web accessibility bulgarian flag english flag

Визитка

 Филиалът на ПУ "Паисий Хилендарски" в гр. Смолян е наследник на полувековните традиции в областта на педагогическото образование, началото на които се изгражда от Института за подготовка на детски, начални и прогимназиални учители, създаден през 1962 г. в гр. Смолян, който от своя страна наследява закрития по същото време Учителски институт "Тодор Самодумов" в гр. Пловдив. По-късно институтът е преобразуван последователно с ПМС №52/09.10.1989 г. в Полувисш педагогически институт към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", с ПМС №15/ 27.01.1997 г. в Педагогически факултет към Филиала на ПУ "Паисий Хилендарски" в гр. Смолян със статут на юридическо лице и с бакалавърска степен на обучение, с ПМС №41/16.02.2001 г. във Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски" в гр. Смолян със същите статут и степен на обучение.

През 2006 г. Филиалът получава поредната институционална акредитация с много добра оценка за максималния срок от 6 години.

През 2007-2008 г. всички специалности във Филиала получават програмна акредитация за максималния срок от 6 години.

Образователната дейност е приоритетна за Филиала на ПУ в гр. Смолян. Като наследник на исторически утвърдила се образователна институция и приемник на добри практики в подготовката на широкопрофилни кадри, Филиалът съчетава позитивните научнометодически и културни традиции със съвременни педагогически технологии и интерактивни методи на обучение.

Гаранция за качеството на образователната дейност е съвременното равнище на разработената учебна документация, квалификацията на преподавателския състав, материално-техническата и информационна база, университетската нормативна документация, изградената система за управление и контрол на качеството и образователния процес и др.

Във Филиал Смолян се обучават студенти за образователно-квалификационна степен "бакалавър" в единадесет специалности от направленията: стопански науки, природоматематически науки, педагогика на обучението по ... и педагогика. Провежда се обучение и по изнесени магистърски програми.

Възпитаниците на Филиала се реализират в различни области на икономиката, административните структури и образованието - в банки, фирми, хотели, програмисти в страната и чужбина, учители, директори на училища, експерти в кметства и общини, ръководители в областта на образованието. Много от тях са утвърдени научни работници и преподаватели във висши училища. Възпитаници на Филиала са реализирани успешно и като политици.

Днес Филиалът е авторитетно образователно-научно средище, което не само допринася за обогатяване на просветно-културните традиции в Родопската област и педагогическата практика в средното училище, но и отговаря на динамичните потребности на региона от квалифицирани кадри с висше образование за нуждите на туризма, бизнеса и управлението. Образователните традиции, отвореността на Пловдивския университет за модерни форми, методи и средства във висшето образование, феноменалните природни, културни, исторически и етнографски дадености на регион Смолян, неговата туристическа и спортна инфраструктура - всичко това е добра предпоставка за съдържателен академичен живот и пълноценна подготовка на конкурентноспособни кадри за стопанската, икономическа, образователна и други сфери в региона и страната.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:


 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филиал – Смолян

4700 гр. Смолян

ул. "Дичо Петров" № 32

тел./факс: (0301) 6 23 39; 0885 899 573

e-mail: pufilial_sm@abv.bg

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/45

Последна промяна на 04 Април 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Телефон: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390, 032/635 049

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Социални мрежи

instagram youtube
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg