web accessibility bulgarian flag english flag

Български проекти

1. "Актуални методи, средства и технологии в обучението на лица с увреждания" - фонд
Научни изследвания ВУ-ОХН - МОН - ДОРА ЛЕВТЕРОВА


2. "Заетост на учители в обучението на деца с увреждания"-МОН, МТСП - ДОРА ЛЕВТЕРОВА


3. "Разработване и внедряване на междууниверситетска програма за ОКС "Магистър по
образователен мениджмънт" с европейско културно измерение, фондация "Отворено
общество" - ДОРА ЛЕВТЕРОВА


4. "Играта - свят на мечти и познание" (използване на игрите за подготовка за училище
на деца-роми) фондация "Отворено общество" - КРАСИМИРА МАРИНОВА


5. "Помощник-учители за работа с роми" - "Отворено общество" - РУМЯНА ТАНКОВА


6. "Образователен проект", Програма ФАР - ЕЛИСАВЕТА СОТИРОВА


7. „Превенция на агресията при деца в специализирани училища и социални институции"
към Фондация НАРД - ОГНЯН КОЙЧЕВ


8. Разработен национален проект "Детски мултиетнически културно-образователен център",
"Асара-2005"- МАРИАНА МИТЕВА


9. "Помощник-възпитатели в училища с мултиетнически състав" на Регионална фондация
"Рома" и Център "Образование за демокрация" - ОГНЯН КОЙЧЕВ


10. "Овладяване на български език от ученици с майчин турски и ромски език" -
Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия -
РУМЯНА ТАНКОВА


11. "Изграждане на информационна система на Педагогически факултет", ПУ „ П.
Хилендарски" - ДОРА ЛЕВТЕРОВА


12. Мултимедиен център за апробиране на педагогически иновации в екипната изследова-
телска и учебна дейност със студенти от педагогическите специалности - ПУ „ П.
Хилендарски" - ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ


13. Превенция на агресията сред децата и младежите, ПУ "Паисий Хилендарски" -
ГАЛЕНА ИВАНОВА


14. Емпирично изследване на някои фактори за проява на агресия и насилие при деца от
начална, средна и горна училищна възраст, ПУ „П. Хилендарски" - РУМЕН СТАМАТОВ


15. Участие в научно-изследователски проект "Формиране на умения за интерпретация
и комуникация чрез активни методи на обучение по четене на фикционален и
нефикционален текст на началния етап на образование", ПУ "Паисий Хилендарски" -
АНИ ЕПИТРОПОВА


16. "Формиране на умения за интерпретация и комуникация чрез активни методи на
обучение по четене на фикционален и нефикционален текст на началния етап на
образование" - ПУ "П. Хилендарски" - ТЕОДОРА ВЛАСЕВА


17. "Иформационно-комуникативни технологии в обучението по "Човека и природа" и
"Математика", ПУ „Паисий Хилендарски" - РУМЯНА КОЖУХАРОВА


18. Методи и форми за организация и преподаване на БДП за деца от предучилищна
възраст - ПУ „П.Хилендарски" - МАРИНА СПАСОВА


19. "Влияние на съвремената интонационна среда върху музикалните интереси на учениците
от начален и прогимназиален етап на СОУ", ПУ „Паисий Хилендарски"- ПЕНКА МИНЧЕВА


20. Проучване на обществените нагласи за обучението на деца с увреждания в масовото
училище (интегрирано обучение) ПУ „П. Хилендарски" - ЗЛАТОМИРА КОСТОВА


21. „Влияние на глобализационните процеси и Интернет върху жизнената стратегия на
студентите" - ПУ „П. Хилендарски" - ГЕРГАНА СЛАВЧЕВА


22. "Изследване на агресивността при децата" - ПУ „П. Хилендарски" - РУМЕН СТАМАТОВ


23. "Приложение на информационно комуникационните технологии /ИКТ/ в обучението по
природни науки и математика в началните класове" - ПУ "Паисий Хилендарски" -
АНИ ЕПИТРОПОВА


24. Проект "Играта проекция на актуалния детски опит". Диагностична система за
интерпретация, aнализ и оценка на игровото поведение на децата като проекция на
развитието и актуалния им опит, ПУ "Паисий Хилендарски" - ГАЛЕНА ИВАНОВА


25. Ръководство и организация на факултативната и конструктивно-техническа дейност -
ПУ „П.Хилендарски" - МАРИНА СПАСОВА


26. Актуален подход за осъзнаване на смислоразличителната роля на фонемата при шест-
седем годишни деца. ПУ „П. Хилендарски" - ЦОНКА ИЛИЕВА


27. „Изследване на диагностичните възможности на детската рисунка", ПУ „Паисий
Хилендарски" - ДАНИЕЛА МАРКОВА


28. "Спецификата на мисленето при езикови нарушения на развитието (дисфазия на
развитието/аутизъм)"- ПУ „П. Хилендарски" - ЗЛАТОМИРА КОСТОВА


29. „Връзката - глобализационни процеси - Интернет - културна среда като социално
(психичен фактор при формиране представите на студентите за настоящето и бъдещето)"
ПУ „П. Хилендарски" - ГЕРГАНА СЛАВЧЕВА


30. "Началното обучение по български език и математика в условия на билингвизъм" -
ПУ "П.Хилендарски" - РУМЯНА ТАНКОВА


31. "Писмената реч - аспект на психо-лингвистичната готовност за ограмотяване в
предучилищна възраст" - ПУ "П. Хилендарски" - ЦОНКА ИЛИЕВА


32 "Изобразителното изкуство като средство за изразяване при деца с комуникативни
нарушения" - ПУ "П. Хилендарски" - ДАНИЕЛА МАРКОВА


33. Символи и терапия - ПУ "П.Хилендарски" - ДАНИЕЛА МАРКОВА


34. Нова версия на Идеи за всеки ден в детската градина ІІ - КАМЕЛИЯ ГАЛЧЕВА

Последна промяна на 05 Март 2013
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg