web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


Записване на новоприетите студенти

 

 1. Прие­ти­те за сту­ден­ти се за­пи­сват в ПУ „Па­и­сий Хи­лен­дар­ски“ в определени срокове, как­то след­ва:

          ЗА ПРИЕТИТЕ НА ПЪР­ВО КЛА­СИ­РА­НЕ – от 11 до 13 ЮЛИ­ 2018 г. (включително);

          ЗА ПРИЕТИТЕ НА ВТОРО КЛА­СИ­РА­НЕ – от 18 до 20 ЮЛИ 2018 г. (включително);

          ЗА ПРИЕТИТЕ НА ТРЕТО КЛА­СИ­РА­НЕ – от 25 до 27 ЮЛИ 2018 г. (включително).

      За спе­циал­ност­та „Ак­тьор­ство за дра­ма­ти­чен те­а­тър“ кла­си­ра­не­то ще се обяви ден след обявя­ва­нето на ре­зул­та­ти­те през месец септември.

 1. Сту­ден­ти­те, прие­ти по пър­ва же­ла­на спе­циал­ност, след­ва да се за­пи­шат в ука­за­ния срок, в про­ти­вен слу­чай гу­бят пра­во на уча­стие в след­ва­щи­те кла­си­ра­ния. Записването става при инспектора по съответната специалност (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/184/).
 2. Сту­ден­ти­те, прие­ти по вто­ра, тре­та и т.н. спе­циал­ност, желаещи да уча­с­тват в след­ва­що кла­си­ра­не, след­ва лично или чрез друго лице да по­да­дат де­кла­ра­ция по об­ра­зец при ин­спек­то­ра по спе­циал­ност­та, в коя­то са прие­ти до мо­мен­та. Декларации се подават за всяко следващо класиране  (второ, трето) в определения за съответното класиране срок за записване. Ако не ус­пеят да се кла­си­рат за по-пред­на­та же­ла­на спе­циал­ност, запаз­ват мя­сто­то си в спе­циал­ност­та, в коя­то са би­ли прие­ти. Ако бъдат приети в по-предна желана специалност, освобождават мястото си в тази от предходното класиране.
 1. Некласираните кандидати участват автоматично в следващото класиране и не подават декларации.
 2. Студентите, приети на трето класиране, следва да се запишат в указания срок, в противен случай губят придобитите студентски права.
 3. Прие­ти­те сту­ден­ти, ко­и­то не са се за­пи­са­ли в ПУ „Па­и­сий Хи­лен­дар­ски“ или не са по­да­ли де­кла­ра­ции за уча­стие в след­ва­що кла­си­ра­не, гу­бят при­до­би­ти­те сту­дент­ски пра­ва. Тех­ни­те ме­ста се обявя­ват за по­пъл­ва­не при след­ва­що­то кла­си­ра­не.
 4. Допълнително класиране (след трето) се прави, ако бъдат обявени незаети места. Неприетите кан­ди­дат-сту­ден­ти, ко­и­то же­лаят да уча­стват в раз­пре­де­ле­ние­то на тези ме­ста, за­дъл­жи­тел­но по­да­ват в Университетския информационен център мол­би по об­ра­зец до пред­се­да­те­ля на кан­ди­дат­сту­дент­ска­та кам­па­ния.

        Кандидат-студенти, не­по­да­ли­ мол­би, не уча­стват в раз­пре­де­ле­ние­то на не­за­ети­те ме­ста.

 1. Кандидат-студенти, успешно положили в годината на кандидатстване конкурсен изпит в други висши училища , които желаят да участват в разпределението на незаетите места, задължително подават плик-заявление и представят служебно заверено уверение за положен(и) изпит(и) и квитанция за платена такса за кандидатстване.
 2. При обявя­ва­не на до­пъл­ни­тел­ни из­пи­тни про­це­ду­ри кандидатите подават в Университетския информационен център необходимите документи (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1034/) и квитанция за внесена сума за кандидатстване.
 3. На кандидат-студенти, класирани и записани в специалност (форма на обучение), която не се попълва с определен от съответния факултет/филиал минимален брой студенти за настоящата учебна година, се предоставя възможност за записване в друга специалност (форма на обучение).
 4. Служебни бележки за оценки от кандидатстудентски изпити, проведени след редовната изпитна сесия (след 5 юли 2018 г.), не се издават. 

Прие­ти­те сту­ден­ти пред­ста­вят при за­пис­ва­не­то си след­ни­те до­ку­мен­ти:

 • диплома (оригинал) за средно образование и копие, като оригиналът се връща след проверка;
 • лична карта (паспорт), която след проверка се връща на кандидата;
 • четири снимки с формат 3,5/4,5 см;
 • квитанция за платена семестриална такса за обучение;
 • документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България -  за чуждестранни граждани.

До­ку­мен­ти за за­пис­ва­не на но­ви сту­ден­ти (сту­дент­ска книж­ка, имен­ни­ци, уве­ре­ния) – по об­ра­зец на ПУ, ЗА­КУ­ПЕ­НИ СА­МО ОТ КНИ­ЖАР­НИ­ЦИ­ТЕ  ВЪТРЕ  В СГРА­ДИ­ТЕ НА УНИ­ВЕР­СИ­ТЕ­ТА!

ТАК­СИ ЗА ОБ­УЧЕ­НИЕ СЕ ВНА­СЯТ, КАК­ТО СЛЕД­ВА:

За спе­циал­но­сти­те, за­пис­ва­не­то в ко­и­то се из­върш­ва в Рек­то­ра­та: в бю­ро „При­ем так­си“, клон на „Уни­кре­дит Бул­банк“, пар­тер (вход от­към юж­на­та част на дво­ра).

За спе­циал­но­сти­те, за­пис­ва­не­то в ко­и­то се из­върш­ва в Но­ва­та сгра­да, так­си­те се вна­сят в Но­ва­та сгра­да – стая 123, бул. „Бъл­га­рия“ № 236.

Плащането на всички такси може да става и по банков път:
„Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF

 При плащане по банков път задължително се посочват:

–      Основание: семестриална такса;

–      Трите имена и ЕГН на кандидат-студента;

–      Входящият номер при кандидатстването;

–      Специалността и формата на обучение, в която е приет към момента на записване.

При отписване от университета след започване на учебната година внесена семестриална такса не се възстановява.

 

Последна промяна на 17 Януари 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg