web accessibility bulgarian flag english flag

Записване на новоприети студенти

 1. Приетите за студенти се записват в ПУ „Паисий Хилендарски“ в определени срокове, както следва:

  ЗА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – от 8 до 17 ЮЛИ 2020 г. (включително);

  ЗА ПРИЕТИТЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ   – от 22 до 30 ЮЛИ 2020 г. (включително);

    За специалността „Актьорство за драматичен театър“ класирането ще се обяви ден след обявяването на резултатите през месец септември.

    1.Студентите, приети по първа желана специалност, следва да се запишат в указания срок, в противен случай губят право на участие в следващите класирания. Записването става при инспектора по съответната специалност.

  1. Студентите, приети по втора, трета и т.н. специалност, желаещи да участват във второ класиране, следва лично или чрез друго лице да подадат декларация по образец при инспектора по специалността (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/184/ ), в която са приети до момента. Ако не успеят да се класират за по-предната желана специалност, запазват мястото си в специалността, в която са били приети. Ако бъдат приети в по-предна желана специалност, освобождават мястото си в тази от предходното класиране.

  3.Некласираните кандидати участват автоматично във второто класиране и не подават декларации.

  4.Студентите, приети на второ класиране, следва да се запишат в указания срок, в противен случай губят придобитите студентски права.

  5.Приетите студенти, които не са се записали в ПУ „Паисий Хилендарски“ или не са подали декларации за участие във второ класиране, губят придобитите студентски права.

    6.Допълнително класиране (след второ) се прави, ако бъдат обявени незаети места. Неприетите кандидат-студенти, които желаят да участват в разпределението на тези места, задължително подават в Университетския информационен център молби по образец до председателя на кандидатстудентската кампания.

  Кандидат-студенти, неподали молби, не участват в разпределението на незаетите места.

    Кандидат-студенти, успешно положили конкурсен изпит в други висши училища, които желаят да участват в разпределението на незаетите места, задължително подават плик-заявление и представят служебно заверено уверение за положен(и) изпит(и) и квитанция за платена такса за кандидатстване.

  1. При обявяване на допълнителни изпитни процедури кандидатите подават в Университетския информационен център необходимите документи и квитанция за внесена такса за кандидатстване.
  2. На кандидат-студенти, класирани и записани в специалност (форма на обучение), която не се попълва с определен от съответния факултет/филиал минимален брой студенти за настоящата учебна година, се предоставя възможност за записване в друга специалност (форма на обучение).
  3. Служебни бележки за оценки от кандидатстудентски изпити, проведени след редовната изпитна сесия (след 2 юли 2020 г.), не се издават.

  Приетите студенти представят при записването си следните документи:

     диплома оригинал (и ксерокопие) за завършено средно образование, която веднага след снемане на необходимите данни се връща на кандидата, а ксерокопието се съхранява в Учебния отдел на съответната специалност до края на следването;

     лична карта (паспорт), която след проверка се връща на кандидата; 

     четири снимки с формат 3,5/4,5 см;

  • квитанция за платена семестриална такса за обучение;
  • документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България – за чуждестранни граждани.

  Документи за записване на нови студенти (студентска книжка, 
  именници, уверения) – по образец на ПУ, ЗАКУПЕНИ САМО ОТ 
  КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА!

  ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СЕ ВНАСЯТ, КАКТО СЛЕДВА:

     За специалностите, записването в които се извършва в Ректората: в Университески информационен център, зала 13.

     За специалностите, записването в които се извършва в Новата сграда, таксите се внасят в Новата сграда – стая 123, бул. „България“ № 236.

     Плащането на всички такси може да става и по банков път:


  „Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив, 
  Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 
  IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
  SWIFT BIC: UNCRBGSF.

  При плащане по банков път задължително се посочват:

     Основание: семестриална такса;

     Трите имена и ЕГН на кандидат-студента;

     Входящият номер при кандидатстването;

     Специалността и формата на обучение, в която е приет към момента на записване.

  При отписване от университета след започване на учебната година внесена семестриална такса не се възстановява.

Последна промяна на 03 Юли 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg