web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » Предходни кампании » КСК 2018 г. » Необходими документи и такси за кандидатстване

Необходими документи и такси за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Кандидатстудентски документи се подават от 13 юни до 27 юни 2018 г. (вкл. в съботите и неделите).

За участие в конкурса кандидат-студентът подава лично или чрез друго лице в Пловдивския университет следните документи:

  1. Заявление до ректора (по образец на ПУ).
  2. Ди­пло­ма ори­ги­нал (и ксе­ро­ко­пие) за за­вър­ше­но сред­но об­ра­зо­ва­ние, коя­то вед­на­га след сне­ма­не на необхо­ди­ми­те дан­ни се връ­ща на кан­ди­да­та. За­вър­ши­ли­те сред­но об­ра­зо­ва­ние в чуж­би­на представят удостоверение с вписани приравнени­ към ше­сто­бал­на­та си­сте­ма оцен­ки по от­дел­ни­те пред­ме­ти и сред­ния ус­пех от ди­пло­ма­та. Удостоверението се издава Регионалния инспекторат по образованието по местоживеене след представяне на ди­пло­ма за сред­но об­ра­зо­ва­ние, която:

         – се превежда на български език от заклет преводач, ако е издадена от училище в системата на Европейските училища;

         – се легализира, превежда и заверява в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (ДВ,бр. 73 от 1958 г.), ако е издадена от училище извън системата на Европейските училища.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Кандидат-студенти с неиздадени до момента дипломи за средно образование могат да подадат документи със служебна бележка от училището, в която са отразени оценките от положените ДЗИ и средният успех от дипломата. Кандидатите се задължават да представят оригинал и ксерокопие на дипломата не по-късно от 5 юли 2018 г. Непредставилите дипломата (оригинал и ксерокопие) не участват в класирането!

      3. Документ за платена такса за кандидатстване (таксата не се възстановява при отказ от кандидатстване или при отказ от явяване на конкурсен изпит). Таксата за кандидатстване е 30 лв. и включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит. За всеки следващ изпит се заплаща плюс 20 лв.

Таксата за кандидатстване се внася, както следва:

     –  в касата на ПУ (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24);

     –  по банков път по банкова сметка на ПУ „Паисий Хилендарски“:

     „Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF

     –  в оторизираните бюра за прием на кандидатстудентски документи;

     –  при подаване на документи по интернет САМО през e-pay или easypay.

     – ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

     4. Документ за лауреат на национална олимпиада или конкурси и фестивали с конкурсен характер (ако има такъв).

     5. Картон за класиране (по образец на ПУ).

     6. При подаване на кандидатстудентски молби длъжностното лице след проверка отбелязва един и същи входящ номер на молбата, на състезателния картон и на компютърната разпечатка, която се връща на кандидата подписана и подпечатана.

     7. Инвалидите с първа и втора група инвалидност (70% и над 70%), военноинвалидите, военнопострадали, кръглите сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно също професионално направление в университета, и единият от тях е приет, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо, както и изпратените по пощата.

Кандидатстудентски документи не се приемат след определените в справочника срокове.

Корекции на подадени документи поради допуснати технически грешки се извършват в рамките на обявения срок за прием на кандидатстудентски документи.

Плик-заявление и състезателен картон се закупуват в комплект при подаване на документите (за Пловдив – САМО ОТ КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“).

Документи се подават по един от следните начини:

  1. В Рек­то­ра­та на университета: ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив.
  2. Онлайн през сайта на университета: https://ksk.uni-plovdiv.bg
  3. В бю­ра­та на ЦКПИ и НАПС от 13 до 27 юни 2018 г. в посочените градове.

За кан­ди­да­т­ства­щи­те онлайн или в бюрата за спе­ци­ал­нос­ти, изиск­ва­щи из­пит по го­вор­ни и ко­му­ни­ка­тив­ни спо­соб­нос­ти, същият ще се про­веж­да в Плов­див след все­ки кан­ди­да­тс­ту­де­н­тски из­пит от 14.00 до 17.00 ча­са в допълнително посочена зала.

 

 

Последна промяна на 17 Януари 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg