уеб достъпен сайт български език английски език

Молекулярна биология

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: молекулярен биолог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение №1

 

  Молекулярната биология е една от най-бързо развиващите се модерни биологични науки. Тя изучава молекулните механизми и генетичната обусловеност на специфичните за живата природа процеси. В учебния план са включени дисциплини като молекулярна имунология, молекулярна генетика, молекулярна вирусология, молекулярна еволюция, молекулярна екология, биоинформатичен анализ и др. Лабораторните упражнения запознават студентите със съвременните методи за изолиране и анализ на ДНК, РНК и белтъци, PCR, клониране на гени, SDS-PAGE и Western blot, ензимен анализ.

   Завършилите специалисти могат да работят в научноизследователски институти, във фармацевтичната, хранително-вкусовата и аграрната промишленост, в криминалистиката, както и в биотехнологични, биохимични, клинични, генетични и медицински лаборатории. Обучението е съобразено с европейските стандарти, което дава възможност за специализации и реализация в чужбина. Дипломираните бакалаври имат възможност да продължат обучението си в ОКС „магистър“ по избрана от тях специалност.

  Специалността „Молекулярна биология“ е в процедура по акредитация.

 

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол