web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » Предходни кампании » КСК 2020 г. » Справочник за кандидат-студенти 2020/2021 » Условия за кандидатстване и срокове за подаване на документи за участие в предварителните изпити

Условия за кандидатстване и срокове за подаване на документи за участие в предварителните изпити

Срокът за приемане на документи за предварителни кандидатстудентски изпити е от 2 март до 26 май 2020 г.

 Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на тези от конкурсните изпити през редовната кандидатстудентска сесия.

На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят лица, завършили средно образование в предишни години или дипломиращи се през учебната 2020/2021 година. Кандидатите без диплома за средно образование също имат право да се явят на изпити, но не участват в класирането.

С получените оценки от предварителните изпити кандидатите могат да участват в класирането или да се явят отново на същите конкурсни изпити в редовната кампания, ако получената оценка не ги удовлетворява. При формирането на бала за класиране се взема по-високата оценка.

 

Положилите успешно предварителните конкурсни изпити могат да участват в общото класиране, при положение че отговарят на условията за кандидатстване и подадат съответните документи в утвърдените срокове:  от 12 юни до 24 юни 2020 г. в университета, в бюрата по градове (до 22 юни 2020 г.) или по интернет (през сайта https://ksk.uni-plovdiv.bg -до 22 юни 2020 г. ).

Служебни бележки за оцен­ки от пред­ва­ри­тел­ни­те из­пи­ти се по­лу­ча­ват след обявя­ва­нето на ре­зул­та­ти­те от съот­вет­ни­те из­пи­ти, проведени през юли.

Кандидат-студенти, издържали изпит на предварителна сесия с отлична оценка (5,50 и по-висока), както и тези,  получили отлични оценки от олимпиади, състезания и международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности, се записват като студенти на ПУ в посочена от тях специалност. Съответните изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност.

Записването по този ред става с подаване на кандидатстудентски документи и заплащане на дължимата кандидатстудентска и студентска такса. Срокът за записване е във времето на прием на документи - от 12 юни до 24 юни 2020 г. В случай, че все още не са получили дипломата си за средно образование, попълват декларация, с която се задължават в срок до 2 юли 2020 г. да я представят. При неспазване на срока те губят студентските си права, като техните места се овакантяват и се включват за попълване в следващо класиране. Официалното обявяване на тази категория кандидат-студенти за приети студенти в ПУ става на 1-во класиране, като формират максимален бал 36,00.

Ако кандидат, записан в дадена специалност с отлични оценки от предварителните сесии, олимпиади, състезания или международни сертификати пожелае да кандидатства и в друга/-и специалност/-и, има право да подаде кандидатстудентски документи в рамките на утвърдените срокове.

Ако бъде повторно приет, заплатената от него такса се признава. Когато семестриалната такса за новата специалност е по-висока, доплаща разликата.

Последна промяна на 06 Февруари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg