уеб достъпен сайт български език английски език

Анализ на числовите данни за съотношението на жените и мъжете сред административно-техническия персонал на ПУ

Анализът на данните за съотношението не жените и мъжете сред административно-техническия персонал е направен на базата на данните за 301 члена на непредователския състав към 31.12.2018г. и има за цел да даде отговори на следните въпроси:

  • Въпрос 1. Балансиран ли е непреподавателския състав по пол в ПУ „Паисий Хилендарски“ за всички звена взети заедно?
  • Въпрос 2. Балансиран ли е непреподавателския състав по пол за всяко звено поотделно в ПУ „Паисий Хилендарски“?
  • Въпрос 3. Балансиран ли е непреподавателския състав по пол за отделните длъжности, заемани в Университета?

Непреподавателски състав по звена

Непреподавателският състав на ПУ се състои от 301 човека, от които 213 са жени (71%) и 88 са мъже (29%). Фигура 1 представя разпределението по пол за целия Университет. Определено жените от непреподавателския състав са повече от мъжете. В Университета има 38 звена. В Таблица 1 е дадено разпределението по пол в отделните звена.

Фигура 1. Разпределение на непреподавателския състав по пол

Звено

Брой жени

Брой мъже

общо

Жени %

Мъже %

Ръководство на Университета

0

1

1

0%

100%

Oтдел "Учебен"

27

0

27

100%

0%

БИБЛИОТЕКА

13

2

15

86.7%

13.3%

Биологически факултет

11

3

14

78.6%

21.4%

Департамент за квалиф. и проф. р-е на пед. спец.

1

0

1

100%

0%

Департамент по езикова и специализираща подготовка

1

0

1

100%

0%

Нов Университет

13

7

20

65.0%

35.0%

Отдел  Административен

14

2

16

87.5%

12.5%

Отдел "Наблюдение и контрол"

1

8

9

11.1%

88.9%

Отдел "Научнопроектна дейност" (НПД)

7

0

7

100%

0%

Отдел "Снабдяване"

3

1

4

75.0%

25.0%

Отдел "Студентско общежитие №1"

2

0

2

100%

0%

Отдел "Студентско общежитие №2"

1

1

2

50%

50%

Отдел "Студентско общежитие №3"

1

1

2

50%

50%

Отдел "Студентско общежитие №4"

1

1

2

50%

50%

Отдел "Телефонна централа"

1

1

2

50%

50%

Отдел "Техническо обслужване"

0

10

10

0%

100%

Отдел "Топлоцентрала"

0

3

3

0%

100%

Отдел "Транспорт"

0

5

5

0%

100%

Отдел "Университетски информационен център"

6

14

20

30%

70%

Отдел "Управление на човешките ресурси"

5

0

5

100%

0%

Отдел "Финансово-счетоводен"

13

1

14

92.9%

7.1%

Педагогически факултет

7

2

9

77.8%

22.2%

Развитие на академичния състав и докторантури

2

0

2

100%

0%

Спортен комплекс "Академик"

2

3

5

40%

60%

Стоматологичен кабинет

1

1

2

50%

50%

Учебна спортно-тренировъчна зала

3

3

6

50%

50%

Учебно-творчески бази

2

1

3

66.7%

33.3%

Факултет по икономически и социални науки

5

1

6

83.3%

16.7%

Факултет по математика и информатика

3

8

11

27.3%

72.7%

Физико-технологичен факултет

2

7

9

22.2%

77.8%

Филологически факултет

10

0

10

100%

0%

Философско-исторически факултет

5

0

5

100%

0%

Хигиена - Ректорат

34

0

34

100%

0%

Химически факултет

9

1

10

90%

10%

Център за кариерно развитие

1

0

1

100%

0%

Център за работа с млади учени, докт. и постдокт.

1

0

1

100%

0%

Център за технологии

2

0

2

100%

0%

Юридически факултет

3

0

3

100%

0%

общо

213

88

301

 Таблица 1. Разпределение по пол и звена

За целите на изследването групираме звената по вид. Звената в Университета включват:

  • Отдели: Административен, Наблюдение и контрол, Научнопроектна дейност (НПД), Снабдяване, Студентско общежитие №1, №2, №3, №4, Телефонна централа, Техническо обслужване, Топлоцентрала, Транспорт, Университетски информационен център, Управление на човешките ресурси, Финансово-счетоводен, Учебен, Развитие на академичния състав и докторантури;
  • Факултети: Биологически, Педагогически, Юридически, Икономически и социални науки, Математика и информатика, Физико-технологичен, Филологически, Философско-исторически, Химически;
  • Департаменти: Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти, Департамент по езикова и специализираща подготовка;
  • Центрове: Център за кариерно развитие, Център за работа с млади учени, докт. и постдокт, Център за технологии;
  • Други: Нов Университет, Спортен комплекс "Академик", Стоматологичен кабинет, Учебна спортно-тренировъчна зала, Учебно-творчески бази, Хигиена – Ректорат, Библиотека.

В 6 звена разпределението по пол е равно. Колкото са жените, толкова и мъжете (по 50%). В 10 звена жените са повече от мъжете (над 50%), а в 5 звена мъжете са над 50% от състава.

В Таблица 2 е даден броя на жените и мъжете по видовете звена в Университета и процентите спрямо общия брой. На Фигура 2 е дадено общото разпределение в отделните видове звена в Университета. В Департаментите и Центровете 100% от непреподавателския състав са жени. В отделите и факултетите жените са над 50% от състава.

Брой жени

Брой мъже

Общо

Жени %

Мъже %

Факултети

55

22

77

71.43%

28.57%

Отдели

84

48

132

63.64%

36.36%

Департаменти

2

0

2

100.00%

0.00%

Центрове

4

0

4

100.00%

0.00%

Други

68

18

86

79.07%

20.93%

Общо

213

88

301

 

 

 Таблица 2. Разпределение на непреподавателския състав по пол и видове звена

Фигура 2. Общо разпределение на непреподавателския състав по звена и по пол

Разпределението по пол във Факултетите е дадена на Фигура 3. Във Факултетите 71,43% са жени и 28,57% мъже.

Фигура 3. Разпределение на непреподавателския състав във Факултетите

Разпределението във всички отдели взети заедно е почти същото като във факултетите. Там 63,64% са жени, а 36,36% са мъже. Разпределението е дадена на Фигура 4. Само в 3 (три) отдела (Техническо обслужване, Топлоцентрала и транспорт) мъжете са 100% от състава. Това може да се обясни и с вида на работата в тези отдели.

 Фигура 4. Разпределение на непреподавателския състав в Отделите

Жените по другите звена са 79.07%, а мъжете 20,93%. И тук отново жените са значително повече от мъжете.

Фигура 5. Разпределение на непреподавателския състав в другите звена

Средната възраст на целия непреподавателски състав е 48.19 г. Средната възраст на жените е 48.03 г., а средната възраст на мъжете е 48.58 г., т.е. по отношение на възрастта може да се каже, че няма разлика между жените и мъжете.

Непреподавателски състав по пол и заемана длъжност

В Таблица 3 е дадено разпределението на непреподавателския състав по заемана длъжност и по пол. Резултатите показват, че по отношение на заеманата длъжност няма баланс по пол.

Длъжност (брой, възраст)

жени

мъже

Инспектор

100%

0%

Технически сътрудник

100%

0%

Чистачка

100%

0%

Биолог

90%

10%

Програмист

8%

92%

Библиотекар

83%

17%

Експерти

95%

5%

Административен секретар, секретар на факултет

100%

0%

Домакин, портиер, озеленител, дърводелец

6%

94%

Химик

100%

0%

Физик

0%

100%

Филолог

100%

0%

Техник, инженер

0%

100%

Шофьор

0%

100%

Счетоводител

93%

7%

Юрист-консулт

75%

25%

Управител общежитие

20%

80%

Системен администратор

15%

85%

Организатор

66%

34%

Таблица 3. Разпределение на непреподавателския състав по пол и по заемана длъжност

Заеманите длъжности изцяло от жени са: инспектор (48.03 г.), технически сътрудник (49.4 г.), чистачка (средна възраст 53.5 г.), административен секретар, секретар на факултет (средна възраст 41.7 г.), химик (49 г.), филолог (средна възраст 52 г.), историк (средна възраст 41 г.), началник отдел (средна възраст 63.5 г.), директор (58 г.), телефонист (61 г.).

Длъжностите заемани изцяло от мъже са: физик (средна възраст 53.74 г.), техник (56.3 г.), инженер (60 г.), шофьор (54.5 г.), главен редактор (средна възраст 59 г.), помощник-ректор (средна възраст 69 г.), математик-информатик (средна възраст 35 г.).

Резултатите показват, че 83% от библиотекарите са жени, а 17% са мъже. Експертите в различни области (компютърен дизайн, счетоводство, финанси, обслужване) са предимно жени (95%), а мъжете са малко (5%). Голям процент от счетоводителите (93%, средната им възраст е 47.7 г) са жени. Едва 7% от счетоводителите са мъже. Това се отнася и за биолозите (средната им възраст е 38 г). Голяма част от тях са жени (90%), много малко са мъже (10%). Непреподавателският състав, който заема длъжности домакин (средна възраст 58.5 г.) или юрист-консулт (38 г.) е предимно от жени (75%). Мъжете домакини или юристи са 25%. Длъжностите деловодител (42 г.) и организатор (49.5 г.) също се заемат повече от жени (66%), а мъжете са 34%. Тук процентът на мъжете е по-голям в сравнение с други длъжности, на които има повече жени отколкото мъже.

Мъжете (85%) са значително повече от жените (15%) на длъжност системен администратор (32 г. средна възраст), както и на заемана длъжност програмист. Мъжете програмист са 92%, а жените едва 8%. Други длъжности заемани предимно от мъже са домакин, портиер и озеленител (средна възраст 56.35 г.), управител на общежитие. Мъжете домакини или портиери са 94% мъже, а 6% са жени. Управителите на общежитие (средна възраст 45,6) са 80% мъже и 20% жени.

По отношение на пола има равнопоставеност единствено за длъжностите медицински лаборант и тези, които се занимават с дентална медицина (56 г.). за тези длъжности жените (50%) са толкова, колкото и мъжете (50%).

Резултатите за разпределението по пол и заемана длъжност са илюстрирани на Фигура 6.

Фигура 6. Разпределение на непреподавателския състав по пол и заемана длъжност

Последна промяна на 03 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол