уеб достъпен сайт български език английски език
  Начало » Наука » Програми и проекти » Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Основната цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е да допринесе за постигането на динамично и конкурентоспособно развитие на икономиката основано на иновациите. Основен фактор за това е, че не само в България, но и в световен мащаб иновациите са движеща сила за подобряване на икономическото състояние на една страна. Научните изследвания и иновациите гарантират постигането на интелигентен растеж, поддържането на високи равнища на заетост и доходи, спазването на строги социални и екологични стандарти.

Приоритетните оси през този програмен период са:

 • Приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации;
 • Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП;
 • Приоритетна ос 3: Енергийна и ресурсна ефективност;
 • Приоритетна ос 4: Техническа помощ;

Примерни допустими дейности:

 • Изграждане на научна и иновационна инфраструктура, партньорство между иновативните предприятия и носителите на иновативния потенциал, финансиране на дейностите за изследвания и развитие на иновациите на предприятията, в това число и МСП.
 • Инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността и продуктивността на предприятията и подкрепа за високотехнологични производства и услуги за подобряване на материалната база.
 • Повишаване на производителността и ефективността на производството и стимулиране на заетостта във високотехнологични икономически дейности.
 • Иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на енергийната сигурност и повишаването на ресурсната ефективност на икономиката. Предвидени са и предвидени области на въздействие за въвеждане на нисковъглеродни, енергийно ефективни и безотпадни технологии, оползотворяване и рециклиране на по-голямо количество отпадъци, повишаване на ефективността на потребление на енергия и насърчаване на инвестициите в технологии за производство и потребление на енергия от алтернативни източници в предприятията, повишаване на ефективността на производство на  енергия.
 • Създаване на благоприятна иновационна и инвестиционна бизнес среда, интернационализация на иновационния процес, стимулиране на интернационализацията основно на МСП, подобряване на качеството на туристическите услуги и национален туристически маркетинг.

Бенефициенти:

 • Микро, малки, средни и големи предприятия или техни обединения, включително партньорства с научноизследователски организации; Патентно ведомство, агенции и организации на бизнеса и други юридически лица,  които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД и иновации в изнеса, София Тех Парк (или негов правоприемник), офиси за технологичен трансфер, клъстери.  

Полезни връзки:

Последна промяна на 06 Януари 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол