уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


  Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » Приложение 3: Филиал Смолян

Приложение 3: Филиал Смолян

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФИЛИАЛ – ГР. СМОЛЯН

Приложение № 3

СПИСЪК

на специалностите, на конкурсните изпити и на
държавните зрелостни изпити, които участват в образуването на бала

Филиалът на Пловдивския университет в град Смолян е институционално акредитирана структура в рамките на ПУ „Паисий Хилендарски“. Специалностите, по които се провежда обучение във филиала в Смолян, имат получена програмна акредитация в съответните професионални направления.

Обучението по всички специалности е за получаване на образователно-ква­ли­фи­кационната степен „бакалавър“, редовна и задочна форма, със срок на обучение 4 години.

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит или с оценка от конкурсен изпит. Балообразуваща е по-висо­ката оценка.

В таблицата е посочен начинът на балообразуване за всяка специалност.

Легенда: И – изпити; О – оценки от дипломата за средно образование от задължителната подготовка; КСИ – кандидатстудентски изпит; ДЗИ – държавен зрелостен изпит

ВАЖНО!

При липса на оценка от ДЗИ по български език и литература в дипломата за средно образование (дипломи, издадени преди 2008 г.), която участва в образуването на състезателния бал за дадена специалност, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

 

Образователно-квалификационна степен

Специалности

Форма
на обучение

Бал

КСИ, ДЗИ и оценки от дипломата
за средно образование,
участващи в балообразуването

1

2

3

4

5

Бакалавър

Начална училищна педагогика и чужд език (английски)*

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Английски език или Български език, или Математика, или География на България, или История на България) или

ДЗИ (Английски език или Български език и литература, или Математика, или География и икономика, или История и цивилизация)

Бакалавър

Български език и английски език*

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Английски език или Български език) или

         ДЗИ (Английски език или Български език и литература)

Бакалавър

Български език
и история

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Български език или История на България) или

ДЗИ (Български език и литература или История и цивилизация, или
предметен цикъл „Философия“)

Бакалавър

Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Математика или Информатика, включително и положени в друго ВУ, или Български език) или

ДЗИ (Математика или Български език и литература)

1

2

3

4

5

Бакалавър

Маркетинг

(само платено
обучение)

Задочна

 

6 х И

И:     КСИ (Математика или Български език, или История на България, или География на България, или Икономика, положен в друго ВУ) или

ДЗИ (Математика или Български език и литература, или История и цивилизация, или География и икономика)

Бакалавър

Биология 
с екотуризъм

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Биология или Математика, или География на България, или Български език, или Химия, или Физика, вкл. положени в друго ВУ) или

         ДЗИ (Биология и здравно образование или Математика, или География и икономика, или Химия и опазване на околната среда, или Физика и астрономия, или Български език и литература)

Бакалавър

История
и география

Редовна

6 х И

И:   КСИ (Български език или История на България, или География на България, или Математика)  или

         ДЗИ (Български език и литература или История и цивилизация, или География и икономика, или Математика, или предметен цикъл „Философия“)

Бакалавър

Математика,
информатика и информационни технологии

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Математика или Информатика, включително и положени в друго ВУ, или Български език) или

ДЗИ (Математика или Български език и литература)

*     Кандидатите, които нямат оценка по английски език в дипломата, задължително се явяват на кандидатстудентски изпит по английски език.

Забележка: Кандидатстващите за специалността „Начална училищна педагогика с чужд език (английски)“ се явяват на устен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности в сградата на филиала:
всеки работен ден от  7 юни до 2 юли 2021 г. (от 9.00 до 16.00 ч.).

Програмите за конкурсните изпити са аналогични на представените от съответните факултети на Пловдивския университет. Изпитите са явни, писмени и се провеждат под формата на тестове.

Класирането за всички специалности е по низходящ ред на бала.

Признават се оценки от конкурсни изпити, положени в други висши училища, по обявените във филиала учебни предмети.

На първенците в националните кръгове на олимпиадите се признава оценка Отличен 6,00 за съответния изпит, която участва при формиране на състезателния бал за специалността съгласно с Приложение № 3. Признават се също така и оценките от национални и регионални състезания, публикувани на сайта на Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

График

 1. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Кандидатстудентски документи се подават във филиали всеки работен ден от 7 юни до 2 юли 2021 г. включително.

Допълнително кандидатстване и прехвърляне на оценки от друго висше училище – всеки работен ден до 2 юли 2021 г. включително.

 1. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ВЪВ ФИЛИАЛА В СМОЛЯН

Конкурсните изпити ще се проведат на 3 юли 2021 г.

 1. Български език
 2. География на България
 3. Английски език
 4. История на България
 5. Математика
 6. Биология

Всички изпити започват в 9.00 ч.

III. Обявяване на първо класиране – на 6 юли 2021 г.

 1. Записване на приетите студенти – от 7 до 10 юли 2021 г. включително.
 2. Обявяване на второ класиране – на 12 юли 2021 г.
 3. Записване на приетите студенти – от 13 до 17 юли 2021 г. включително.

VII. Обявяване на трето класиране – на 19 юли 2020 г.

VIII. Записване на приетите студенти – от 20 до 24 юли 2021 г. включително.

Кандидатстудентска информация

4700, гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 32, тел. (0301) 6 23 39, 6 24 05

GSM: 0885 899 573

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/45/

 

Последна промяна на 02 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол