уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Управление
 4. »
 5. Документи
 6. »
 7. Процедура за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища за кандидати, които продължават своето обучение в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Процедура за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища за кандидати, които продължават своето обучение в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Необходими документи и изисквания към тях:

   I. За признаване на висше образование

 1. Оригинал и копие на диплома за висше образование или друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.
 2. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение (ако притежават такова), удостоверяващи учебния план и придобития брой кредити.
 3. Дипломата за висше образование и приложението към нея, издадени от висши училища в страните – членки на Европейския съюз, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, трябва да бъдат придружени с превод на български език от лице, сключило договор за извършване на преводи с Министерството на външните работи. В случай че са издадени от висши училища в страни извън посочените, дипломата и приложението се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. При липса на такива разпоредби се спазва общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
 4. Копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава.
 5. Заявление до Ректора (по образец).
 6. Документ за платена такса за извършване на процедурата по признаване на чуждестранни дипломи (в случаите, когато процедурата е пренасочена към НАЦИД).
 7. Копие на диплома за средно образование (с превод на български език).

  II. За признаване на завършени периоди на обучение

 1. Оригинал и копие на на академична справка за завършен период на обучение или друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.
 2. Академична справка, издадена от висши училища в страните – членки на Европейския съюз, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, трябва да бъде преведена на български език от лице, сключило договор за извършване на преводи с Министерството на външните работи. В случай че е издадена от от висши училища в страни извън посочените, справката се превежда и заверява в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която е издадена. При липса на такива разпоредби се спазва общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
 3. Копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава.
 4. Заявление до Ректора (по образец).
 5. Копие на диплома за средно образование (с превод на български език).

     Университетската комисия по признаване на чуждестранни дипломи се състои от:

 1. заместник-ректор по учебна дейност – председател,
 2. началник „Учебен отдел“,
 3. декан или заместник-декан по учебната дейност към Факултета, където ще се обучава кандидатът,
 4. технически секретар.

Процедурата по признаване на висше образование включва следните етапи:

 1. Кандидатът представя лично или чрез упълномощено лице всички изискуеми документи на техническия секретар (каб. 207, Ректорат), който издава служебна бележка, че е приел документите. Документите се подават в срок до 31 юли в годината на кандидатстване за обучение в магистърски програми.
 2. Техническият секретар проверява статута на чуждестранното висше училище (валидна акредитация за периода, в който е проведено обучението), както и изпраща запитване до неговия Учебен отдел с цел удостоверяване автентичността на представените от кандидата документи. При положителен резултат от направените проверки техническият секретар придвижва документите към факултетната комисия по признаване. В случаите, когато няма отговор на запитването, документите се пренасочват за разглеждане към НАЦИД, като административните разходи са за сметка на кандидата.
 3. Факултетната комисия се състои минимум от трима членове: декан, заместник-декан по учебната дейност и хабилитиран преподавател, участващ в образователната програма. Техническият секретар изготвя текста на заповедта за състава на факултетната комисия и я придвижва до Ректора за одобрение и подпис. В заповедта се насрочват датата и мястото на заседанието, което трябва да се състои до 7 работни дни от датата на заповедта.
 4. Факултетната комисия извършва експертна оценка за съответствието на данните в представените документи за висше образование, придобито в чуждестранни висши училища с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България въз основа на следните показатели:
  • Продължителност на обучението;
  • Общ хорариум на изучаваните дисциплини и/или придобити кредити;
  • Съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват фундаменталната, специалната и специализиращата подготовка.
 5. Факултетната комисия излиза със становище за признаване на образователно-квалификационна степен по съответната специалност, което предлага за гласуване на Факултетния съвет. Препис-извлечение от решението на ФС, заедно с всички документи на кандидата се предават на техническия секретар.
 6. В случаите, когато факултетната комисия не е в състояние да даде становище за признаване на специалност и/или ОКС, документите се пренасочват за разглеждане към НАЦИД. Правилото важи и за специалности от професионални направления, които не са акредитирани в ПУ. Административните разходи за процедури, пренасочени към НАЦИД, са за сметка на кандидата. При препоръка от НАЦИД за признаване диплома от такива професионални направления и когато няма хабилитирани по направлението преподаватели от ПУ, се наемат външни експерти.
 7. Техническият секретар изготвя текста на заповедта за състава на Университетската комисия и я придвижва до Ректора за одобрение и подпис.
 8. Университетската комисия изготвя становище за признаване на специалност и образователно-квалификационната степен, което се гласува от Академичния съвет. Изготвя се препис-извлечение от решението на Академичния съвет.
 9. В 10-дневен срок от датата на вземане на решението от Академичния съвет техническият секретар изпраща в НАЦИД на хартиен и електронен носител информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАЦИД.

Процедурата по признаване на завършени периоди на обучение в чужбина включва следните етапи:

 1. Кандидатът представя лично или чрез упълномощено лице всички изискуеми документи на техническия секретар (каб. 207, Ректорат), който издава служебна бележка, че е приел документите. Документите се подават в срок не по-късно от един месец преди началото на съответния семестър.
 2. Техническият секретар проверява статута на чуждестранното висше училище (валидна акредитация за периода, в който са завършени периодите на обучение), както и изпраща запитване до неговия Учебен отдел с цел удостоверяване автентичността на представената от кандидата академична справка. При положителен резултат от направените проверки техническият секретар придвижва документите към факултетната комисия по признаване. В случаите, когато няма отговор на запитването, документите се пренасочват за разглеждане към НАЦИД, като административните разходи са за сметка на кандидата.
 3. Факултетната комисия се състои минимум от трима членове: декан, заместник-декан по учебната дейност и хабилитиран преподавател, участващ в образователната програма. Техническият секретар изготвя текста на заповедта за състава на факултетната комисия и я придвижва до Ректора за одобрение и подпис. В заповедта се насрочват датата и мястото на заседанието, което трябва да се състои до 7 работни дни от датата на заповедта.
 4. Факултетната комисия оценява съответствието на данните в представената академична справка с учебния план на специалността (хорариум на дисциплините, присъдени кредити).
 5. Факултетната комисия излиза със становище за признаване на периоди на обучение по съответната специалност и предложение за записване на кандидата в съответния курс на обучение, което предлага за гласуване на Факултетния съвет. Препис-извлечение от решението на ФС, заедно с всички документи на кандидата се предават на инспектора на специалността от отдел “Учебен”.
Последна промяна на 13 Юни 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол