web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически » Новини » Студентски научен форум - Ценности, мотивация и креативност в образованието

Студентски научен форум - Ценности, мотивация и креативност в образованието

П О К А Н А

 

Уважаеми колеги студенти и докторанти!

 

Ръководството на Педагогическия факултет

при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Ви кани на 16 май, събота, 2015г . в Нова сграда

за участие в традиционния студентски научен форум на тема:

 

Ценности, мотивация и креативност

в образованието

 

Във форума може да се участва с научни съобщения, постери и произведения на изобразителното и приложното изкуство и дизайна.

Материалите, представени на научния форум, ще бъдат публикувани в сборник.

 

Важни срокове!

Срок за приемане на материали за участие: до 1 май 2015 година.

Одобрените за участие студенти и докторанти ще бъдат уведомени до 10 май 2015 година.

  1. Текстът на научното съобщение или концепцията на постера.

а/ Емпиричните разработки включват: изложение на проблема с откроен елемент на новост; цел на изследването; метод; резултати; заключение и изводи.

б/ Материалите с дискусионен или теоретичен характер следва да включват: история на проблема; цел на проучването с елемент на новост; източници на доказателства; основни аргументи и заключение.

в/ Концепцията на постера следва да се придържа към същите изисквания.

  1. Произведенията на изобразителното и приложното изкуство и дизайна.

 

Материалите се изпращат на имейл: pf_nid@abv.bg

 

Технически изисквания към представените текстове:

  1. Докладът да е с общ обем до 6 страници, формат А4, шрифт Times New Roman с размер и стил на шрифта 12 pt и полета: горе, долу, дясно и ляво – 25 mm, редова разредка - единична, отстъп (нов ред на абзац) – 10 mm.
  2. Заглавието се изписва с главни букви, центрирано, без съкращения, с размер 14 pt, стил на шрифт: получер (Вold).
  3. През един празен ред се разполагат името, презимето и фамилията на автора (авторите) без съкращения. Имената се изписват с главни и малки букви, 12 pt, получер (Вold).
  4. През два празни реда се разполага анотацията (резюмето) на английски език (50-70 думи) с размер и стил на шрифта 12 pt, италик (Italik).
  5. През един празен ред следва основният текст на доклада с двустранно подравняване (Justified).
  6. Подзаглавията в текста се изписват с удебелени букви след интервал от един празен ред, ляво подравнени. Номерират се последователно с арабски цифри 1.1; 1.2; 1.3 и т.н.
  7. Таблиците, графиките и фигурите се вграждат в Word файла, независимо от вида на програмата, с която са създадени.
  8. Литературата, цитирана в доклада, се означава по системата автор-година, поставена в скоби () и се изписва в края на текста, съгласно стандарта.

 

Примери:

 

Непериодични издания:

 

Манова – Томова, В. (1974) Психологическа диагностика на ранното детство. София, Изд. Нар. просвета.

Джонев, С. ( 2001) Социална организация. Том 1 – 3. София, Изд. Софи – Р.

Герганов, Е., Кючуков, Хр. (1999) Образователни нагласи на ромите в България. София, Изд. Тилия.

 

Статии:

 

Стойчева, К., Силгиджиян, Х. (1999) „Толерантност към неопределеност и Аз – образ при юноши“. in Българско списание по психология, № 1 – 2, с. 89 – 102.

Русинова, В., Стоицова, Т., Печева, Е. и др. (1999) „Теоретичен анализ на лидерството в психологията“. in Българско списание по психология, № 1 – 2, с. 5 – 14.

 

Важно: Доклади, които не са предадени в посочения срок и не отговарят на изискванията, няма да бъдат включени в изданието!

Последна промяна на 23 Март 2015

Съседни