web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » Предходни кампании » КСК 2018 г. » Условия и срокове за подаване на документи за участие в предварителните изпити

Условия и срокове за подаване на документи за участие в предварителните изпити

Срокът за приемане на документи за предварителни кандидатстудентски изпити е от 5 март до 23 май 2018 г.

Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на тези от планираните за провеждане през месец юли конкурсни изпити.

На пред­ва­ри­тел­ни­те кан­ди­дат­сту­дент­ски из­пи­ти мо­гат да се явят ли­ца, за­вър­ши­ли сред­но об­ра­зо­ва­ние в пре­диш­ни го­ди­ни или ди­пло­ми­ра­щи се през учеб­на­та 2017/2018 го­ди­на. Кандидатите без диплома за средно образование също имат право да се явят на изпити, но не участват в класирането.

С получените оценки кандидатите мо­гат да уча­стват в кла­си­ра­не­то или да се явят от­но­во на съ­щи­те конкурсни из­пи­ти в редовната кампания през юли, ако по­лу­че­на­та оцен­ка не ги за­до­во­ля­ва. При фор­ми­ра­нето на ба­ла за кла­си­ра­не­ се взе­ма по-ви­со­ка­та оцен­ка.

Желаещите заявяват участие, като подават от 5 март до 23 май 2018 г. в Университетския информационен център, в бюрата по градове или по интернет(през сайта http://www.uni-plovdiv.bg) следните документи : декларация, документ за самоличност и документ за платена кандидатстудентска такса ( заплаща се при подаване на документите).Таксата за полагане на един кандидатстудентски изпит е 30 лв.За всеки следващ изпит се заплаща по 20 лв.

Положилите успешно предварителните конкурсни изпити могат да участват в общото класиране, при положение че отговарят на условията за кандидатстване и подадат съответните документи в утвърдените срокове:  от  13 юни до 27 юни 2018 г. в университета, в бюрата по градове (до 27 юни 2018 г.) или по интернет (до 25 юни 2018 г. , през сайта https://ksk.uni-plovdiv.bg).

Служебни бележки за оцен­ки от пред­ва­ри­тел­ни­те из­пи­ти се по­лу­ча­ват след обявя­ва­нето на ре­зул­та­ти­те от съот­вет­ни­те из­пи­ти, проведени през юли.

Кандидат-студенти, издържали изпит на предварителна сесия с отлична оценка (5,50 и по-висока), както и тези,  получили отлични оценки от олимпиади, състезания и международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности, се записват като студенти на ПУ в посочена от тях специалност. Съответните изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност. За специалностите с два конкурсни изпита в балообразуването изискването е отлични оценки и по двата предмета.

Записването по този ред става с подаване на кандидатстудентски документи и заплащане на дължимата кандидатстудентска и студентска такса. Срокът за записване е във времето на прием на документи - от 13 юни до 27 юни 2018 г. В случай, че все още не са получили дипломата си за средно образование, попълват декларация, с която се задължават в срок до 5 юли 2018 г. да я представят. При неспазване на срока кандидатите губят студентските си права, като техните места се овакантяват и се включват за попълване в следващо класиране. Официалното обявяване на тази категория кандидат-студенти за приети студенти в ПУ става на 1-во класиране, като формират максимален бал 36,00.

Ако кандидат, записан в дадена специалност с отлични оценки от предварителните сесии, олимпиади, състезания или международни сертификати пожелае да кандидатства и в друга/-и специалност/-и, има право да подаде кандидатстудентски документи в рамките на утвърдените срокове. Ако бъде повторно приет, заплатената от него такса се признава. Когато семестриалната такса за новата специалност е по-висока, доплаща разликата.

Последна промяна на 17 Януари 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg