уеб достъпен сайт български език английски език

Разработване на институционален План за равнопоставеност между жените и мъжете

Защо се разработва институционален План за равнопоставеност? (вж. повече тук)

  1. Една от целите от Дневния ред 2030 на ООН за устойчиво развитие, а именно Цел 5 гласи "ПОСТИГАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ И РАВНИ ПРАВА ЗА ВСИЧКИ ЖЕНИ И МОМИЧЕТА"
  2. Насърчаването на равенството между жените и мъжете е съществен аспект в работата на Европейския съюз и всички негови политики
  3. Равенството между жените и мъжете в областта на научните изследвания и иновациите е основна цел в политиките, свързани с изграждане на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП)
  4. Редица от основните приоритети на ЕС за развитие на университетите в Европа засягат въпроси, свързани с равенството между жените и мъжете
  5. България като член на ЕС и ООН споделя отговорността на правителствата и всички заинтересовани страни при планирането, разработването и адаптирането на мерки, действия и политики, насочени към реализирането на най-амбициозната пътна карта за мир и устойчиво развитие, включително и по отношение на равнопоставеност на жените и мъжете
  6. Република България провежда последователна политика по равнопоставеност на жените и мъжете, която е съобразена с националната специфика и ангажиментите по международни договори, по които е страна, вкл. като членка на Европейския съю
  7. Равенството между жените и мъжете в областта на научните изследвания и иновациите се отчита при определяне на основните цели, които Държавата си поставя за развитие на научните изследвания и висшето образование в България

 Предимства от наличието на институционален План за равнопоставеност (вж. повече тук)

  1. Повече възможности за финансиране чрез изпълнение на изискванията за допустимост при кандидатстване за проектно финансиране по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа 2021-2027, принципите на EURAXESS и условията за кандидатстване и по други програми за финансиране на ЕС, в които са предвидени средства за насърчаване на равенството между половете и за интегриране на принципа на равенство между половете в редица основни области на политиката
  2. Интегриране в по-голяма степен към ЕНП, чрез привеждане в съответствие с принципите, изложени в Хартата на европейските учени и Кодекса на поведение за наемане на учени
  3. Подобряване на условията за членовете на университетската общност по отношение на баланса в професионалния и личния живот, социалния диалог и взаимодействието в общността, качеството на научните изследвания и преподаването
Последна промяна на 06 Януари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол