уеб достъпен сайт български език английски език
  Начало » Структура » Звена » Центрове и лаборатории

Центрове и лаборатории

 

Университетски

 1. Център за върхови постижения;

 2. Център за компетентност "Перимед";

 3. Център за компетентност по ИКТ („Обемни данни в икономиката“);

 4. Регионален център за дистанционно обучение;

 5. Университетски център за кариерно развитие;

 6. Университетски център за трансфер на знания и технологии "Пълдин";

 7. Център по научна и проектна дейност;

 8. Университетски център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти;

 9. Технологичен център;

 10. Аудиовизуален център;

 11. Научeн център за история и археология на войната (НЦИАВ);

 12. Център за антропологични и етносоциологически изследвания;

 13. Център по образователен мениджмънт;

 14. Център TestDaF;

 15. Лаборатория за компютърно подпомагане на обучението и научните изследвания (C.Lab);

Филологически факултет

 1. Център за езици и интеркултурна комуникация;

 2. Лаборатория за изследване на българския език;

 3. Лаборатория за комуникативни компетентности и образователни услуги;

 4. American Corner;

 5. Център за руски език и култура;

 6. Център за турски език и култура;

 7. Класна стая „Конфуций“;

Химически факултет

 1. Център за химични демонстрации;

Физико-технологичен факултет

 1. Център за професионално обучение в областта на телекомуникационните и информационни системи;

Биологически факултет

 1. Център за изследване факторите, повлияващи имплантацията на човешкия ембрион и оценка и модулиране на ендометриалната рецептивност (част от Технологичния център);

 2. Мултифункционална лаборатория за селекционна, популационна и екологична генетика;

 3. Специализиран център за научна, обучителна и диагностична работа за нуждите на апидологията и серикологията в България;

 4. Изследователски център за проучване структурата на пребиотици и техния функционален потенциал, спрямо микроорганизмите, асоциирани с човешкото здраве (част от Технологичния център);

Педгогически факултет

 1. Докторантско училище;

 2. Научно-изследователски център за изследване социализацията на личността;

Философско-исторически факултет

 1. Институт за критически социални изследвания;

 2. Изследователски център "Наука, технологии, иновации";

 3. Университетски център за християнско изкуство и култура;

Факултет по математика и информатика

 1. Център за електронно обучение DeLC.

 

 

Последна промяна на 31 Март 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол