уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


  Начало » Прием » Кандидатстудентска кампания 2022 г. » Предходни кампании » КСК 2021 г. » Приложение 2: Балообразуване - Филиал "Любен Каравелов" Кърджали

Приложение 2: Балообразуване - Филиал "Любен Каравелов" Кърджали

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ

Приложение № 2

 

СПИСЪК

на специалностите и конкурсните изпити,
които участват в образуването на бала

   Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали, е институционално акредитиран в рамките на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Всички специалности притежават програмна акредитация в съответните професионални направления.

   Срокът на обучение във филиала е 4 години, а формата на обучение е редовна. Завършилите получават диплома за образователно-квалифи­ка­цион­ната степен „бакалавър“.

   Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит или с оценка от държавен зрелостен изпит.

   В таблицата е посочен начинът на балообразуване за всяка специалност.

ВАЖНО!

При липса на оценка от ДЗИ по български език и литература в дипломата за средно образование (дипломи, издадени преди 2008 г.), която участва в образуването на състезателния бал за дадена специалност, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

 

  

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИ­ФИКАЦ­И­ОННА СТЕПЕН

СПЕЦИАЛНОСТ

КОНКУРСНИ
ИЗПИТИ

ДЪРЖАВЕН
ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

1

2

3

4

БАКАЛАВЪР

Български език
и английски език

 • Български език

           (ушесторена)

Един по избор от:

 • Английски език
 • Български език и литература

(ушесторена)

БАКАЛАВЪР

Български език
и история

 • Български език

           (ушесторена)

Един по избор от:

 • История и цивилизация
 • Български език и литература
 • Предметен цикъл „Философия“

(ушесторена)

БАКАЛАВЪР

История и английски език

 • Български език

            (ушесторена)

Един по избор от:

 • Английски език
 • История и цивилизация
 • Български език и литература
 • Предметен цикъл „Философия“

(ушесторена)

БАКАЛАВЪР

Български език
и гражданско образование

 • Български език

          (ушесторена)

Един по избор от:

 • История и цивилизация
 • Български език и литература
 • Предметен цикъл „Философия“

(ушесторена)

БАКАЛАВЪР

Начална училищна
педагогика и чужд език (НУПЧЕ)

 • Български език

         (ушесторена)

Един по избор от:

 • Английски език
 • Немски език
 • Руски език
 • Френски език
 • Български език и литература
 • Математика
 • История и цивилизация
 • Предметен цикъл „Философия“

(ушесторена)

БАКАЛАВЪР

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)

 • Български език

           (ушесторена)

Един по избор от:

 • Български език и литература
 • Математика
 • История и цивилизация
 • Предметен цикъл „Философия“

(ушесторена)

БАКАЛАВЪР

Биология и управление на природните ресурси

 

 • Български език

          (ушесторена)

Един по избор от:

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда
 • Математика
 • География и икономика
 • Български език и литература

(ушесторена)

 

ЗАБЕЛЕЖКИ

 1. 1. За специалностите „Български език и английски език и „История и английски език“ приоритетно се класират кандидатите с оценка от държавен зрелостен изпит по английски език. Останалите свободни места се попълват от кандидати, успешно положили посочения за тази специалност конкурсен изпит, но задължително имат оценка в дипломата по английски език.
 2. За специалност НУПЧЕ:
 • Първо се класират кандидатите с оценка от държавен зрелостен изпит по чужд език. Останалите свободни места се попълват от кандидати, успешно положили посочения за тази специалност конкурсен изпит;
 • Чуждите езици, по които могат да се формират групи, са: английски, немски, френски и руски език. Групите се оформят въз основа на подадените от студентите по време на записването молби и наличие на оценка в дипломата за средно образование по съответния език. Обучение в избраната група по чужд език се провежда само ако тя отговаря на изискванията, посочени в Правилника на Пловдивския университет за численост на студентите в групите. При условие че не се формира група по определен чужд език, студентите могат да бъдат записани в сформирана група по друг чужд език;
 • Не се приемат документи за кандидатстване в специалностите НУПЧЕ и ПНУП без удостоверение за успешно издържан устен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.
 1. При кандидатстване с оценка от конкурсен (предварителен или редовен) изпит и с оценка от ДЗИ като балообразуваща се взема по-високата от двете оценки.
 2. Форматът на кандидатстудентския изпит по български език е съобразен с този на изпита в ПУ „Паисий Хилендарски“.
 3. Кандидати, участвали в областни състезания, организирани от ПУ – Филиал „Л. Каравелов“, съвместно с РУО – Кърджали, също и в областни и национални кръгове на олимпиадите по български език и литература, математика, история, география, английски, немски, френски, руски език, химия и биология и получили оценка над 5,00, могат да се запишат във филиала без приемен изпит. При липса на оценки се прилага таблица за признаване на точковата система, приета в ПУ „Паисий Хилендарски“.
 4. Конкурсният изпит по чужд език се признава за успешно издържан (оценка 6,00) от кандидат-студентите:
 • Немски език – положили успешно Deutsches Abitur или изпитите Deutsches Sprachdiplom der Stufe II (DSD II), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) или TestDaF, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие;
 • Английски език – положили успешно международни изпити за владеене на английски език, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие, както следва:
 1. CAE (Cambridge Certificate in Advanced English)
 2. CPE (Certificate of Proficiency in English)
 3. IELTS (bands 6.7.8.9)
 4. PITMAN – Higher Intermediate – Advanced
 5. TOEFL (с минимум 550, 213 или 100 т.);
 • Завършилите езикови гимназии.
 1. След първо и второ класиране кандидатите, приети по второ и следващи желания, е необходимо да подадат в рамките на посочения срок за записване декларация за участие в следващо класиране. Класирани кандидати, непотвърдили желанието си да се обучават или незаписали се в определените срокове, отпадат от класирането.

Устният изпит за проверка на говорните и комуникативните способности за специалностите НУПЧЕ и ПНУП се провежда всеки работен ден  1 юни до 2 юли 2021 г. във филиала.

Признават се оценки от конкурсен изпит по български език, положен в други висши училища.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ

Приемане на документи: от 10.02.2021 до 05.03.2021 г.

Дата за провеждане на предварителния кандидатсту­дентски изпит във филиала в Кърджали през 2021 г.

Български език: 6 март 2021 г.

РЕДОВЕН ИЗПИТ

Приемане на документи: от 1 юни до 2 юли 2021 г.

Редовният кандидатстудентски изпит по български език във филиала ще се проведе на 5 юли 2021 г.

НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ: 9.00 часа.

Кандидат-студентите следва да бъдат в указаните за провеждане на изпитите зали най-късно до 8.30 часа.

Допълнителни сведения за кандидатстудентската кампания

 1. Приемане на удостоверения за положени изпити от други ВУ – най-късно до 7 юли 2021 г.
 2. Обявяване на първо класиране – 9 юли 2021 г.
 3. Записване на приетите студенти – от 12 до 14 юли 2021 г. включително.
 4. Обявяване на второ класиране – 16 юли 2021 г.
 5. Записване на приетите студенти – от 19 до 21 юли 2021 г. включително.
 6. Обявяване на трето класиране – 23 юли 2021 г.
 7. Записване на приетите след трето класиране – от 26 юли до 28 юли 2021 г. включително.
 8. Начало на учебната година – 7 септември 2021 г.

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ

6600 Кърджали, бул. „Беломорски“ № 26

тел.: 0361/ 6 23 52; 6 49 59; 6 21 40; 6 29 26

www.uni-kardzhali.com

 

Последна промяна на 04 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол