web accessibility bulgarian flag english flag

МУ17-ФФ-023

Проект МУ17-ФФ-023 „Акумулативни фреймови модели за извличане и агрегиране на данни за знания и процеси в обучението“

Проект „Акумулативни фреймови модели за извличане и агрегиране на данни за знания и процеси в обучението“ е двугодишенпроект, финансиран от Фонда за научни изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски”.

Основна цел на Проекта:

Основна цел на Проекта е да се автоматизира извличането и агрегирането на данни за знания и процеси в обучението.

Предполага се с използване на методи на концептуалното моделиране и компютърната лингвистика да бъдат намерени интелигентни технологични решения за нуждите на е-обучението. В рамките на Проекта ще се предложат, изследват и апробират средства (на основата на АФМ) за концептуално описание и методика за извличане и агрегиране на данни, които са подходящи за подготовка и провеждане на е-обучение.

Очаквани резултати:

Основен резултат на Проекта е създаването на методика и софтуерни средства за извличане и агрегиране на данни за знания и процеси, свързани с автоматизация на пре­по­давателски дейности.

На основата на широкомащабно изследване на възможностите на фреймовите модели за описание на изучавани предметни области (ИПО), с цел извличане и агрегиране на данни от текстови информационни ресурси, ще бъдат постигнати следните научни и приложни резултати:

  • разработени общи модели: АФМ и система от АФМ;
  • изградени системи от АФМ за описание на конкретни ИПО (напр. от областта на информатиката, информационните технологии, физиката и др.) от експерти и студенти в областта;
  • алгоритми и методика за извличане и агрегиране на данни за знания и процеси (представени чрез информационни ресурси) на базата на системи от АФМ, подходяща за автоматизация на задачи за е-обучение в ИПО;
  • компютърни модели на изброените по-горе алгоритми и методика;
  • прототип на софтуерни инструменти за извличане и агрегиране на данни от ин­формационни ресурси за знания и процеси под формата на системи от АФМ;
  • експерименти за автоматизирано извличане и агрегиране на данни от различни информационни източници и осъществяване на задачи за е-обучение (свързани с подготовката и провеждането на е-обучение) в конкретни ИПО и др.

В частност ще бъдат въведени интелигентни софтуерни решения в институционалната информационна инфраструктура за автоматизация на труда на университетските преподаватели при подготовка и провеждане на е-обучение.

Публикации:

Постигнатите до момента проекти резултати са публикувани в 18 научни доклада и представени на конференции в страната и чужбина.

Повече информация за постигнатите резултати може да намерите на адрес https://www.researchgate.net/project/Accumulative-frame-models-for-extraction-and-aggregation-of-data-for-knowledge-and-processes-in-education

 

Последна промяна на 06 Ноември 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg