уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Структура
 4. »
 5. Обслужващи звена
 6. »
 7. Регионален център за дистанционно обучение
 8. »
 9. Научно-изследователска и проектна дейност
 10. »
 11. Проекти
 12. »
 13. SPEAR
 14. »
 15. Дейности
 16. »
 17. Предварителен анализ на състоянието
 18. »
 19. Анализ на резултати от анкетно проучане за „Традиционни и съвременни стереотипни представи и предразсъдъци за ролята на жените/мъжете в професионалния и семеен живот“

Анализ на резултати от анкетно проучане за „Традиционни и съвременни стереотипни представи и предразсъдъци за ролята на жените/мъжете в професионалния и семеен живот“

Обобщени резултати от проведено проучване за „Традиционни и съвременни стереотипни представи и предразсъдъци за ролята на жените/мъжете в професионалния и семеен животсред членовете на университетската общност на ПУ  "Паисий Хилендарски“

Участие в анкетното проучване взеха 172 души, от които 125 жени (73%) и 47 мъже (27%). 109 от анкетираните са студенти и докторанти (86 жени и 23 мъже), а останалите 61 са членове на преподавателския и административния състав на университета (41 жени и 24 мъже).

В рамките на провежданото анкетно проучване са изследвани следните традиционни и съвременни стереотипни представи и предразсъдъци за ролята на жената/мъжа в професионалния и семейния живот:

 • Традиционни ролите на жените и мъжете в професионалния и семейния живот;
 • Възможности и бариери за работа и кариерно развитие;
 • Печелене на пари (предполага се, че жените трябва да печелят по-малко пари от мъжете);
 • Жените са по-добри в многозадачността от мъжете;
 • Вертикална сегрегация/"стъклен таван";
 • Промяна в ролите на жените и мъжете в професионалния и семейния живот.

В университетската общност има предразсъдъци относно традиционните роли на жените и мъжете в професионалния и семейния живот. За голяма част от участниците в анкетното проучване (70%) жената е тази, която трябва да отговоря за цялата домакинска работа (вж. Фигура 1.1) – да се грижи за децата, да пере, да чисти, да готви, да глади. Притеснително е, че такава е идеалната жена в очите на 81% от анкетираните жени. Значително по-малък е процентът на мъжете, които споделят това мнение - 39%. Ще отбележим, че обобщените резултати от отговорите на мъжете показват, че преобладаващата част от тях не са съгласни, че това е основната роля на жената и това не е идеалната жена в техните очи. 45% от анкетираните членове на университетската общност споделят, че мъжете трябва да се включват в грижите за децата. Обещаващ факт е, че по-голямата част от съгласилите се с последното твърдени са млади мъже.

Много жени в университета смятат, че пред тях има повече бариери и че мъжете имат предимство по време на провеждане на интервюта за работа. Повече от половината от анкетираните членове на университетската общност (61%) смятат, че грижите, които жените полагат за дома и семейството се отразяват на тяхното професионално развитие и забавят развитието им (вж. Фигура 2.1). Голяма част от анкетираните (42%) споделят, че мъжете имат предимство при провеждане на интервюта за работа и са наемани по-лесно на позиции, за които кандидатстват и мъже, и жени (вж. Фигура 2.2).

Интересно е да отбележим, че по тези въпроси отново по-голяма част от анкетираните, които споделят че това е масовият и/или често срещан случай са жени. 72% жени и едва 32% мъже смятат, че семейните задължения на жените са пречка за тяхното професионално развие. Близо половината от анкетираните жени (49%) и едва 25% от анкетираните мъже смятат, че мъжете имат предимство при провеждане на интервюта за работа.

Членовете на университетската общност не са преодолели и стереотипа, че в едно домакинство мъжът трябва да печели повече пари от жената. Според голяма част от анкетираните (71%) мъжете трябва да печелят повече пари от жените. Това мнение споделят 77% от анкетираните жени и 54% от анкетираните мъже (вж. Фигура 3.1). При тези резултати е много вероятно е, това че една жена печели повече пари от съпруга си, да създаде проблеми.

Получените данни (36% от мъжете), обаче потвърждават и една новопоявяваща се в съвременността тенденция към приемане от страна на мъжете на  водещата роля на жените по отношение на финансовото осигуряване на семейството, в някои случаи дори с охота (което ги разтоварва от типичните семейни отговорности).

Жените са по-добри в многозадачността от мъжете според 71% от анкетираните (вж. Фигура 4.1). Това мнение споделят 89% от анкетираните жени и 59% от анкетираните мъже.

Много членове на университетската общност са съгласни, че има вертикална сегрегация/„стъклен таван“ и професионалното израстване е по-трудно за жените. Повече от половината анкетирани смятат, че професионалното израстване е по-трудно за жените и много по-плавно и бързо за мъжете (вж. Фигура 5.1). По-голямата част от анкетираните, които споделят това мнение отново са жени (55%). Процентът на мъжете, които са на това мнение също не е малък – 34%. 52% от анкетираните членове на университетската общност (вж. Фигура 5.2) смятат, че ръководните постове са предназначени за мъжете. Едва 40% процента от анкетираните са на мнение, че няма „стъклен таван“ пред жените и те също могат да заемат ръководни позиции. Тук отново по-голяма част от отговорите, че има „стъклен таван“ пред жените са дадени от жени (58%), отколкото от мъже (34%). 

Получените резултати показват, че отново по-голямата част от анкетираните, които смятат, че в таза област има проблем за жени. За разлика от тях, по-голяма част от мъжете не виждат проблем и смятат, че жените не срещат затруднение при професионалното си развитие (55%) и няма пречки те да бъдат избрани на ръководни постове (54%).

Преобладаващата част от членовете на университетската общност смятат, че е време за промяна в ролите на жените и мъжете в професионалния и семейния живот. 42% от анкетираните членове на университетската общност са склонни да си поделят семейните задължения със своята половинка, но обществената култура все още не е напълно в съответствие с това, напр. някои детски стаи на обществени места не са разрешени за мъже (вж. Фигура 6.1). 58% от анкетираните споделят, че са склонни да си споделят домакинската работа със своите партньори (вж. Фигура 6.2). Обещаващ факт, е че това е мнението на 66% от анкетираните мъже. Повече от половината от анкетираните (57%) са на мнение, че е време за промяна и в ролята на жената на трудовия пазар (вж. Фигура 6.3).

Интересни представляват и изразените допълнителни мнения относно традиционните или съвременните стереотипи за ролята на жените/мъжете.

Една част от тях показват осъзната необходимост от промяна на ролите на жените и мъжете в професионалния и семейния живот, сред по-интересните от които са:

 • жените преобладават в някои професии, като особено голяма роля има и женското предприемачество;
 • ролите все по-често се разменят и все по-често се наблюдават ангажирани и активни бащи в семейството;
 • доскоро се ширеше мнението, че по редица обективни и субективни причини жената рядко може да бъде добър ръководител и организатор, но през последните години на практика редица успешни жени го опровергаха;
 • наблюдава се тенденция за изравняване на мъжа и жената в доста сфери, но с прекалено бавни темпове;
 • все повече мъже оценяват женската роля в обществото и се заличава тази граница между мъжка и женска работа и в бита, и в работата;
 • в по-големите населени места и такива с повече възможности, стереотипите са все по-често разбити. Жената не е жената от преди 30,40, 50 години, дори стига до крайности и карикатура номер 2 е добре описваща ситуацията. Смятам, че в по-малко населените места, стереотипът не е разрушен и жената си е "шесторъка";
 • жените са също толкова способни, колкото и мъжете;
 • жената трябва да е равнопоставена с мъжа в обществото, живеем в свят, в който не трябва да има дискриминация между половете. Домакинските задължения трябва да се полагат и от двете страни;
 • в по-голяма част от случаите мъжете възприемат жените като всичко останало, но не и като равнопоставен член на семейството и обществото.

В друг свободен преподавател от университета споделя, че „основният проблем с половото неравенство е, че повечето жени, а и мъже пропускат да го забележат, смятат, че няма такова. Това отчасти се дължи на факта, че жените отдавна са добре интегрирани в трудовата сфера и упражняват основните граждански права, които им се полагат (да избират, да бъдат избирани, право на съдружаване и пр.). Този факт обаче никак не е променил стереотипните образи на мъжете и особено на жените.“.

Притеснително е, че друга част от изразените мнения показват, че част от членовете на университетската общност не могат да разпознаят стереотипните представи и предразсъдъци:

 • не разбирам за какво се отнася карикатурата;
 • твърде крайни стереотипи;
 • някои картинки изглеждат самоцелни, без ясно послание/въпрос.

Последното е доказателство, че част от членовете на университетската общност не са достатъчно информирани по темата за равнопоставеността между жените и мъжете.

 

Последна промяна на 03 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол