уеб достъпен сайт български език английски език

ЗА ЦЕНТЪРА

  

З А  Ц Е Н Т Ъ Р А

О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

 

 >> О С Н О В Н И  Ц Е Л И  И  Д Е Й Н О С Т И << 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ следва приоритетите, заявени в Националната  стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030; Закон за насърчаване на научните изследвания; Националната програма „Млади учени и постдокторанти“

 

 

ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ

Създаването на силно и конкурентоспособно поколение учени в ПУ „Паисий  Хилендарски“, което наред със строго специализираната си научна подготовка ДА РАЗВИЕ ключови за съвремието изследователски способности като интердисциплинарно мислене и иновативност, ДА ПРИДОБИЕ опитност в проектната дейност и ДА ОСМИСЛЯ професионалното си бъдеще като пълноценна вграденост в европейската и световната академична общност.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

1) Информация и координация

Осигурен достъп до актуална информация  за:

 • предстоящи научни форуми за млади учени и постдокторанти;
 • възможности за научна мобилност;
 • отворени позиции в различни партньорски мрежи за научни изследвания и др.

2) Обучителна и проектна дейност съвместно с Поделение "Научна и проектна дейност"

3) Издателска дейност

Основна цел: международна видимост на научната продукция на младите учени, докторанти и постдокторанти

 

 ДЕЙНОСТИ КЪМ 01-10-2019

 1. След избори на съответните Факултетни съвети са структурирани:

- Управителен съвет;

- Екип на академични съветници.

 

 1. Проведено е първото заседание на Разширения управителен съвет

(Протокол № 1 /15.07.2019 г.):

- одобрени са представителите на младите учени към УС;

- съгласувани и одобрени са основните дейности на ЦЕНТЪРА;

- съгласувани и одобрени са основните курсове на обучение, които ще предлага Центърът (даден срок за допълване: 30.09.2019 г.);

- обсъдени са предложения за разширяване на предвидените дейности.

 

 

 

 1. Проведен е двудневен интердисциплинарен семинар „Родопите – картографиране на мита” (част I) 13 -14.06.2019 г.:

- участници: 17 млади учени от ПУ (ФФ, ФИФ, ЮФ, ФИСН, ХФ) и 2 гости от Виенския университет;

- проведени са беседи, дискусии, лекции и са посетени културно-исторически обекти.

 

 1. В процес на изграждане са:

–  база данни за всички млади учени, докторанти и постдокторанти в ПУ „Паисий Хилендарски”: събрани са данни от всички факултети; избран и адаптиран е програмен продукт;предстои допълване, уеднаквяване, редактиране на информацията;

 • страница на Центъра, качена на сайта на ПУ „Паисий Хилендарски“

 

 

 >> С Т Р У К Т У Р А << 

  

 

 > Управителен съвет 

 

Членове на Управителния съвет  

 1. проф. Теменужка Йовчева (пр-л на ректорското ръководство)
 2. проф. Любка Липчева-Пранджева (ръководител на Центъра и пр-л на ФФ)
 3. проф. д.п.н. Валентина Маргаритова (ПФ)
 4. доц. д-р Добринка Парушева (ФИФ)
 5. доц. д-р Ярослава Генова (ЮФ)
 6. доц. Олга Рахнева (ФИСН)
 7. доц. д-р Стефка Анева (ФМИ)
 8. доц. д-р Ася Виранева (Ф-Т Ф)
 9. доц. д-р Стела Статкова (ХФ)
 10. доц. д-р Гана Гечева (БФ)
 11. постдокторант гл. ас. д-р Милена Кацарска (ФФ)
 12. докторант Айгюн Ертюрк (ФИСН)
 13. докторант Сибел Азис (Бф)

  Филолог специалист: д-р Лидия Шамова

 

 > Академични съветници 


Екип на академичните съветници

Ориентира новите докторанти във факултета по отношение на:

- дейностите на Центъра;

- възможностите за мобилност;

- интердисциплинарните семинари;

- успешните стратегии за индивидуално развитие и др.

 

Академични съветници

 1. ас. д-р Диляна Ангелова (ПФ)
 2. гл. ас. д-р Милена Ташева (ФИФ)
 3. гл.ас.д-р Петя Хаджийска (ЮФ)
 4. ас. Айгюн Нажди Ертюрк (ФИСН)
 5. ас. д-р Атанас Илчев (ФМИ)
 6. гл.ас.д-р Анелия Дакова (Ф-ТФ)
 7. гл. ас. д-р Милена Кацарска (ФФ)
 8. д-р Слава Христова Цонева (ХФ)
 9. гл. ас. д-р Стела Стоянова (БФ)

 

 >> К О Н Т А К Т И << 

 

Координатор на Центъра: Лидия Шамова

pu.sciencenter @ gmail.com

 

Директор на Центъра: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева

dir.sciencenter @ gmail.com

 

ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ ОТ РУБРИКА "ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ" 

consult.sciencenter @ gmail.com

 

FACEBOOK: www.facebook.com/academiaiuventutis 

YOUTUBE: www.youtube.com/channel/UC8cxsQcDdMr8mfS0njJbe9w 

WEBwww.aiu.uni-plovdiv.bg/ 

 О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

Одобрил: проф. д.ф.н.; Последна промяна на 20 Юли 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол