web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » Предходни кампании » КСК 2020 г. » Справочник за кандидат-студенти 2020/2021 » Общи положения за прием на кандидат-студенти през учебната 2020/2021 година

Общи положения за прием на кандидат-студенти през учебната 2020/2021 година

Пловдивският университет, основан през 1961 година, е най-големият държавен университет в Южна България – център за подготовка на преподавателски и научни кадри (специалисти по природонаучните, филологическите, философските, историческите, педагогическите, икономическите и държавноправните науки и в областта на изкуствата) и за допълнителна квалификация и специализация. В него се подготвят над 18 000 студенти. Обучава ги висококвалифициран научно-преподавателски състав.

ПЛОВДИВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Е ИНСТИТУЦИОНАЛНО АКРЕДИТИРАН

С РЕШЕНИЕ (ПРОТОКОЛ №14 ОТ 11.07.2019 Г.) НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ.

sertifikat 2020

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

1. Приемането на студенти в университета се извършва на основание на Закона за висшето образование (ЗВО), Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и съгласно с условията, посочени в настоящия справочник.

2. Кандидатстването се извършва чрез полагане на конкурсни изпити (от предварителни или от редовна сесия), с оценки от държавни зрелостни изпити (ДЗИ), положени не по-рано от 2008 г., с оценки от олимпиади на МОН, с оценки от международни изпити (сертификати) или с оценки от различни състезания и форуми с конкурсен характер, вкл. организирани и от факултетите, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности.

3. Местата за прием на студенти по професионални направления и образователно-квалификационни степени се утвърждават от Министерския съвет. Обявяват се по специалности, форма на обучение (редовна и задочна), основание за прием (държавна субсидия и обучение срещу заплащане) и категории (мъже и жени) за определени специалности.

4. Всеки кандидат-студент има право да кандидатства за всички обявени от университета специалности, форми на обучение и основания за прием, но може да бъде приет и записан само в една специалност и форма на обучение.

5. Приетите студенти ще се обучават срещу годишни такси, които се заплащат на две равни вноски в началото на всеки семестър. 

  • От заплащане на такси (кандидатстудентски и семестриални) се освобождават лицата, които са: кръгли сираци – до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; инвалиди лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%; военноинвалиди, военнопострадали и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за лица, лишени от родителска грижа и майки с три и повече деца до 6 години.
  • Право на намалена семестриална такса, равняваща се на 50% от семестриалната такса за всяка специалност, имат вторият и всеки следващ член на едно семейство (братя, сестри, родители, деца и съпрузи), ако се обучават едновременно в ПУ с държавна субсидия. Тези студенти пред­ставят документи, удостоверяващи семейната връзка между тях, и уверение за актуалния студентски статус на първия член на семейството.
  • Намалена такса (50%) за кандидатстване заплащат кандидат-студенти близнаци.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. За обучение в ПУ „Паисий Хилендарски“ могат да кандидатстват следните лица, притежаващи диплома за завършено средно образование, осигуряваща им достъп до обучение във висши училища:

  •    Български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско;
  •    Чуждестранни граждани:

     –      на държави – членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП);

     –      имащи статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България, удостоверено с документ за самоличност, издаден от МВР на Р България;

     –      със статут на бежанци; статутът на бежанец се удостоверява с документ, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;

     –      от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

  1. Кандидат-студенти, които нямат в дипломата за средно образование оценка по учебен предмет, участваща в образуването на състезателния бал за съответната специалност, трябва да положат изпит по този учебен предмет в училище, определено от началника на съответното Регионално управление на образованието на Министерството на образованието и науката (МОН).
  2. Чуждестранните граждани кандидатстват по реда и при условията, установени за българските граждани.
  3. Граждани на държави извън ЕС и ЕИП могат да кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 от ЗВО и се приемат за студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“ в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България.

ЗАБЕЛЕЖКА

Семестриално завършилите и завършилите висше образование, субсидирано от държавата (т.нар. държавна поръчка), могат да кандидатстват за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен само за места в платена форма на обучение, ако има обявени такива.

 

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

1. Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити за съответните специалности, като изпитите се организират и провеждат от ПУ „Паисий Хилендарски“.

2. Конкурсните изпити се провеждат по програми, обявени от ПУ „Паисий Хилендарски“, на базата на изучавания в средното училище материал.

3. Вариантите за конкурсните изпити се подготвят от комисии, назначени със заповед на ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, на базата на програмния материал за всеки конкурсен изпит. Изпитният вариант се изтегля лотарийно преди началото на всеки изпит в една от залите за провеждане на изпитите.

4. Кандидат-студенти, които са се явили след изтегляне на изпитния вариант, не се допускат до участие в изпита.

5. Писмените конкурсни изпити са анонимни с изключение на изпита по химия и теста със събеседване по физика. Кандидат-студентите са длъжни да пишат само със СИН химикал.

6. При доказано преписване или опит за преписване, както и при опит за нарушаване на анонимността на конкурса чрез отбелязване със знак, особен цвят и други писмената работа на кандидат-студента се анулира от председателя на изпитната комисия, като кандидатът се лишава от правото на по-нататъшно участие в конкурса чрез конкурсен изпит.

7. До половин час след започване на изпита кандидат-студентите нямат право да напускат залата.

8. В деня преди изпита кандидат-студентът е длъжен да провери за мястото на провеждане на изпита, на което е разпределен да се яви. На изпита всеки кандидат-студент е задължен да носи документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.

9. При наличие на свободни места се признават оценките от конкурсни изпити, положени през 2019 г. в други висши училища срещу представяне на издаден по съответния ред документ с резултата от изпита.

 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ

1. Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама проверители, независимо един от друг, по ред и критерии, определени от ПУ „Паисий Хилендарски“. Всеки екзаминатор оценява работата с точност до 0,10.

2. При разлика в оценките на двамата проверители до 0,50 включително, крайната оценка е средноаритметична от двете оценки.

3. Когато разликата в оценките на двамата преподаватели е повече от 0,50, работата се дава за арбитриране. Оценката на арбитъра е окончателна, но тя не може да бъде по-ниска от най-ниската оценка на двамата проверители. Задължително се арбитрират и работите, получили средноаритметична оценка от 2,50 до 2,90 и от 5,50 до 6,00 (вкл.).

4. След оповестяване на резултатите от писмените изпити кандидатите лично могат в обявения срок да идентифицират писмените си работи и да проверят дали не е допусната техническа грешка при разсекретяването на работата или при пренасянето на оценката. Ако смятат, че е допусната техническа грешка, те могат да подадат молба до ректора за нейното отстраняване преди обявяване на първото класиране.

5. Писменият изпит по химия и тестът със събеседване по физика са явни. Комисията проверява и съобщава резултатите на кандидат-студентите непосредствено след приключването на изпита/теста със събеседване. Това се отнася и за устния изпит по теология.

6. Обявените оценки на писмените работи са окончателни, работите не се преразглеждат и не се преоценяват.

Проверка и оценка на практическите изпити

1. Практическите изпити се провеждат от комисии, в чийто състав влизат най-малко трима членове. Знанията и уменията се оценяват по шестобалната система.

2. Резултатите от практическите изпити се оценяват с точност до 0,10. Оценката на комисията е окончателна.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. Конкурсните изпити, положени в ПУ „Паисий Хилендарски“, се признават във филиалите на университета в Смолян и Кърджали.

2. Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на документите си или да заблудят приемните комисии и ръководството на университета, се отстраняват от участие в конкурса или от университета и ако е необходимо, се уведомява прокуратурата.

3. Молби и жалби по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до ректора в срок до 20 юли 2020 г. След тази дата молби и жалби не се приемат.

 

 

Последна промяна на 23 Юли 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg