web accessibility bulgarian flag english flag

Изисквания към чуждестранните кандидат-студенти

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

 

I. Кандидатстване за бакалавърска програма.

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Университета, в което се вписват кратки биографични данни и желаната специалност.
 • Копие от дипломата за средно образование, преведена на български език и заверена (с печат АПОСТИЛ) в страната, от която кандидатства лицето.
 • Документ, удостоверяващ, че дипломата за средно образование дава на притежателя си правото да продължи своето образование във висше учебно заведение в страната, в която е издадена (ако това не е изрично указано в дипломата) – преведен на български език и заверен (с печат АПОСТИЛ) в страната, от която кандидатства лицето.
 • Пълно извлечение на учебните дисциплини и получените по тях оценки от годините на обучение в средното училище, преведено на български и заверено (с печат АПОСТИЛ) в страната, от която кандидатства лицето.
 • Медицинско свидетелство, издадено не по-рано от един месец преди датата на кандидатстване и заверено (с печат АПОСТИЛ) в страната, от която кандидатства лицето (за гражданите на ЕС – копие от Европейска здравноосигурителна карта).
 •  Паспорта/паспортите, ако са два – преведено на български език (за гражданите на ЕС – лична карта).
 • 4 снимки паспортен формат.

Документите се изпращат по пощата до:

Gozdanka Genova-Pevicharova
Head of student Affairs Dept.
University of Plovdiv
24 Tsar Asen St.
4000 Plovdiv
Bulgaria

e-mail: danny@uni-plovdiv.bg

e-mail: tanja_sp@yahoo.com

 

в периода от 01 май до 20 септември в годината на кандидатстване. Или може да се подадат лично в годината на кандидатстване в каб. 211 в сградата на Ректората – Грозданка Генова-Певичарова, Началник на отдел "Учебен".

Таксите за обучение на студенти редовно обучение са, както следва:

- 3 000 евро на година (1 500 евро на семестър) за чуждестранни граждани;

- 1 500 евро на година (750 евро на семестър) за кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско.

Приетите студенти преминават едногодишен подготвителен курс по български език в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти, след успешното завършване на който продължават следването в първи курс на избраната специалност.

Таксите в подготвителен курс по български език в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти са, както следва:

- 3 000 евро на година (1 500 евро на семестър) за чуждестранни граждани;

- 1 500 евро на година (750 евро на семестър) за кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско.

 


 

II. Кандидатстване за магистърска програма.

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Университета, в което се вписват кратки биографични данни и желаната магистърска програма – изтегли образец.
 • Копие от дипломата за бакалавърска степен, преведена на български език и заверена (с печат АПОСТИЛ) в страната, от която кандидатства лицето (с продължителност не по-малко от 4 години и 240 кредита – ако не е вписано в дипломата, да се удостовери с отделен документ).
 • Копие от дипломата за средно образование, преведена на български език и заверена (с печат АПОСТИЛ) в страната, от която кандидатства лицето.
 • Медицинско свидетелство, издадено не по-рано от един месец преди датата на кандидатстване и заверено (с печат АПОСТИЛ) в страната, от която кандидатства лицето.
 • Паспорта/паспортите, ако са два – преведено на български език (за гражданите на ЕС – лична карта).
 • 4 снимки паспортен формат.

Документите се изпращат по пощата до:

Grozdanka Genova-Pevicharova
Head of student Affairs Dept.
University of Plovdiv
24 Tsar Asen St.
4000 Plovdiv
Bulgaria

e-mail: danny@uni-plovdiv.bg

e-mail: tanja_sp@yahoo.com

 

в периода от 01 май до 20 септември в годината на кандидатстване. Или може да се подадат лично в годината на кандидатстване в каб. 211 в сградата на Ректората – Грозданка Генова-Певичарова, Началник на отдел "Учебен".

Таксите за обучение на студенти редовно обучение са, както следва:

- 3 000 евро на година (1 500 евро на семестър) за чуждестранни граждани;

- 1 500 евро на година (750 евро на семестър) за кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско.

Приетите студенти преминават едногодишен подготвителен курс по български език в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти, след успешното завършване на който продължават следването в първи курс на избраната специалност.

Таксите за обучение на студенти редовно обучение са, както следва:

- 3 000 евро на година (1 500 евро на семестър) за чуждестранни граждани;

- 1 500 евро на година (750 евро на семестър) за кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско.

 


 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ:

Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти

тел.: +359 32 261 789

Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“,

бул. България №236

каб. 409, етаж 4  

Последна промяна на 18 Юни 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg