уеб достъпен сайт български език английски език

Биоинженерство

Професионално направление: Биотехнологии

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер-биотехнолог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

     Биоинженерството е интердисциплинарна област, която прилага инженерните принципи на проектиране и анализ към биологичните системи и биомедицинските технологии. Биоинженерството включва принципите на генното, клетъчното и тъканното инженерство и се фокусира върху технологиите, базирани на биосинтетичните и биотрансформационните активности на живите организми.

     Студентите по биоинженерство ще изучават основите на биологичните и инженерните науки, като ще придобиват познания и по електротехника, машиностроене, компютърни науки и химия. Те ще формират умения да прилагат инженерно-технологични подходи за мониторинг и управление на биологични процеси в индустриални условия, както и за представяне на резултати от изследвания в клиничен, академичен или предприемачески контекст.

     Обучението има за цел да подготви специалисти, които могат да организират и управляват биотехнологични процеси, да контролират и оптимизират технологичните процеси в различни производства, да вземат управленски решения, съобразени с икономическия ефект. Дипломираните бакалаври ще могат да се реализират в биотехнологични компании, във фармацевтични компании и в други индустрии, в изследователски лаборатории, в академичните среди и в медицината.

     Дипломираните бакалаври ще имат възможност да продължат обучението си в ОКС „магистър“ по избрана от тях специалност.

     Обучението по специалността „Биоинженерство“ ще се провежда съвместно с Физико-технологичния факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

     Специалността „Биоинженерство“ e в професионалното направление 5.11. Биотехнологии, акредитирано с висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

 

Последна промяна на 15 Април 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол