web accessibility bulgarian flag english flag

Дати за провеждане на конкурсни изпити от редовната кампания

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ 2020 г.:

 • Български език - 28 юни
 • Ис­то­рия на Бъл­га­рия - 29 юни
 • Английски език - 29 юни
 • Химия - 29 юни
 • Психо­ло­гия - 30 юни
 • Ма­те­ма­ти­ка - 30 юни
 • Теология – устен - 30 юни
 • Ин­фор­ма­ти­ка - 1 юли
 • Тест със събеседване по физика - 1 юли
 • Нем­ски език - 1 юли
 • Испански език - 1 юли
 • Френ­ски език - 1 юли
 • Изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство - 1 и 2 юли
 • Ком­плек­сен из­пит по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние - 2 юли
 • Гео­гра­фия на Бъл­га­рия - 2 юли
 • Био­ло­гия - 2 юли
 • Му­зи­ка - 2 юли

Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ ще се проведат, както следва:

 • Първи кръг - 7 септември 2020 г.
 • Втори кръг - 8 септември 2020 г.
 • Трети кръг - 9 септември 2020 г.

 

НАЧАЛО НА ВСИЧКИ ИЗПИТИ – 9.00 ЧАСА.

Информация за сгради, зали и имена на заявилите участие ще се публикува в сайта на университета и на информационни табла пред централната (Ректорат) и пред Новата сграда на университета в деня, предхождащ съответния изпит.

Един ден преди изпита кандидатът е длъжен да провери в коя сграда и в коя зала е разпределен да се яви. Разпределението на кандидатите по зали и сгради може да се види в сайта на университета; в списък, изнесен на мястото за обяви в Ректората (вляво от централния вход), като информация може да бъде получена на място или по телефона и от Университетския информационен център (тел. 032/261 303).

Кандидат-студентите следва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места минимум 30 минути преди обявения начален час.  

На всеки изпит кандидат-студентите трябва да носят документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда от 12 юни до 2 юли 2020 г. в Спортната зала на университета: бул. „България“ № 236 – Пловдив и онлайн.

За дистанционно провеждането на изпита по "Говорни и комуникативни способности", кандидатите ще се регистрират в е-портала на ПУ "П. Хилендарски", откъдето след регистрацията ще получат подробни инструкции за провеждане на изпита.

Последна промяна на 02 Юни 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg