web accessibility bulgarian flag english flag

Необходими документи и такси за кандидатстване

Завършилите средно образование подават документи от 17 юни до 2 юли 2014 г. (вкл. в съботите и неделите).

За участие в конкурса кандидат-студентът подава в Пловдивския университет следните документи:

1.  Заявление до ректора (по образец на ПУ).

2.  Диплома оригинал (и ксерокопие) за завършено средно образование, която веднага след снемане на необходимите данни се връща на кандидата. Завършилите средно образование в чужбина трябва да притежават легализирана от МОН диплома. Те представят ксерокопие на дипломата, заверено от Министерството на образованието и науката, в което длъжностното лице вписва преизчислените към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата.

3.  Квитанция за внесена сума за кандидатстване (сумата не се възстановява при отказ от кандидатстване или при отказ от явяване на конкурсен изпит).

Таксата за кандидатстване е 30 лв. и включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит.  За всеки следващ изпит се заплаща плюс 20 лв.

4.  Документ за лауреат на национална олимпиада или конкурси и фестивали с конкурсен характер (ако има такъв).

5.  Картон за класиране (по образец на ПУ).

6.  При подаване на кандидатстудентски завления длъжностното лице след проверка отбелязва един и същи входящ номер на заявлението, на състезателния картон и на компютърната разпечатка, която се връща на кандидата подписана и подпечатана.

7.   Инвалидите с първа и втора група инвалидност, военноинвалидите, кръглите сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в университета, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо, както и изпратените по пощата.

Кандидатстудентски документи не се приемат след определените в справочника срокове.

Корекции на подадени документи поради допуснати технически грешки се извършват в рамките на обявения срок за прием на кандидатстудентски документи.

Плик-заявление и картон за класиране се закупуват в комплект при подаване на документите (за Пловдив – САМО ОТ КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“).

Последна промяна на 09 Юни 2014
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg