уеб достъпен сайт български език английски език

Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

От 25.05.2018 г. влиза в сила Общият регламент за защита на лични данни, известен като като "GDPR – General Data Protection Regulation". Той има за цел да актуализира съществуващите правила за защита на личните данни и да даде на гражданите повече контрол върху споделянето и използването на техните лични данни.

ПУ обработва лични данни в съответствие с принципите за обработване, посочени в член 5. от Регламента.
Тези принципи са:

 • Личните данни трябва да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно по отношение на субекта на данните. 
 • Лични данни се събират само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не могат да се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
  Личните данни трябва да са подходящи, относими и ограничени до това, което е необходимо за целите, за които се обработват. 
 • Личните данни трябва да бъдат точни и, при необходимост, поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.
 • Личните данни трябва да се съхраняват във вид, който позволява идентифицирането на субекта на данните за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които те се обработват.
 • Личните данни трябва да бъдат обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на данните, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.
 • Спазване на принципа на отчетност.

Политиките и процедурите на ПУ имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

ПУ обработва лични данни на следните категории субекти:

 • студенти, докторанти и специализанти, които са кандидатствали, обучават се, обучавани са или са завършили в Университета;
 • преподаватели и служители, които са кандидатствали, работят или са работили в Университета по трудови или граждански договори.

Личните данни, които събираме от Вас и обработваме, както и целите на обработването им, начините на тяхното съхранение, както и споделянето им, са строго специфични за двете категории субекти на данни и са конкретно изложени в:

 • Декларацията за поверителност: студенти и докторанти;
 • Декларацията за поверителност: персонал.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ПУ и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от ПУ личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от ПУ да коригира без ненужно забавяне,неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от ПУ личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразили срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от ПУ да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

 

Последна промяна на 05 Юни 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол