web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


Класиране на кандидат-студентите

 I. Кла­си­ра­не­то се из­върш­ва по низ­хо­дящ ред на ба­ла и по ре­да на по­со­че­ни­те от кан­ди­да­та же­ла­ни спе­циал­но­сти, фор­ми на об­уче­ние и основание за прием в съ­сте­за­тел­ния кар­тон.

II. Кан­ди­да­ти­те ще се кла­си­рат според местата по специалности, които ще бъдат обявени след публикуване на решението на Министерския съвет, определящо броя на студентите за учебната 2018/2019 година.

III. По­лу­чи­ли­те оцен­ка От­ли­чен 6,00 на конкурсния(-те) из­пит(-и), има­щи съ­с­­­те­за­те­лен бал, по-нисък от то­зи на по­след­ния кла­си­рал се, се прие­мат в рам­ки­те на обя­ве­ни­те ме­ста в спе­циал­но­сти, ко­и­то се опре­де­лят от ПУ.

IV. Кан­ди­дат-сту­ден­ти­те, кла­си­ра­ни с ед­нак­ъв бал на по­след­но­то пла­но­во мя­с­то за спе­циал­ност­та, се прие­мат в рам­ки­те на ут­вър­де­ния брой по ре­да на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква “а” от За­ко­на за вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние

V. В рам­ки­те на ут­вър­де­ния брой по ре­да на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква “а” от За­ко­на за вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние уни­вер­си­тетът ще прие­ма ус­пеш­но положилите кандидатстудентски из­пи­ти, но неприети по общия ред ин­ва­ли­ди със 70% и над 70%, во­ен­но­ин­ва­ли­ди, военнопострадали, кръ­гли си­ра­ци до 26-го­диш­на въ­зраст, на­вър­ше­на в го­ди­на­та на кан­ди­­дат­ства­не­то, май­ки с три и по­ве­че де­ца до 6 г. и близ­на­ци, , които кандидатстват едновременно в едно и  също професионално направление в университета, и единият от тях е приет. Кан­ди­дат-сту­ден­ти, ко­и­то же­лаят да пол­зват посочените при­ви­ле­гии, по­да­ват мол­ба до ректора по об­ра­зец. Мол­ба­та се удо­вле­тво­ря­ва спо­ред нор­ми­те, опре­де­ле­ни в За­ко­на за вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние, и според дър­жав­ни­те изис­ква­ния, а при от­съ­ствие на по­до­бен ре­гла­мент – по въ­змож­ност при вся­ко кла­си­ра­не, след­ва­що мо­мен­та на по­да­ва­не на мол­ба­та.

  VI. Класирането се извършва на три етапа:

  ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – на 10 ЮЛИ 2018 г.
  ВТОРО КЛАСИРАНЕ –  на 17 ЮЛИ 2018 г.
  ТРЕТО КЛАСИРАНЕ –  на 24 ЮЛИ 2018 г.

 

Последна промяна на 17 Януари 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg