уеб достъпен сайт български език английски език

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

РАЗКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС 2024 Г.
 

Подаването на документи за разкриване на процедура за придобиване на професионално-квалификационни степени за 2024 г. ще започне от 03 юни (понеделник) и ще продължи до 31 юли  (сряда).

Заповядайте на място в Департамента (Нова сграда на ПУ, бул. „България“ № 236, стая 125), за да подадете своите документи във всеки работен ден от 09:00 до 13:30 часа (заявление и декларация можете да изтеглите оттук: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1228/).

Моля, носете попълненото заявление, декларация и всички, изредени на втора страница в заявлението документи.

Подробности, относно изпита, ще научите на място.

Екипът на ДКПРПС ви желае успешно завършване на учебната година и слънчево лято!

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ

 

Уважаеми колеги,

ДКПРПС организира квалификационни курсове с присъждане на квалификационен кредит със свободно записване. Курсовете ще се проведат в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ (гр. Пловдив, бул.“България“ № 236), както следва:

 

 1. Квалификационен курс на тема „Блок-базирано програмиране и компютърно моделиране в началното училище“, за 2 квалификационни кредита, обучители: проф. д-р Коста Гъров и гл. ас. д-р Ивелина Велчева, който ще се проведе на 14 и 15 юни 2024 г. от 09:30 до 17:00 часа.
 2. Квалификационен курс на тема „Социално-емоционалните компетентности на учениците“, за 1 квалификационен кредит, обучител: ас.д-р Майа Фьодорова-Радичева на следните дати:
  1. 15 юни 2024 г. (от 09:30 ч. до 17:00 ч.) и
  2. 10 септември 2024 г. (от 09:30 ч. до 17:00 ч.).
 3. Квалификационен курс на тема „Аз-образ и благополучие на учениците в приобщаваща образователна среда“, за 1 квалификационен кредит, обучител: ас.д-р Майа Фьодорова-Радичева на следните дати:
  1. 16 юни 2024 г. (от 09:30 ч. до 17:00 ч.) и
  2. 11 септември 2024 г. (от 09:30 ч. до 17:00 ч.).

Можете да се запишете за участие на следните линкове:

За квалификационен курс на тема „Блок-базирано програмиране и компютърно моделиране в началното училище“ https://forms.gle/E4VJnwUsHEDsifUe6

За квалификационен курс на тема „Социално-емоционалните компетентности на учениците“ - https://forms.gle/jRkWTi4jwjUFuXud6

За квалификационен курс на тема „Аз-образ и благополучие на учениците в приобщаваща образователна среда“ - https://forms.gle/PEq75mn1RDqAh8x29

Таксата за участие в курса е 115 лв. за всеки участник за курсове за 1 квалификационен кредит и 215 лв. за курс с 2 квалификационни кредита  (включва издаване на удостоверение за присъден кредит) и може да бъде заплатена, както на касите на ПУ „Паисий Хилендарски“ (с код 2187), така и с банков превод или EasyPay с упоменато в основание за плащане участие в квалификационен курс, заедно с три имена и ЕГН на участника.

 

Повече информация за курсовете:

Квалификационен курс на тема „Блок-базирано програмиране и компютърно моделиране в началното училище“  Анотация: Курсът е насочен към повишаване на квалификацията на за учителите, преподаващи в начален етап и изпълняващи програма по компютърно моделиране за III клас, свързани с компютърното моделиране и блок-базираното програмиране. Той е насочен към разкриване на теоретико-методическите основи на процеса на програмиране във визуална среда. Обучението има въвеждащ характер и е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигитална грамотност, чрез създаване на компютърни модели на обекти, процеси и явления и експериментиране с тях. То се осъществява на основата на съвременни компютърни системи и подходящо програмно осигуряване. Обучаваните ще си изградят цялостна представа за най-популярните среди за блок-базирано програмиране, като ще се запознаят в детайли с работата в най-популярната от тях- Scratch. Курсът ще насочи вниманието към проектно-базираното обучение и ще се дискутират възможностите за  приложението на този подход при обучението на учениците от начален етап.

 

Квалификационен курс на тема „Социално-емоционалните компетентности на учениците“ АнотацияНастоящият курс е насочен към една изключително актуална област на развитие на съвременното образование - въвеждането на целенасочени, таргетирани в социално-емоционалното развитие на учениците методи и методологии. В хода на обучението учителите и педагогическите специалисти ще могат да се запознаят със съвременната дефиниция за социално-емоционална компетентност, нейното място сред ключовите компетентности и характерните особености при формирането и развитието ѝ у учениците. Дефинират се областите на социално-емоционално развитие, като се набляга на практическите методи за въвеждане на елементи, фасилитиращи развитието на социално-емоционални компетентности у учениците.

 

Квалификационен курс на тема „Аз-образ и благополучие на учениците в приобщаваща образователна среда“ АнотацияКурсът се фокусира върху характерните особености на формирането на „Аз-образ“-а на учениците и неговото влияние върху учебните постижения и благополучието в приобщаващата образователна среда. Разкрива се силната връзка между съгласуваността на отделните елементи на „Аз“-а („Аз-реален“ и „Аз-идеален“) и психичното здраве, и благополучие на учениците. Разискват се стратегии за откриване на несъответствия и дефицити в процеса на формиране на „Аз“-а. Разглеждат се и механизмите за подобряване и фасилитиране на развитието на съгласуван и устойчив „Аз-образ“. В отделна тема се разглежда влиянието на различните типове специални образователни потребности върху формирането и развитието му. Настоящият обучителен курс ще подпомогне педагогическите специалисти в техните усилия за подобряване на психичното здраве и благополучието на учениците в приобщаващата образователна среда, като подобри разбирането им за формирането на „Аз“-а.

 
***** 
 

Подготвителни курсове за I и II ПКС - Сесия 2024

 
Уважаеми педагогически специалисти,

Тези от вас, които желаят да кандидатстват за придобивате на Първа и Втора ПКС в Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на ПУ-Пловдив, е необходимо (съгласно действащите правила) да са преминали подготвителен курс и/или да има научен ръководител от ПУ.
 
Линк за регистрация: https://forms.gle/TuaXxLRgBDvWmPgz7

Предвиждаме подготвителните курсове, свързани с придобиването на Първа и Втора ПКС да започнат не по-късно от средата на месец февруари 2024 г. 

Курсовете ще стартират в електронна среда, занятията ще са съботно-неделни.
Срокът за регистрация е до 08.02.2024 г., 17:00 часа.

Най-късно на 10.02.24 г. тези от вас, които се регистрират ще получат конкретни инструкции, във връзка с провеждане на подготвителните курсове (в Google Meet).

Таксата за подготвителния курс (за Първа ПКС - 180 лв., а за Втора ПКС - 120 лв.) може да заплатите по банков път по сметката на Пловдивски университет, както следва:
   
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

1. Трите имена и ЕГН;
2. Основание: Подготвителен курс 1 (или 2) ПКС в ДКПРПС

Моля, изпратете копие на платежния документ на dkprps@uni-plovdiv.bg в срок до 09.02.24 г.

Напомняме Ви, че Заявленията за разкриване на процедура за придобиване на ПКС, съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН, се подават в периода 01 юни - 31 юли на всяка календарна година (лично или чрез упълномощено лице), а изпитната сесия се провежда в периода 15 септември - 15 ноември на всяка календарна година.

Единствено кандидатите за Трета ПКС, след завършена професионално-педагогическа специализация, и тези, които кандидатстват за Първа ПКС на база придобита ОНС "доктор" или НС "доктор на науките", могат да подават заявленията си целогодишно.

С правилата за придобиване на ПКС в Департамента на ПУ може да се запознаете тук:
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

Образци на документи, във връзка с процедурата по придобиване на ПКС може да намерите тук:
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1228/

За въпроси и допълнителна информация - моля пишете на e-mail: dkprps@uni-plovdiv.bg


*****

 
Професионално-педагогически специализации 2023/2024
 

Уважаеми педагогически специалисти,
 
Департаментът за КПРПС при ПУ-Пловдив, обявява допълнителен прием със срок на кандидатстване 18.01.2024 г. вкл., в следните професионално-педагогически специализации, свързани в придобиването на ТРЕТА професионално-квалификационна степен:
 
1. „Управление на иновациите в образователните организации“ - подходяща за всички педагогически специалисти, 215 часа;
 
2. „Съвременни технологии в началното образование“ - подходяща за учители от начален етап на основното образование, 225 часа, ръководител на програмата: проф. д-р Владимира Ангелова;
 
3. „Предучилищно образование чрез изкуство и игри“ - подходяща за детски учители, ръководител на програмата: доц. д-р Галена Иванова;
 
4. „STEM стратегии в училище“ - подходяща за всички педагогически специалисти в системата на училищното образование, 240 часа, ръководител на програмата: проф. д-р Желязка Райкова;
 
5. „Съвременни подходи в обучението по чужди езици и български език и литература в средното училище (5. - 12. клас)“ - подходяща за учители по български и чужди езици, 225 часа, ръководител на програмата: доц. д-р Златороса Неделчева- Белфанте;
 

11. „Ерготерапия в приобщаващото образование“, подходяща за специални педагози, логопеди и психолози, 210 часа, ръководител на програмата: проф. дпн Дора Левтерова;
 
12. „Социална и поведенческа промяна“, подходяща за психолози, медицински специалисти, педагогически специалисти, специалисти в областта на социалните дейности , 225 часа, ръководител на програмата: доц. д-р Юрий Янакиев;
 
Съгласно Наредба 15 от 22.07.2021 г. на МОН, минимум 50 % от общия хорариум на обучение се провежда в присъствена форма на обучение, включително синхронно в електронна среда.

 
Цена за всички специализации: 2 такси по 750 лв. (1 500,00 лв. общо)
 
Обучението стартира след сформирането на група от 12 обучаеми и не е обвързано с академичната година на ПУ.

ТУК: https://forms.gle/crb1ePn8F9w9MYSR6
може да заявите желанието си за включване в обявените по-горе специализации.

ВАЖНО!!!

След успешно приключване на обучението и защита на дипломна работа, педагогическите специалисти получават СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ.

Наличието на въпросното Свидетелство за ППС е едно от условията за присъждането на ТРЕТА ПКС.

Педагогическите специалисти могат да се обучават в програмите за професионално-педагогическа специализация дори да нямат присъдена ПЕТА и/или Четвърта ПКС. В този случай, педагогическите специалисти подават Заявление за присъждане на ТРЕТА ПКС в календарната година, последваща годината на присъждане на ЧЕТВЪРТА ПКС, в случай че продължават да работят да длъжност на педагогически специалист.

След 18.01.2024 г. ще се свържем със заявилите желание, за да ги уведомим за кои от специализациите са сформирани групи и да ги поканим за официално подаване на документи.

За контакти:
dkprps@uni-plovdiv.bg
032 261 791
Приемно време от 9:00 до 13:30 часа на всеки работен ден,
Нова сграда на ПУ, бул. България 236, ет. 1, стая 125 

Последна промяна на 28 Май 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол