web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2019/2020 » Справочник за кандидат-студенти 2019/2020 » Условия за кандидатстване и срокове за подаване на документи за участие в предварителните изпити

Условия за кандидатстване и срокове за подаване на документи за участие в предварителните изпити

Срокът за приемане на документи за предварителни кандидатстудентски изпити е от 5 март до 22 май 2019 г.

Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на тези от планираните за провеждане през м. юли конкурсни изпити.

На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят лица, завършили средно образование в предишни години или дипломиращи се през учебната 2018/2019 година. Кандидатите без диплома за средно образование също имат право да се явят, но не участват в класирането.

С получените оценки кандидатите мо­гат да уча­стват в кла­си­ра­не­то или да се явят от­но­во на съ­щи­те конкурсни из­пи­ти в редовната кампания през юли, ако по­лу­че­на­та оцен­ка не ги за­до­во­ля­ва. При фор­ми­ра­нето на ба­ла за кла­си­ра­не­ се взе­ма по-ви­со­ка­та оцен­ка.

Положилите успешно предварителните конкурсни изпити могат да участват в общото класиране, при положение че отговарят на условията за кандидатстване и подадат съответните документи в утвърдените срокове:  от 12 юни до 26 юни 2019 г. в университета, в бюрата по градове (до 24 юни 2019 г.) или по интернет (през сайта https://ksk.uni-plovdiv.bg).

Служебни бележки за оцен­ки от пред­ва­ри­тел­ни­те из­пи­ти се по­лу­ча­ват след обявя­ва­нето на ре­зул­та­ти­те от съот­вет­ни­те из­пи­ти, проведени през юли.

Кандидат-студенти, издържали изпит на предварителна сесия с отлична оценка (5,50 и по-висока), както и тези,  получили отлични оценки от олимпиади, състезания и международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности, се записват като студенти на ПУ в посочена от тях специалност. Съответните изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност.

Записването по този ред става с подаване на кандидатстудентски документи и заплащане на дължимата кандидатстудентска и студентска такса. Срокът за записване е във времето на прием на документи - от 12 юни до 26 юни 2019 г. В случай, че все още не са получили дипломата си за средно образование, попълват декларация, с която се задължават в срок до 4 юли 2019 г. да я представят. При неспазване на срока те губят студентските си права, като техните места се овакантяват и се включват за попълване в следващо класиране. Официалното обявяване на тази категория кандидат-студенти за приети студенти в ПУ става на 1-во класиране, като формират максимален бал 36,00.

Ако кандидат, записан в дадена специалност с отлични оценки от предварителните сесии, олимпиади, състезания или международни сертификати пожелае да кандидатства и в друга/-и специалност/-и, има право да подаде кандидатстудентски документи в рамките на утвърдените срокове.

Ако бъде повторно приет, заплатената от него такса се признава. Когато семестриалната такса за новата специалност е по-висока, доплаща разликата.

Последна промяна на 19 Април 2019