web accessibility bulgarian flag english flag

Специалности

За учеб­на­та 2013/2014 го­ди­на ПУ „Па­и­сий Хи­лен­дар­ски“ ще прие­ма сту­ден­ти в 9 фа­ку­лте­та, във филиалите в гр. Кърджали и гр. Смолян и в колежа в гр. Смолян.

ФИ­ЛО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

ПЕ­ДА­ГО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

ФА­КУ­ЛТЕТЪТ ПО МА­ТЕ­МА­ТИ­КА И ИН­ФОР­МА­ТИ­КА е със спе­циал­но­сти:

ФА­КУ­ЛТЕТЪТ ПО ФИ­ЗИ­КА И ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ е със спе­циал­но­сти:

БИО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

ХИ­МИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

ЮРИ­ДИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­ност:

ФА­КУ­ЛТЕТЪТ ПО ИКО­НО­МИ­ЧЕ­СКИ И СО­ЦИАЛ­НИ НАУ­КИ е със спе­циал­но­сти:

     В При­ло­же­ние № 1 са да­де­ни фор­ми­те на об­уче­ние за раз­лич­ни­те спе­циал­но­сти, кон­курс­ни­те из­пи­ти и оцен­ки­те от ди­пло­ма­та за об­ра­зу­ва­не на съ­сте­за­тел­ния бал.

 ФИ­ЛИ­АЛ „ЛЮ­БЕН КА­РА­ВЕ­ЛОВ“ в гр. Кър­джа­ли предлага спе­циал­но­стите:

 Кан­ди­дат-сту­ден­ти­те по­да­ват до­ку­мен­ти и по­ла­гат съ­сте­за­тел­ни из­пи­ти, по­со­че­ни в При­ло­же­ние № 2, ко­и­то се ор­га­ни­зи­рат и про­веж­дат във фи­лиа­ла в гр. Кър­джа­ли.

ФИ­ЛИ­АЛЪТ в гр. Смо­лян предлага спе­циал­но­стите:

     Кан­ди­да­т-студентите, желаещи да се обучават във фи­лиа­ла на ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Смо­лян, по­да­ват до­ку­мен­ти и по­ла­гат съ­сте­за­тел­ни из­пи­ти по указанията, по­со­че­ни в При­ло­же­ние № 3 от настоящия справочник.

 ТЕХ­НИ­ЧЕ­СКИЯТ КО­ЛЕЖ в гр. Смо­лян е със спе­циал­но­сти:

  • Елек­тро­е­нер­ге­ти­ка и елек­тро­об­зав­еж­да­не;
  • Ко­му­ни­ка­цион­на тех­ни­ка и тех­но­ло­гии;
  • Ком­пютър­ни и ко­му­ни­ка­цион­ни си­сте­ми;
  • Ма­ши­но­стро­и­тел­на тех­ни­ка и тех­но­ло­гии;
  • Автомобилна техника.

     Кан­ди­да­ти­те за ко­ле­жа в гр. Смо­лян по­да­ват до­ку­мен­ти и по­ла­гат съ­с­те­за­тел­ни из­пи­ти, по­со­че­ни в При­ло­же­ние № 4, ко­и­то се ор­га­ни­зи­рат и про­веж­дат в ко­ле­жа в гр. Смо­лян.

 

Последна промяна на 24 Април 2017