уеб достъпен сайт български език английски език

Анализ на резултати от анкетно проучване (студенти)

Обобщение на резултатите от анкетно проучване за равнопоставеност на студентите в ПУ

1. Изследвани лица

В анкетното проучване участие взеха 592 студенти от различни направления, от които 61,1% са жени (362) и 38,9% са мъже (230). Изследваните лица са от специалности от 62% от всички професионални направления, по които се предлага обучение в университета.

Най-много попълнили въпросника са студенти от специалности в направление 4.6. Информатика и компютърни науки (21,1%). След тях са тези в направления: 3.2. Психология (11,8%), 4.3. Биологически науки (11,7%), 5.3. Комуникационна и компютърна техника (11,1%), 2.1. Филология (8,6%), 3.8. Икономика (8,1%), 1.2. Педагогика (10,3%) и 1.3. Педагогика на обучението по… (6,1%). От останалите професионални направления изследваните лица са по около 1%.

Едва 18,1% от студентите са полагали грижа за деца до 6 год. възраст по време на обучението в университета, 11,2% от студентите са се грижили за болни и/или със специални потребности хора по време на обучението в университета и много малка част (3,7%) са ползвали майчинство/бащинство по време на обучението в университета.

2. Удовлетвореност и баланс

Според изследваните лица равнопоставеността е към високите стойности, което означава че според студентите донякъде има равнопоставеност.

Това означава, че по отношение на удовлетвореността и баланса между учебни задачи и личен живот студентите са по-скоро доволни. Доста над половината студенти успяват да балансират между учебни задължения и личен живот и са удовлетворени. Над половината студенти считат, че постиженията им в обучението/научните изследвания са удовлетворителни.

По отношение на това дали студентите от противоположния пол имат повече възможности за постигане на по-добри резултати в обучението/научните изследвания и по-малко пречки отговорите са към по-ниските стойности. Това означава, че студентите смятат, че по-скоро не е вярно твърдението, че състудентите им от противоположния пол имат повече възможности за постигане на по-добри резултати в обучението/научните изследвания (56,8%) и по-малко пречки (53,8%). Два пъти по-малко (22,8%) са тези, които мислят, че състудентите им от противоположния пол имат повече възможности.

По отношение на информираността за провеждани в университета менторски (наставнически) програми в помощ на студентите, фокусирани върху равнопоставеността между жените и мъжете (за облекченията, предлагани от университета, за начина за постигане на баланс между обучение и личен живот и др.) обаче студентите по-скоро нямат достатъчно информация (48,7%). Доста студенти (32,7%) нямат информация по темата.

Важна причина за забавяне/занижаване на постиженията в обучението/научните изследвания са семейните задължения (вкл. ползване на майчинство/бащинство) според една част от студентите (38,8%). Едва 25,6% са тези, които смятат, че семейните задължения не са важна причина за забавянето (37,9%). Една не много малка част от студентите 34,19% нямат мнение по въпроса.

Почти половината от студентите са на мнение, че не е важна причина за забавяне/занижаване на постиженията в обучението/научните изследвания липсата на усещане за равнопоставеност между жените и мъжете сред състудентите, както и от страна на преподавателите (47,9%). Около 31% нямат мнение по въпроса.

За близо 61,4% от студентите категорично решаваща е подкрепата от семейството, за да се изпълняват успешно учебните/изследователските задължения, когато на студента се налага да се грижи за деца до 6 год. или за болни/със специални потребности хора. Според 12,6% това не е така, а 24,5% нямат мнение по въпроса. Почти толкова 56,1% смятат, че е решаваща подкрепата от преподавателите и състудентите, докато 28% са без мнение по въпроса. Малко повече от половината (54,3%) са тези, които смятат че е решаваща е подкрепата от институцията (от регламенти, заложени в нейните правилници), за да се изпълняват успешно учебните/изследователските задължения когато трябва да се грижат за дете или за болни (или със СОП). Докато 30,9% са без мнение по въпроса.

3.  Култура, климат и информираност

По отношение на културата, климата и информираността от страна на Университета е на сравнително високо ниво, т.е. отговорите са положителни.

Голяма част от студентите над 70% смятат, че жените и мъжете (вкл. студенти) в университета по-скоро са равнопоставени.

Преподавателите по-скоро не отразяват аспекти на равнопоставеността между жените и мъжете по време на обучение (напр. в примери, специални теми и др.) според 44,5% от студентите. Тези, които нямат мнение по въпроса са 34,2%.

Относно информираността обаче почти половината студенти (44,7%) по-скоро нямат информация за полагащите се в университета облекчения за специфични групи лица (вкл. за майки с деца до 6-годишна възраст, бременни, със специални образователни потребности и др.), а 34,1% нямат мнение по въпроса.

Повечето (74,3%) студенти чувстват отношение на равнопоставеност и колегиалност от страна на състудентите от противоположния пол. Въпреки, че една част 12,8% не чувстват отношение на равнопоставеност.

Повечето студенти (79,4%) проявяват отношение на равнопоставеност и колегиалност към своите състуденти от противоположния пол. Интересното е, че 8,8% не го правят.

Почти половината студенти (48,7%) смятат, че не всички преподаватели в университета се отнасят по един и същи начин към студентите, независимо от техния пол. Близо 22,3% нямат мнение по въпроса.

Според студентите в университета няма случаи на обидно и уронващо достойнството отношение/коментари/поведение на база полова принадлежност от страна на състуденти. Така мислят 57,3% % от тях, като едва 18,4% смятат, че това е вярно.

Що се отнася до случаи на обидно и уронващо достойнството отношение/коментари/поведение на база полова принадлежност от страна на преподаватели в университета 56,7% от студентите смятат, че няма такива, а 20,6% смятат че има такива случаи. Повече от половината (61,7%) смятат, че няма такива случаи и от страна на администрацията. Докато 11,5% смятат, че е така.

4. Стереотипи

По отношение на стереотипите резултатите са около средното ниво.

Студентите (61,2%) не са съгласни, че ролята на жената е да се грижи за дома и семейството. На противоположното мнение са 24,5%. Те вярват, че доброто образование е важно в една и съща степен за жените и за мъжете. Така е според 84,5%. Има и такива 9%, които смятат, че не е така.

По отношение на това дали в университета има специалности, които са по-подходящи за жени и такива, които са по-подходящи за мъже мнението на студентите е, че това е вярно (51,4%). Тези, които не са съгласни с 27,4%. Доста са и тези, които нямат мнение (20,2%).

Студентите по-скоро нямат мнение по въпроса дали предпочитат преподавателите по учебните дисциплини да са от противоположния пол. Така смятат 41,1%. Това не е вярно за 43,3%.

Изследваните лица (54,1% от тях) не считат, че висшите ръководни постове в университета е по-подходящо да се заемат от мъже. Една не малка част 17,4% смятат, че това е вярно.

Студентите не се влияят от това от какъв пол са членовете на екипа, с който разработват колективни курсови проекти/ задачи. Поне за 66,4% е така. Доста студенти нямат мнение по темата (20,4%). Едва за 12,9% е важно да работят само с хора от противоположния пол.

Смята се от почти половината (40%) студенти, че стереотипите в обществото са пречка при кандидатстване в специалности, които се смятат за неподходящи в някои случаи за жени, а в други – за мъже. Доста нямат мнение по въпроса (30,7%). Почти толкова (31,1%) са тези, които смятат че не е така.

Половината (47,8%) студенти смятат за не вярно твърдението, че преподавателите в университета от противоположния пол са с по-голям авторитет. Доста студенти нямат мнение по въпроса 32,4%.

Заемането на ръководен пост в университета трябва да зависи от професионалните качества на личността, а не от това дали е мъж или жена смятат 77,1% студенти, докато 9,3% не мислят така.

Оказва се, че в университетската общност по-скоро не се дискутират теми свързани със стереотипите и традициите в българското общество, основани на пола. Не са наясно дали е така 41,5%. Само 21,9% смятат, че такива теми се дискутират.

Мъжете и жените студенти са в еднаква степен удовлетворени и са постигнали баланс между учебни задачи и личен живот в еднаква степен. И за двата пола резултатите им са удовлетворителни.

Няма разлика от гледна точка на пола що се отнася до климата, културата и информираността в Университета. Мъжете и жените студенти са на еднакво мнение.

По отношение на стереотипите обаче има разлика в мнението на мъжете и жените студенти. Като мъжете смятат, че стереотипите и предразсъдъците са в по-голяма степен представени в университетската среда.

 

Последна промяна на 03 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол