уеб достъпен сайт български език английски език

Природо-математически и стопански науки

Катедра "Природо-математически и стопански науки", e-mail: katedra_sn@abv.bg

Състав Кабинет Служ. тел. E-mail адрес
доц. д-р Мариана Ламбова CV
катедрен ръководител
и координатор на сп. Туризъм и сп. История и география
54
0877776959 lambova_ussm @abv.bg;
lambova @uni-plovdiv.bg
проф. д-р Иванка Димитрова-Дюлгерова  

(0301) 6-23-39

ivadim @uni-plovdiv.bg
доц. д-р Силвия Младенова CV
координатор на сп. БЧПЗ и сп. БЕТ
57

 (0301) 6-23-39

silviamladenova.sm @gmail.com; silviamladenova.sm @uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Малина Шиблова CV
координатор на сп. Маркетинг
54

0878699911

shiblova @abv.bg;
shiblova @uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Христо Мелемов СV 28  (0301) 6-23-39 hristo_melemov @yahoo.com; hristomelemov @uni-plovdiv.bg 
ас. д-р Мария Петкова CV
45 0877527903 mpetkova@uni-plovdiv.bg
ас. Илияна Чакърова CV
координатор на сп. ИТМОМ и сп. МИИТ

57, 16
0879977993 ilianatch @mail.bg;
ilianatch @uni-plovdiv.bg
Даниела Коджебашева, биолог и технически секретар CV 56
 (0301) 6-23-39 danny_k @abv.bg;
danny_k @uni-plovdiv.bg

ГРАФИК

на приемните дни и часове на щатните преподаватели от катедра „Природо-математически и стопански науки"
Преподавател  Ден  Приемно време Кабинет 
доц. д-р Мариана Ламбова  вторник 13.00:15.00    54
доц. д-р Силвия Младенова  понеделник  13.30:15.30    57
гл. ас. д-р Малина Шиблова четвъртък  13.00:15.00     54 
гл. ас. д-р Христо Мелемов вторник 10.00:12.00 28
ас. Илияна Чакърова петък 14.00:16.00     57, 16

 УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

(съгласно приетите Правила за организиране и провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи за ОКС Бакалавър”, глава І „Общи положеният. 2)

1. Студентите от специалност „Маркетинг” завършват обучението си само с Държавен изпит.

2. Студентите от специалности „„Туризъм”, „Екология и опазване на околната среда”, „Биология, човешко поведение и здраве”, „Математика и информатика”, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” и „История и география”, имат право да разработват дипломна работа, ако отговарят на следните условия:

За специалност „Туризъм – общ среден успех от следването (1 – 3 курс) – не по-нисък отмного добър 5.00 (за учебната 2013/2014 г.) и отличен 5.50 (за учебната 2014/2015 г.).

  • За специалност „Екология и опазване на околната среда” и „Биология, човешко поведение и здраве” - общ среден успех от следването (1 – 3 курс) – не по-нисък от много добър 4.50 (за учебната 2013/2014 г.) и добър 4.00 (за учебната 2014/2015г.) и по дисциплина, свързана с темата на дипломната работа (определя се от научния ръководител и координатора на специалността) - много добър 5.00.
  • За специалност „Математика и информатика и Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” - общ среден успех от следването (1 – 3 курс) – не по-нисък от добър 3.50.
  • За специалност „История и география” - общ среден успех от следването (1 – 3 курс) – не по-нисък от много добър 4.50 и по дисциплина, свързана с темата на дипломната работа (определя се от научния ръководител и координатора на специалността) - много добър 5.00.

3. Студентите от специалностите  „Туризъм”, „Екология и опазване на околната среда”, „Биология, човешко поведение и здраве”, „Математика и информатика”, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” и „История и география” подават заявление за изготвяне на дипломна работа с взето становище от научния ръководител най-късно до 30 октомври от последната година на следването си при координатора на специалността.

4. Студентите от всички специалности подават заявление за явяване на защита на дипломна работа (в Учебен отдел) най-късно една седмица преди провеждането на държавния изпит и защитата на дипломна работа, и оставят готовата дипломна работа заедно с рецензията при координатора на специалността.

Условията са приети от катедрен съвет на катедра „Природо-математически и стопански науки” на заседание от 23.09 и 06.12.2013 г. (Протоколи № 13 и 15)


 ДЕЙНОСТ НА КАТЕДРАТА ПО СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

ПРОТОКОЛИ ОТ КАТЕДРЕНИ СЪВЕТИ
ПРОТОКОЛ №1
ПРОТОКОЛ №2

 

Одобрил: Директор на Филиал-Смолян: проф. д-р Иванка Димитрова-Дюлгерова; Последна промяна на 17 Септември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол