web accessibility bulgarian flag english flag

Структура на филиала

Кла­си­чес­ка­та ака­де­мич­на струк­ту­ра на филиал - ръководните органи, ка­тед­рите с об­с­луж­ва­щи зве­на и учеб­ните зве­на, асо­ци­ира­ни към ка­тед­ри­те, е въ­ве­де­на още в про­це­са на из­г­раж­да­не на Пе­да­го­ги­чес­кия ин­с­ти­тут. Ду­хът на ака­де­мич­на ав­то­но­мия се за­раж­да не­пос­ред­с­т­ве­но след вли­за­не­то в си­ла на Ми­нис­тер­с­ко пос­та­нов­ле­ние №52 от 9 но­ем­в­ри 1989 г., с ко­ето Пе­да­го­ги­чес­ки­ят ин­с­ти­тут се ин­тег­ри­ра на­уч­номе­то­ди­чес­ки с ПУ "Па­исий Хи­лен­дар­с­ки", а от началото на 1997 г. Институтът придобива статут на Филиал на Пловдивския университет (Постановление №15 от 27 януари 1997 г.).

» Ръководство
» Катедри
» Администрация
» Библиотека 

 

 

Последна промяна на 11 Април 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg