уеб достъпен сайт български език английски език

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 
Подготвителни курсове за I и II ПКС - Сесия 2024
 
Уважаеми педагогически специалисти,

Тези от вас, които желаят да кандидатстват за придобивате на Първа и Втора ПКС в Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на ПУ-Пловдив, е необходимо (съгласно действащите правила) да са преминали подготвителен курс и/или да има научен ръководител от ПУ.
 
Линк за регистрация: https://forms.gle/TuaXxLRgBDvWmPgz7

Предвиждаме подготвителните курсове, свързани с придобиването на Първа и Втора ПКС да започнат не по-късно от средата на месец февруари 2024 г. 

Курсовете ще стартират в електронна среда, занятията ще са съботно-неделни.
Срокът за регистрация е до 08.02.2024 г., 17:00 часа.

Най-късно на 10.02.24 г. тези от вас, които се регистрират ще получат конкретни инструкции, във връзка с провеждане на подготвителните курсове (в Google Meet).

Таксата за подготвителния курс (за Първа ПКС - 180 лв., а за Втора ПКС - 120 лв.) може да заплатите по банков път по сметката на Пловдивски университет, както следва:
   
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

1. Трите имена и ЕГН;
2. Основание: Подготвителен курс 1 (или 2) ПКС в ДКПРПС

Моля, изпратете копие на платежния документ на dkprps@uni-plovdiv.bg в срок до 09.02.24 г.

Напомняме Ви, че Заявленията за разкриване на процедура за придобиване на ПКС, съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН, се подават в периода 01 юни - 31 юли на всяка календарна година (лично или чрез упълномощено лице), а изпитната сесия се провежда в периода 15 септември - 15 ноември на всяка календарна година.

Единствено кандидатите за Трета ПКС, след завършена професионално-педагогическа специализация, и тези, които кандидатстват за Първа ПКС на база придобита ОНС "доктор" или НС "доктор на науките", могат да подават заявленията си целогодишно.

С правилата за придобиване на ПКС в Департамента на ПУ може да се запознаете тук:
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

Образци на документи, във връзка с процедурата по придобиване на ПКС може да намерите тук:
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1228/

За въпроси и допълнителна информация - моля пишете на e-mail: dkprps@uni-plovdiv.bg


*****

 
Професионално-педагогически специализации 2023/2024
 

Уважаеми педагогически специалисти,
 
Департаментът за КПРПС при ПУ-Пловдив, обявява допълнителен прием със срок на кандидатстване 18.01.2024 г. вкл., в следните професионално-педагогически специализации, свързани в придобиването на ТРЕТА професионално-квалификационна степен:
 
1. „Управление на иновациите в образователните организации“ - подходяща за всички педагогически специалисти, 215 часа;
 
2. „Съвременни технологии в началното образование“ - подходяща за учители от начален етап на основното образование, 225 часа, ръководител на програмата: проф. д-р Владимира Ангелова;
 
3. „Предучилищно образование чрез изкуство и игри“ - подходяща за детски учители, ръководител на програмата: доц. д-р Галена Иванова;
 
4. „STEM стратегии в училище“ - подходяща за всички педагогически специалисти в системата на училищното образование, 240 часа, ръководител на програмата: проф. д-р Желязка Райкова;
 
5. „Съвременни подходи в обучението по чужди езици и български език и литература в средното училище (5. - 12. клас)“ - подходяща за учители по български и чужди езици, 225 часа, ръководител на програмата: доц. д-р Златороса Неделчева- Белфанте;
 

11. „Ерготерапия в приобщаващото образование“, подходяща за специални педагози, логопеди и психолози, 210 часа, ръководител на програмата: проф. дпн Дора Левтерова;
 
12. „Социална и поведенческа промяна“, подходяща за психолози, медицински специалисти, педагогически специалисти, специалисти в областта на социалните дейности , 225 часа, ръководител на програмата: доц. д-р Юрий Янакиев;
 
Съгласно Наредба 15 от 22.07.2021 г. на МОН, минимум 50 % от общия хорариум на обучение се провежда в присъствена форма на обучение, включително синхронно в електронна среда.

 
Цена за всички специализации: 2 такси по 750 лв. (1 500,00 лв. общо)
 
Обучението стартира след сформирането на група от 12 обучаеми и не е обвързано с академичната година на ПУ.

ТУК: https://forms.gle/crb1ePn8F9w9MYSR6
може да заявите желанието си за включване в обявените по-горе специализации.

ВАЖНО!!!

След успешно приключване на обучението и защита на дипломна работа, педагогическите специалисти получават СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ.

Наличието на въпросното Свидетелство за ППС е едно от условията за присъждането на ТРЕТА ПКС.

Педагогическите специалисти могат да се обучават в програмите за професионално-педагогическа специализация дори да нямат присъдена ПЕТА и/или Четвърта ПКС. В този случай, педагогическите специалисти подават Заявление за присъждане на ТРЕТА ПКС в календарната година, последваща годината на присъждане на ЧЕТВЪРТА ПКС, в случай че продължават да работят да длъжност на педагогически специалист.

След 18.01.2024 г. ще се свържем със заявилите желание, за да ги уведомим за кои от специализациите са сформирани групи и да ги поканим за официално подаване на документи.

За контакти:
dkprps@uni-plovdiv.bg
032 261 791
Приемно време от 9:00 до 13:30 часа на всеки работен ден,
Нова сграда на ПУ, бул. България 236, ет. 1, стая 125 

Последна промяна на 11 Януари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол