web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Интеграция » Програми и проекти » Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“

В рамките на новия програмен период в ЕС от 2014 до 2020 г. България за първи път ще има достъп до средства от структурните и инвестиционни фондове на Общността за научни изследвания и технологична модернизация на изследователската инфраструктура, подпомагане на връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия живот в самостоятелна оперативна програма – “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).

Оперативна програма НОИР е поверена на Министерството на образованието и науката (МОН), а общият й бюджет възлиза на 1.37 млрд.лв. (европейско и национално финансиране).

Основни цели на Оперативната програма, в контекста на стратегията „Европа 2020“ са:

 • Повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1.5% от БВП;
 • Намаляване процента на преждевременно напусналите училище под 11%;
 • Увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст;

Програмата е единствената за следващия програмен период, която е с мултифондово финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

Оперативна програма НОИР ползва 4 приоритетни оси за постигане на набелязаните цели:

Приоритетна ос № 1 - Научни изследвания и технологично развитие;

Първата приоритетна ос има бюджет от близо 545,8 млн. лв., средства от Европейския фонд за регионално развитие. Сред приоритетите, които са заложени тук, е повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите. Националната цел е да се постигне устойчив растеж на България, а той изисква целенасочени инвестиции в приоритетни за страната научни направления, квалифицирани изследователи и изобретатели и атрактивна научна среда.

Инвестиционен приоритет № 1 на приоритетната ос включва:

Инвестиционен приоритет № 2 на приоритетната ос включва:

 • Стратегически и приложни изследвания;
 • Достъп до технологични платформи;

Значителна част от средствата по ПО 1 се очаква да бъдат инвестирани за развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност като основни средища за провеждане на висококачествени научни изследвания и иновации в областите на ИСИС, и като допълваща инвестиция в изпълнение на националната цел за 1,5 % от БВП, вложени в научна и развойна дейност.

Част от средствата по ПО 1 ще бъдат инвестирани в научно-изследователска инфраструктура от регионално и национално значение, за подпомагане на модернизацията на висшите училища и научните организации в приоритетните области на ИСИС, в съответствие с подприоритет 5.2. Повишаване качеството и ефективността на научните изследвания и иновациите (област на въздействие „Изграждане на научна и иновационна инфраструктура”) от Националната програма за развитие (НПР) „България 2020”.

Част от средствата по ПО 1 ще бъдат инвестирани в мерки за развитие на капацитета за приложни изследвания и иновации в приоритетните направления на ИСИС, чрез подкрепа на специализацията на изследователите в областите на ИСИС и на включването им европейското изследователско пространство.

Приоритетна ос № 2 - Образование и учене през целия живот;

Втората основна приоритетна ос е с бюджет от близо 504,6 млн. лв. Средствата са от Европейския социален фонд. Тя е свързана с другата водеща цел на новата оперативна програма - да се подобри достъпа до висше образование и да се увеличи делът на завършилите висше образование между 30-34 годишните до 36%. Предвиждат се стимули за мотивиране на младите хора да завършат висше образование (стипендии, студентско кредитиране), като особено внимание ще бъде отделено на студентите със специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.

Инвестиционен приоритет № 1

 • Качество на училищното образование;

 Инвестиционен приоритет № 2

 • Достъп до и качество на висшето образование;

 Инвестиционен приоритет № 3

 • Учене през целия живот;

 Инвестиционен приоритет № 4

 • Професионално образование и връзка с пазара на труда;

 Инвестиционен приоритет № 5:

 • Допълващи хоризонтални дейности – информационни и комуникационни технологии;

 Приоритетна ос № 3 - Образователна среда за активно социално приобщаване

Третата основна приоритетна ос ще инвестира, чрез Европейския социален фонд,  общо 266,2 млн. лв. за активно приобщаване и за социално-икономическа интеграция. По тази приоритетна ос се цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и  социализация. Тя залага и на ефективната интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи. Със средствата от тази ос се цели по-високо качество и по-добър достъп до образование, чрез създаване на подкрепяща среда за  образование на деца и ученици със специални образователни потребности.

 Инвестиционен приоритет № 1

 • Активно включване;

 Инвестиционен приоритет № 2

 • Социално-икономическа интеграция;

Приоритетна ос № 4 - Техническа помощ

Подкрепа на управляващия орган и бенефициентите;

Полезни връзки:

Последна промяна на 06 Януари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg