уеб достъпен сайт български език английски език

НАРЕДБИ

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени 'бакалавър', 'магистър' и 'специалист'

Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България

НАРЕДБА № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища

НАРЕДБА за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

НАРЕДБА № 26 от 17 ноември 2022 г. за регистъра на висшите училища

НАРЕДБА за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител"

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 'Право' и професионална квалификация 'Юрист'

Наредба за ползване на студентските общежития и столове

Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 20 от 25 октомври 2022 г. за Регистъра на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид "D") на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации

Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател

НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

 

Последна промяна на 16 Декември 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол