web accessibility bulgarian flag english flag

Класиране на кандидат-студенти

 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ


 I. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидата желани специалности, форми на обучение и основание за прием в състезателния картон.
 II. Кандидатите ще се класират съгласно утвърдените от Министерството на образованието и науката места по специалности, които ще бъдат обявени след публикуване на решението на Министерския съвет, утвърждаващо броя на студентите за учебната 2019/2020 година.

 III. Получилите оценка Отличен 6,00 на конкурсния(-те) изпит(-и), имащи
състезателен бал, по-нисък от този на последния класирал се, се приемат в рамките на обявените места в специалности, които се определят от ПУ.

 IV. Кандидат-студентите, класирани с еднакъв бал на последното планово
място за специалността, се приемат в рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от ЗВО.

 V. В рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от ЗВО университетът ще приема успешно положилите кандидатстудентски изпити, но неприети по общия ред инвалиди с първа и втора група инвалидност – 70% и над 70%, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майки с три и повече деца до 6 г. и близнаци, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление в университета и единият от тях е приет. Кандидат-студенти, които желаят да ползват посочените привилегии, подават молба до ректора по образец. Молбата се удовлетворява според нормите, определени в Закона за висшето образование, и според държавните изисквания, а при отсъствие на подобен регламент – по възможност при всяко класиране, следващо момента на подаване на молбата.

 VI. Класирането се извършва на три етапа:

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ   – на 9 ЮЛИ 2019 г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ    – на 16 ЮЛИ 2019 г.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ     – на 23 ЮЛИ 2019 г.

 

 

Последна промяна на 17 Януари 2019