web accessibility bulgarian flag english flag

Бизнес мениджмънт

Професионално направление: Администрация и управление

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: мениджър

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

     

  „Бизнес мениджмънт“ е университетска специалност в професионално направление „Администрация и управление“. Предназначена е за подготовката на специалисти в областта на управлението, администрацията и икономиката. За правилното разбиране и успешно усвояване от студентите на мениджърската проблематика, в курса на обучение е потърсено оптимално съчетаване между теоретични знания и практически приложими техники. Учебният план на специалността кореспондира със съвременните концепции и модерни бизнес практики. Професионалният профил се формира от знания, умения и компетентности за самостоятелно или в екип изпълнение на аналитични, оценъчни, експертизни и прогностични дейности, базирани на множество информационни потоци, с цел подготовката, вземането и реализацията на различни по характер и сложност решения.

  Завършилите с квалификация „мениджър“ имат възможност за професионална реализация като управляващи на различни равнища в компаниите (бизнес ръководители, търговски директори, мениджъри по продажбите и др.). Те могат да заемат експертни и ръководни длъжности, да се реализират под формата на различни трудови статуси – наети по трудово правоотношение при работодател, предприемачи, самонаети и/или свободни професии в консултантския бизнес.

  В периода на обучението е осигурена възможност на студентите да надграждат теоретичните си знания и да участват в практически стажове в партньорски на факултета организации.

  Разнообразието от магистърски програми на факултета дава възможност за продължаване на образованието на студентите.

Последна промяна на 10 Юни 2021
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол