web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2019/2020 » Предходни кампании » КСК 2018 г. » Дати за провеждане на конкурсни изпити от редовната сесия (1 юли - 5 юли 2018 г.)

Дати за провеждане на конкурсни изпити от редовната сесия (1 юли - 5 юли 2018 г.)

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ 2018 г.:

 • Български език - 1 юли
 • Ис­то­рия на Бъл­га­рия - 2 юли
 • Английски език - 2 юли
 • Ин­фор­ма­ти­ка - 2 юли 
 • Ком­плек­сен из­пит по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние - 2 и 3 юли
 • Психо­ло­гия - 3 юли
 • Гео­гра­фия на Бъл­га­рия - 3 юли
 • Химия - 3 юли
 • Ис­пан­ски език - 3 юли
 • Ма­те­ма­ти­ка - 4 юли
 • Теология – устен - 4 юли
 • Тест със събеседване по физика - 4 юли
 • Био­ло­гия - 5 юли
 • Френ­ски език - 5 юли
 • Нем­ски език - 5 юли
 • Изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство - 5 юли
 • Му­зи­ка - 5 юли

Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ ще се проведат, както следва:

 • Първи кръг - 10 септември
 • Втори кръг - 11 септември
 • Трети кръг - 12 септември

НАЧАЛО НА ВСИЧКИ ИЗПИТИ – 9.00 ЧАСА.

Един ден пре­ди из­пи­та кан­ди­датът е длъ­жен да про­ве­ри в коя сгра­да и в коя за­ла е раз­пре­де­лен да се яви.

Раз­пре­де­ле­ние­то на кандидатите по зали и сгради може да се види в сайта на университета; в списък, изнесен на мястото за обяви в Рек­то­ра­та (вляво от централния вход), като информация може да бъде получена на място или по телефона и от Уни­вер­си­те­тския информационен център (тел. 032/261 303).

Кандидат-студентите следва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места минимум 30 минути преди обявения начален час.

На всеки изпит кандидат-студентите трябва да носят документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда:

 • от 13 юни до 27 юни 2018 г.– при подаване на документи в Пловдив;
 • по време на провеждане на кандидатстудентските изпити през м. юли – от 14.00 до 17.00 часа в Ректората на университета: ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив. Залите ще бъдат уточнени и указани допълнително.
Последна промяна на 17 Януари 2019

Съседни