уеб достъпен сайт български език английски език

Предимства от наличието на институционален План за равнопоставеност

1. Повече възможности за финансиране чрез изпълнение на:

  • изискванията за допустимост при кандидатстване за проектно финансиране по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа, 2021-27 - за повече информация: https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-horizon-2020-2020-9-gender-equality-plans-to-be-mandatory-for-horizon-europe/
  • принципите на EURAXESS. EURAXESS е платформа за взаимодействие на изследователи, предприемачи, университети и фирми. EURAXESS обхваща всички въпроси, свързани с мобилността на изследователи и предприемачи и позволява на университетите и бизнеса да намерят подходящите таланти, проекти и финансиране - за повече информация: https://euraxess.ec.europa.eu/
  • условията за кандидатстване и по други програми за финансиране на ЕС, в които са предвидени средства за насърчаване на равенството между половете и за интегриране на принципа на равенство между половете в редица основни области на политиката. Такива програми са: европейските структурни и инвестиционни фондове, програма „Права, равенство и гражданство“, Механизма за свързване на Европа в подкрепа за Инфраструктурата за цифрови услуги за постигане на по-безопасен интернет, тематичната програма на ЕС за световните обществени блага в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие и не на последно място „Еразъм+“ — програмата на ЕС за финансиране в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

2. Интегриране в по-голяма степен към ЕНП, чрез привеждане в съответствие с принципите, изложени в:

3. Подобряване на условията за членовете на университетската общност по отношение на баланса в професионалния и личния живот, социалния диалог и взаимодействието в общността, качеството на научните изследвания и преподаването 

Последна промяна на 06 Януари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол