уеб достъпен сайт български език английски език

Бизнес мениджмънт

Професионално направление: Администрация и управление

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: мениджър

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

     

  „Бизнес мениджмънт“ е университетска специалност в професионално направление „Администрация и управление“. Предназначена е за подготовката на специалисти в областта на управлението, администрацията и икономиката. За правилното разбиране и успешно усвояване от студентите на мениджърската проблематика, в курса на обучение е потърсено оптимално съчетаване между теоретични знания и практически приложими техники. Учебният план на специалността кореспондира със съвременните концепции и модерни бизнес практики. Професионалният профил се формира от знания, умения и компетентности за самостоятелно или в екип изпълнение на аналитични, оценъчни, експертизни и прогностични дейности, базирани на множество информационни потоци, с цел подготовката, вземането и реализацията на различни по характер и сложност решения.

  Завършилите с квалификация „мениджър“ имат възможност за професионална реализация като управляващи на различни равнища в компаниите (бизнес ръководители, търговски директори, мениджъри по продажбите и др.). Те могат да заемат експертни и ръководни длъжности, да се реализират под формата на различни трудови статуси – наети по трудово правоотношение при работодател, предприемачи, самонаети и/или свободни професии в консултантския бизнес.

  В периода на обучението е осигурена възможност на студентите да надграждат теоретичните си знания и да участват в практически стажове в партньорски на факултета организации.

  Разнообразието от магистърски програми на факултета дава възможност за продължаване на образованието на студентите.

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол