web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2020/2021 » Справочник за кандидат-студенти 2020/2021 » Дати за провеждане на конкурсни изпити от редовната кампания

Дати за провеждане на конкурсни изпити от редовната кампания

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ 2020 г.:

 • Български език - 28 юни
 • Ис­то­рия на Бъл­га­рия - 29 юни
 • Английски език - 29 юни
 • Химия - 29 юни
 • Ком­плек­сен из­пит по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние - 29 юни и 30 юни
 • Психо­ло­гия - 30 юни
 • Ма­те­ма­ти­ка - 30 юни
 • Теология – устен - 30 юни
 • Ин­фор­ма­ти­ка - 1 юли
 • Тест със събеседване по физика - 1 юли
 • Нем­ски език - 1 юли
 • Испански език - 1 юли
 • Френ­ски език - 1 юли
 • Гео­гра­фия на Бъл­га­рия - 2 юли
 • Био­ло­гия - 2 юли
 • Изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство - 2 юли
 • Му­зи­ка - 2 юли

Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ ще се проведат, както следва:

 • Първи кръг - 7 септември 2020 г.
 • Втори кръг - 8 септември 2020 г.
 • Трети кръг - 9 септември 2020 г.

НАЧАЛО НА ВСИЧКИ ИЗПИТИ – 9.00 ЧАСА.

Информация за сгради, зали и имена на заявилите участие ще се публикува в сайта на университета и на информационни табла пред централната (Ректорат) и пред Новата сграда на университета в деня, предхождащ съответния изпит.

Един ден преди изпита кандидатът е длъжен да провери в коя сграда и в коя зала е разпределен да се яви. Разпределението на кандидатите по зали и сгради може да се види в сайта на университета; в списък, изнесен на мястото за обяви в Ректората (вляво от централния вход), като информация може да бъде получена на място или по телефона и от Университетския информационен център (тел. 032/261 303).

Кандидат-студентите следва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места минимум 30 минути преди обявения начален час.

На всеки изпит кандидат-студентите трябва да носят документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда:

– от 12 юни до 24 юни 2020 г. – при подаване на документи в Пловдив;

– по време на провеждане на конкурсните изпити от 14.00 до 17.00 часа в Ректората на университета: ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив. Залите ще бъдат уточнени и указани допълнително.

 

Последна промяна на 06 Февруари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Телефон: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390, 032/635 049

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Социални мрежи

instagram youtube
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg