уеб достъпен сайт български език английски език
  Начало » Наука » Програми и проекти » Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизиране на публичните политики. Това са основните стълбове, които са заложени и в петте приоритетни оси на ОП РЧР.

През текущия програмен период заложените приоритетни оси  са:

 • Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Приоритетната ос включва две тематични цели. Едната е за „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“, а другата – за „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот“.
 • Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Приоритетната ос обхваща само по-слабо развитите региони и целевите общности са мигрантите, ромите и други маргинализирани групи.
 • Приоритетна ос 3: Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването. Третата Ос ще подкрепя само проектни предложения за повишаване институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни, както и такива идеи, които допринасят за една по-ефективна публична администрация.
 • Приоритетна ос 4: Транснационално сътрудничество. По четвъртия приоритет ще се отпуска безвъзмездна финансова помощи за насърчаване на транснационалното сътрудничество в сферата на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности, недопускането на дискриминация и укрепването на институционалния капацитет. Ще подкрепя и сътрудничеството на заинтересованите страни в региона на река Дунав в област: „Инвестиране в хора и умения”.
 • Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“. Тя ще подпомага проекти за подобряване процесите на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на ОП РЧР (2014 – 2020), както и за повишаване знанията на бенефициентите при разработването и управлението на проекти по програмата.

Примерни допустими дейности:

 • Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
 • Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
 • Психологическо подпомагане;
 • Предоставяне на мотивационно обучение;
 • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
 • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
 • Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
 • Осигуряване на чиракуване и стажуване;
 • Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от  групите в неравностойно положение на пазара на труда.
 • Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.
 • Популяризиране стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
 • Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;
 • Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост.

Бенефициенти:

 • Потенциални бенефициенти по програмата са работодатели и клъстери; самостоятелно заети лица; неправителствени организации; образователни и обучителни организации и институции, включително и такива за посреднически услуги на пазара на труда; общини и райони на общини; центрове за информация и професионално ориентиране, за кариерно развитие и за развитие на предприемачеството; социални партньори; държавни институции; доставчици на здравни услуги; публични лечебни и здравни заведения; медицински университети и читалища; държавни предприятия; социални предприятия и кооперации за хора с увреждания; регистрирани поделения на вероизповеданията.

Полезни връзки:

Последна промяна на 07 Юли 2017
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол