web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » Предходни кампании » КСК 2018 г. » Общи положения за прием на кандидат-студенти през учебната 2018/2019 година

Общи положения за прием на кандидат-студенти през учебната 2018/2019 година

Пловдивският университет, основан през 1961 година, е най-големият държавен университет в Южна България – център за подготовка на преподавателски и научни кадри (специалисти по природонаучните, филологическите, философските, историческите, педагогическите, икономическите и държавноправните науки и в областта на изкуствата) и за допълнителна квалификация и специализация. В него се подготвят над 18 000 студенти. Обучава ги висококвалифициран научно-преподавателски състав.

За предстоящата учебна година ще бъдат приети студенти в специалностите, отразени в следващото изложение.

ПЛОВДИВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Е ИНСТИТУЦИОНАЛНО АКРЕДИТИРАН

С РЕШЕНИЕ (ПРОТОКОЛ №4 ОТ 19.02.2013 Г.) НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

Приемането на студенти в университета се извършва на основание на Закона за висшето образование (ЗВО), Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и съгласно с условията, посочени в настоящия справочник.

Местата за прием на студенти по професионални направления и образователно-квалификационни степени се утвърждават от Министерски съвет. Обявяват се по специалности, форма на обучение (редовно и задочно), основание за прием (държавна субсидия и обучение срещу заплащане) и категории (мъже и жени).

Приетите за студенти ще се обучават срещу годишни такси, които се заплащат на равни вноски в началото на всеки семестър. Таксите се определят от Министерския съвет. От заплащане на такси (кандатстудентски и годишни) се освобождават лицата, които са: кръгли сираци – до 26 години; инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%; военноинвалиди, военнопострадали и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа. Намалена такса (50%) за кандидатстване заплащат кандидат-студенти близнаци, майки с три и повече деца до 6 г.

Прие­мането на сту­ден­ти в Пловдивския университет се извършва чрез конкурсни из­пи­ти (от предварителни или от редовна сесия), оцен­ки от дър­жав­ни зре­лост­ни из­пи­ти, положени не по-рано от 2008 г. (ДЗИ), оценки от олимпиади на МОН, оценки от международни изпити (сертификати) и различни състезания и форуми с конкурсен характер, вкл. организирани и от факултетите, ко­и­то се приз­на­ват за кон­кур­сен из­пит за опре­де­ле­ни спе­циал­но­сти.

Кла­си­ра­не­то и прие­ма­не­то на кан­ди­да­ти­те се из­върш­ва по низ­хо­дящ ред на съ­сте­за­те­лния бал за пред­ва­ри­тел­но обя­ве­ни­те ме­ста по съот­вет­ни­те спе­циал­но­сти.

Кандидат-студенти, ко­и­то ня­мат в ди­пло­ма­та за сред­но об­ра­зо­ва­ние оцен­ка по пред­ме­ти­те, уча­ства­щи при об­ра­зу­ва­не­то на ба­ла за съот­вет­ни­те спе­циал­но­сти, трябва да по­ло­жат из­пит по то­зи уче­бен пред­мет в сред­но учи­ли­ще.

Всеки кандидат-студент има право едновременно да кандидатства за всички обявени от университета специалности, форми на обучение и основания за прием, но може да бъде приет и записан само в една специалност и форма на обучение.

Кандидат-студентите могат да участват в конкурсни изпити, организирани и от други висши училища в България.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За редовно и задочно обучение в ПУ „Паисий Хилендарски“ могат да кандидатстват следните  лица, при­те­жа­ва­щи ди­пло­ма за за­вър­ше­но сред­но об­ра­зо­ва­ние, ос­и­гу­ря­ва­ща им до­стъп до об­уче­ние във вис­ши­ учи­ли­ща:

  1.      Бъл­гар­ски граж­да­ни, в т.ч. ли­ца с двой­но граж­дан­ство, ед­но­то от ко­и­то е бъл­гар­ско;
  2.      Чуждестранни граждани:
  • на държави – членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП);

  • има­щи ста­тут на по­стоян­но пре­би­ва­ва­щи на те­ри­то­рия­та на Ре­пу­бли­ка Бъл­га­рия, удостоверено с документ за самоличност, издаден от МВР на Р България;

  • със статут на бе­жан­ци. Статутът на бежанец се удо­сто­ве­ря­ва с до­ку­мент, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;

  • от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Чуж­де­стран­ните граж­да­ни кан­ди­дат­стват по ре­да и при усло­вия­та, уста­но­ве­ни за бъл­гар­ски­те граж­да­ни.

Граждани на държави извън ЕС и ЕИП могат да кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 от ЗВО и се приемат за студенти в ПУ „Па­и­сий Хи­лен­дар­ски“ в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България.

ЗАБЕЛЕЖКА

      Семестриално завършилите и завършилите висше образование, субсидирано от държавата (т.нар. държавна поръчка), могат да кандидатстват за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен само за места в платена форма на обучение, ако има обявени такива.

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити за съответните специалности, като изпитите се организират и провеждат от ПУ „Паисий Хилендарски“.

Конкурсните изпити се провеждат по програми, обявени от ПУ „Паисий Хилендарски“, на базата на изучавания в средното училище материал.

Вариантите за състезателните изпити се подготвят от комисии назначени със заповед на ректора на  ПУ „Паисий Хилендарски“ на базата на програмния материал за всеки конкурсен изпит. Изпитният вариант се изтегля лотарийно преди началото на всеки изпит в една от залите за провеждане на изпитите.

Кандидат-студенти, които са се явили след изтегляне на изпитния вариант не се допускат до участие в изпита.

Писмените състезателни изпити са анонимни с изключение на изпита по химия и теста със събеседване по физика.Кандидат-студенти, са длъжни да пишат само със син химикал.

При доказано преписване или опит за преписване, както и при опит за нарушаване на анонимността на конкурса чрез отбелязване със знак, особен цвят и други писмената работа на кандидат-студента се анулира от председателя на изпитната комисия, като кандидатът се лишава от правото за по-нататъшно участие в конкурса чрез конкурсен изпит.

До половин час след започване на изпита кандидат-студентите нямат право да напускат залата.

В деня преди изпита кандидат-студентът е длъжен да провери за мястото на провеждане на изпита, на което е разпределен да се яви. На изпита е задължен да носи документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.

При наличие на свободни места се признават оценките от конкурсни изпити и от други висши училища при представяне на издаден по съответния ред документ с резултата от положения изпит.

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ

Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама преподаватели, независимо един от друг, по ред и критерии, определени от ПУ „Паисий Хилендарски“. Всеки екзаминатор оценява работата с точност до 0,10.

В случай че разликата в оценките между двамата преподаватели е до 0,50 включително, крайната оценка е средноаритметична от двете оценки.

Когато разликата в оценките на двамата преподаватели е повече от 0,50, работата се дава за арбитриране. Оценката на арбитъра е окончателна, но тя не може да бъде по-ниска от най-ниската оценка на двамата преподаватели. Задължително се арбитрират и работите, получили средноаритметична оценка от 2,50 до 2,90 и от 5,50 до 6,00(вкл).

След оповестяване на резултатите от писмените изпити кандидатите лично могат в обявения срок,   да идентифицират писмените си работи и да проверят дали е допусната техническа грешка при разсекретяване на работата или при пренасянето на оценката. Ако смятат, че е допусната техническа грешка, те могат да подадат молба до ректора за нейната поправка преди обявяване на първото класиране.

Писмените изпити по химия и тестът със събеседване по физика са явни. Комисията проверява и съобщава резултатите на кандидат-студентите непосредствено след приключването на изпита /теста със събеседване. Това се отнася и за устния изпит по теология.

Обявените оценки на писмените работи са окончателни, работите не се преразглеждат и не се преоценяват.

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ИЗПИТИ

Практическите изпити се провеждат от комисии, в чийто състав влизат най-малко трима членове. Знанията и уменията се оценяват по шестобалната система.

Резултатите от практическите изпити се оценяват с точност до 0,10. Оценката на комисията е окончателна.

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА КЛАСИРАНЕ

Начинът за формиране на бала за  класиране на кандидат-студентите за отделните специалности е посочен в Приложение № 1.

При успешно положени конкурсни изпити, по време на която и да е от предварителните или през редовната кандидатстудентска сесия в балообразуването участва по-високата оценка.

В случай, че кандидатстващите с оценки от държавни зрелостни изпити положат и съответните конкурсни изпити, при образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната специалност.

При полагане на повече конкурсни изпити за една специалност в балообразуването се включва най-високата оценка, получена от кандидата.

При липсваща компонента във формулата за балообразуване или при оценка от кандидатстудентски изпит, по- ниска от среден 3.00, не се образува бал за участие в класирането.

Не участват в класиране кандидат-студенти с бал, по-нисък от минималния за прием в Университета (18.00).

На лауреатите на национални и международни олимпиади по български език и литература, английски език, немски език, френски език, руски език, испански език, италиански език, ма­те­ма­ти­ка, фи­зи­ка, астрономия, хи­мия, био­ло­гия, ин­фор­ма­ти­ка, ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии, ма­те­ма­ти­че­ска лин­гви­сти­ка, философия, история и цивилизация, география и икономика, гражданско образование се признава оценка Отличен (6,00) от съответния състезателен изпит и участва при формиране на състезателния бал съгласно Приложение № 1.

Оценката на участниците в олимпиади, фестивали, форуми с конкурсен характер и др. (международни, национални, регионални, университетски) по предмет, съответстващ на конкурсен изпит на ПУ, както и оценки от международни изпити по чужд език се признават за резултат от кандидатстудентски изпит за определени специалности съгласно с Приложение № 1 и при условията, посочени в характеристиките на съответните специалности.

Правата се ползват само за олимпиади и състезания, признавани от съответния факултет, и проведени в годината на кандидатстване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Конкурсните изпити, положени в ПУ „Паисий Хилендарски“, се признават във филиалите на университета в Смолян и Кърджали.

Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на документите си или да заблудят приемните комисии и ръководството на университета се отстраняват от участие в конкурса или от университета и ако е необходимо, се уведомява прокуратурата.

Молби и жалби по всички кандидатстуденстки въпроси се отправят до Ректора в срок до 27 юли 2018 г.  .След тази дата молби и жалби не се приемат.

 

Последна промяна на 17 Януари 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg