уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


  Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » Класиране на кандидат-студентите

Класиране на кандидат-студентите

 1. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидата желани специалности, форми на обучение и основание за прием в състезателния картон.
 1. Кандидатите ще се класират съгласно с утвърдените от Министерството на образованието и науката места по специалности, които ще бъдат обявени след публикуване на решението на Министерския съвет, утвърждаващо броя на студентите за учебната 2021/2022 година.
 1. Получилите оценка Отличен 6,00 на конкурсния(-те) изпит(-и), имащи
  състезателен бал, по-нисък от този на последния класирал се, се приемат в рамките на обявените места в специалности, които се определят от ПУ.
 1. Кандидат-студентите, класирани с еднакъв бал на последното планово
  място за специалността, се приемат в рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от ЗВО.
 1. В рамките на утвърдените места за прием на студенти университетът ще приема успешно положилите кандидатстудентски изпити, но неприети по общия ред лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майки с три и повече деца до 6-годишна възраст и близнаци, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление в университета и единият от тях е приет. Кандидат-студенти, които желаят да ползват посочените привилегии, подават молба до ректора по образец в срок до 30 юли. Молбата се удовлетворява според нормите, определени в Закона за висшето образование, и според държавните изисквания, а при отсъствие на подобен регламент – по възможност при всяко класиране, следващо момента на подаване на молбата.
 1. Класирането се извършва на три етапа:

        ПЪРВО КЛАСИРАНЕ  – на 6 ЮЛИ 2021 г.

        ВТОРО КЛАСИРАНЕ   – на 13 ЮЛИ 2021 г.

        ТРЕТО КЛАСИРАНЕ    – на 20 ЮЛИ 2021 г.

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол