи за кандидатстване могат да се подават и онлайн в сайта на университета: https://ksk.uni-plovdiv.bg от 12 до 24 юни 2019 г.
 3. В бюрата на ЦКПИ и НАПС от 12 до 24 юни 2019 г.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 1. Заявление до ректора (по образец на ПУ).
 2. Диплома оригинал (и ксерокопие) за завършено средно образование, която веднага след снемане на необходимите данни се връща на кандидата. Завършилите средно образование в чужбина представят удостоверение с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата. Удостоверението се издава от Регионално управление на образованието по местоживеене.

     ЗАБЕЛЕЖКА

     Кандидат-студенти с неиздадени до момента дипломи за средно образование могат да подадат документи със служебна бележка от училището, в която са отразени оценките от положените ДЗИ и средният успех от дипломата. Кандидатите се задължават да представят оригинал и ксерокопие на дипломата не по-късно от 4 юли 2019 г. Непредставилите дипломата (оригинал и ксерокопие) не участват в класирането!

 1. Документ за платена такса за кандидатстване (таксата не се възстановява при отказ от кандидатстване или при отказ от явяване на конкурсен изпит).

Таксата за кандидатстване е 30 лв. и включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит. За всеки следващ изпит се заплащат по 20 лв.

Таксата за кандидатстване се внася, както следва:

 • в касата на ПУ (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24);
 • в оторизираните бюра за прием на кандидатстудентски документи;
 • през e-pay при подаване на документи по интернет;
 • по банков път – по банкова сметка на ПУ „Паисий Хилендарски“:
  „Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив, 
  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 
  сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
 1. Документ за лауреат на национална олимпиада или състезания и форуми с конкурсен характер (ако има такъв).
 2. Картон за класиране (по образец на ПУ).
 3. При подаване на кандидатстудентски документи длъжностното лице след проверка отбелязва един и същи входящ номер на заявлението, на състезателния картон и на компютърната разпечатка, която се връща на кандидата подписана и подпечатана.
 4. Инвалидите с първа и втора група инвалидност (70% и над 70%), военноинвалидите, военнопострадалите, кръглите сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца до 6 години и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление в университета, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо, както и изпратените по пощата или чрез куриерски фирми.

 

Кандидатстудентски документи не се приемат след определените в справочника срокове.

 1. Корекции на подадени документи заради допуснати технически грешки се извършват в рамките на обявения срок за прием на кандидатстудентски документи.

Плик-заявление и състезателен картон се закупуват в комплект при подаване на документите (за Пловдив – САМО ОТ КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“).

 

За кандидатстващите онлайн или в бюрата по градове за специалности, изискващи изпит по говорни и комуникативни способности, същият ще се провежда в Пловдив след всеки кандидатстудентски изпит от 14.00 до 17.00 часа в допълнително посочена зала.

 

 

 

Последна промяна на 04 Юни 2019