web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » Предходни кампании » КСК 2018 г. » Разпределение по зали за редовни изпити 2018

Разпределение по зали за редовни изпити 2018

ВАЖНО!
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, ЗАПЛАТИЛИ ТАКСА ЗА ЯВЯВАНЕ НА РЕДОВЕН ИЗПИТ,  НО НЕФИГУРИРАЩИ В СПИСЪЦИТЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО ЗАЛИ, ДА СЕ ЯВЯТ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 8:30 ЧАСА ПРЕД СГРАДАТА, В КОЯТО СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ

 

Начало на всички изпити - 9:00 часа.

Кандидатите са задължени да носят личната си карта и компютърната разпечатка с входящия номер. Без тези документи кандидатите няма да бъдат допускани до изпит.

Само кандидат-студентите за изпита по български език, разпределени в 6 АУДИТОРИЯ, трябва да са пред сградата на Ректората в 8.00 часа!

 

СПИСЪЦИ на разпределенията по зали за редовни изпити:

Български език - 1 юли

Ис­то­рия на Бъл­га­рия - 2 юли

Английски език - 2 юли

Ин­фор­ма­ти­ка - 2 юли  

Ком­плек­сен из­пит по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние - 2 юли

Ком­плек­сен из­пит по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние - 3 юли

Психо­ло­гия - 3 юли

Гео­гра­фия на Бъл­га­рия - 3 юли

Химия - 3 юли

Ис­пан­ски език - 3 юли

Ма­те­ма­ти­ка - 4 юли

Теология – устен - 4 юли

Тест със събеседване по физика - 4 юли

Био­ло­гия - 5 юли

Френ­ски език - 5 юли

Нем­ски език - 5 юли

Изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство - 5 юли

Му­зи­ка - 5 юли

Изпитът за проверка на говорни и комуникативни способности ще се провежда от 1 до 5 юли от 14.00 до 17.00 часа в 5 аудитория, Рек­то­ра­т: ул. „Цар Асен“ № 24.

 

 

Последна промяна на 17 Януари 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg