web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2020/2021 » ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

Приетите за студенти се записват в ПУ „Паисий Хилендарски“ в определени срокове, както следва:

ЗА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ  – от 8 до 10 ЮЛИ (включително);

ЗА ПРИЕТИТЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ   – от 15 до 17 ЮЛИ (включително);

ЗА ПРИЕТИТЕ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ    – от 22 до 24 ЮЛИ (включително).

  За специалността „Актьорство за драматичен театър“ класирането ще се обяви ден след обявяването на резултатите през месец септември.

  1.Студентите, приети по първа желана специалност, следва да се запишат в указания срок, в противен случай губят право на участие в следващите класирания. Записването става при инспектора по съответната специалност.

  2. Студентите, приети по втора, трета и т.н. специалност, желаещи да участват в следващо класиране, следва лично или чрез друго лице да подадат декларация по образец при инспектора по специалността (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/184/ ), в която са приети до момента. Декларации се подават за всяко следващо класиране (второ, трето) в определения за съответното класиране срок за записване. Ако не успеят да се класират за по-предната желана специалност, запазват мястото си в специалността, в която са били приети. Ако бъдат приети в по-предна желана специалност, освобождават мястото си в тази от предходното класиране.

3.Некласираните кандидати участват автоматично в следващото класиране и не подават декларации.

4.Студентите, приети на трето класиране, следва да се запишат в указания срок, в противен случай губят придобитите студентски права.

5.Приетите студенти, които не са се записали в ПУ „Паисий Хилендарски“ или не са подали декларации за участие в следващо класиране, губят придобитите студентски права. Техните места се обявяват за попълване при следващото класиране.

  6.Допълнително класиране (след трето) се прави, ако бъдат обявени незаети места. Неприетите кандидат-студенти, които желаят да участват в разпределението на тези места, задължително подават в Университетския информационен център молби по образец до председателя на кандидатстудентската кампания.

Кандидат-студенти, неподали молби, не участват в разпределението на незаетите места.

  Кандидат-студенти, успешно положили конкурсен изпит в други висши училища, които желаят да участват в разпределението на незаетите места, задължително подават плик-заявление и представят служебно заверено уверение за положен(и) изпит(и) и квитанция за платена такса за кандидатстване.

  1. При обявяване на допълнителни изпитни процедури кандидатите подават в Университетския информационен център необходимите документи и квитанция за внесена такса за кандидатстване.
  2. На кандидат-студенти, класирани и записани в специалност (форма на обучение), която не се попълва с определен от съответния факултет/филиал минимален брой студенти за настоящата учебна година, се предоставя възможност за записване в друга специалност (форма на обучение).
  3. Служебни бележки за оценки от кандидатстудентски изпити, проведени след редовната изпитна сесия (след 4 юли 2019 г.), не се издават.

Приетите студенти представят при записването си следните документи:

   диплома оригинал (и ксерокопие) за завършено средно образование, която веднага след снемане на необходимите данни се връща на кандидата, а ксерокопието се съхранява в Учебния отдел на съответната специалност до края на следването;

   лична карта (паспорт), която след проверка се връща на кандидата;

   четири снимки с формат 3,5/4,5 см;

  • квитанция за платена семестриална такса за обучение;
  • документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България – за чуждестранни граждани.

Документи за записване на нови студенти (студентска книжка,
именници, уверения) – по образец на ПУ, ЗАКУПЕНИ САМО ОТ
КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА!

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СЕ ВНАСЯТ, КАКТО СЛЕДВА:

   За специалностите, записването в които се извършва в Ректората: в бюро „Прием такси“, клон на „Уникредит Булбанк“, партер (вход откъм южната част на двора).

   За специалностите, записването в които се извършва в Новата сграда, таксите се внасят в Новата сграда – стая 123, бул. „България“ № 236.

   Плащането на всички такси може да става и по банков път:


„Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF.

При плащане по банков път задължително се посочват:

   Основание: семестриална такса;

   Трите имена и ЕГН на кандидат-студента;

   Входящият номер при кандидатстването;

   Специалността и формата на обучение, в която е приет към момента на записване.

При отписване от университета след започване на учебната година внесена семестриална такса не се възстановява.

Последна промяна на 06 Февруари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Телефон: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390, 032/635 049

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Социални мрежи

instagram youtube
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg