уеб достъпен сайт български език английски език

Дефиниции

В публичното пространство вече има море от информация по темата, свързана със защита на личните данни. За Ваше удобство и яснота, предлагаме дефиниции и разяснения на някои от основните понятия и често използвани термини.

„Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

„Обработване" на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които Администраторът извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване и др.).

"Администратор" е физическо или юридическо лице, публичен орган агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

"Обработващ данните" е физическо или юридическо лице, публичен орган агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Съгласие на субекта на данни” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.

„Регистър с лични данни” е структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии съобразно вътрешните документи на ПУ, която може да бъде централизирана и децентрализирана и е разпределена на функционален принцип.

И още:

Какво представляват „бисквитките“?

Бисквитката е файл с малък размер, сформиран от букви и цифри, който ще бъде съхранен на компютъра, мобилното устройство или друго оборудване на даден потребител, които се използват за достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискване, изпратено от сървъра на дадена уеб страница към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome) и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя).

Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?

Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

В бисквитките, които сайтът на ПУ създава, НЕ СЕ СЪДЪРЖАТ ЛИЧНИ ДАННИ.

Какво е HTTPS?

Значението на абревиатурата HTTPS е протокол за зареждане и обмен на информация в уеб страници по сигурен начин. Данните, които се предават по мрежата са криптирани, което пречи те да бъдат свободно четени от външни потребители, различни от автора и ползвателя на сайта. За да бъде връзката сигурна и да се реализира практически HTTPS, е необходимо авторът (този, който изпраща данните) и крайният потребител(този, който получава данните) да комуникират по между си чрез механизъм за криптиране и декриптиране на съобщения. В контекста на HTTPS този механизъм е SSL сертификата.

 

 

 

Последна промяна на 07 Юни 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол