web accessibility bulgarian flag english flag

Класиране на кандидат-студенти

 

  1. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидата желани специалности, форми на обучение и основание за прием в състезателния картон.
  2.  Кандидатите ще се класират съгласно утвърдените от Министерството на образованието и науката места по специалности, които ще бъдат обявени след публикуване на решението на Министерския съвет, утвърждаващо броя на студентите за учебната 2020/2021 година.
  3. Получилите оценка Отличен 6,00 на конкурсния(-те) изпит(-и), имащи
    състезателен бал, по-нисък от този на последния класирал се, се приемат в рамките на обявените места в специалности, които се определят от ПУ.
  4. Кандидат-студентите, класирани с еднакъв бал на последното планово
    място за специалността, се приемат в рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от ЗВО.
  5. В рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от ЗВО университетът ще приема успешно положилите кандидатстудентски изпити, но неприети по общия ред лица с първа и втора група инвалидност – 70% и над 70%, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майки с три и повече деца до 6 г. и близнаци, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление в университета и единият от тях е приет. Кандидат-студенти, които желаят да ползват посочените привилегии, подават молба до ректора по образец. Молбата се удовлетворява според нормите, определени в Закона за висшето образование, и според държавните изисквания, а при отсъствие на подобен регламент – по възможност при всяко класиране, следващо момента на подаване на молбата.
  6. Класирането се извършва на два етапа:

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ   – на 7 ЮЛИ 2020 г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ    – на 21 ЮЛИ 2020 г.

 

 

Последна промяна на 03 Юни 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg