web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2020/2021 » Справочник за кандидат-студенти 2019/2020 » Дати за провеждане на конкурсни изпити от редовната кампания

Дати за провеждане на конкурсни изпити от редовната кампания

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ 2019 г.:

 • Български език - 30 юни
 • Ис­то­рия на Бъл­га­рия - 1 юли
 • Английски език - 1 юли
 • Химия - 1 юли
 • Ком­плек­сен из­пит по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние - 1 и 2 юли
 • Психо­ло­гия - 2 юли
 • Био­ло­гия - 2 юли
 • Ма­те­ма­ти­ка - 2 юли
 • Тест със събеседване по физика - 3 юли
 • Френ­ски език - 3 юли
 • Нем­ски език - 3 юли
 • Ин­фор­ма­ти­ка - 3 юли 
 • Теология – устен - 3 юли
 • Изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство - 4 юли
 • Му­зи­ка - 4 юли
 • Испански език - 4 юли
 • Гео­гра­фия на Бъл­га­рия - 4 юли

Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ ще се проведат, както следва:

 • Първи кръг - 12 септември 2019 г.
 • Втори кръг - 13 септември 2019 г.
 • Трети кръг - 14 септември 2019 г.

НАЧАЛО НА ВСИЧКИ ИЗПИТИ – 9.00 ЧАСА.

Информация за сгради, зали и имена на заявилите участие ще се публикува в сайта на университета и на информационни табла пред централната (Ректорат) и пред Новата сграда на университета в деня, предхождащ съответния изпит.

Един ден преди изпита кандидатът е длъжен да провери в коя сграда и в коя зала е разпределен да се яви. Разпределението на кандидатите по зали и сгради може да се види в сайта на университета; в списък, изнесен на мястото за обяви в Ректората (вляво от централния вход), като информация може да бъде получена на място или по телефона и от Университетския информационен център (тел. 032/261 303).

Кандидат-студентите следва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места минимум 30 минути преди обявения начален час.

На всеки изпит кандидат-студентите трябва да носят документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда:

– от 12 юни до 26 юни 2019 г. – при подаване на документи в Пловдив;

– по време на провеждане на конкурсните изпити от 14.00 до 17.00 часа в Ректората на университета: ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив. Залите ще бъдат уточнени и указани допълнително.

 

Последна промяна на 28 Март 2019