уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Долно меню
 4. »
 5. Защита на данните / GDPR
 6. »
 7. Онлайн декларация за поверителност: персонал

Онлайн декларация за поверителност: персонал

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" (ПУ) като администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Закона за личните данни в Р България е отговорен за личните данни, които събира и обработва. Една от нашите отговорности е да Ви запознаем с това, как събираме и използваме Вашите лични данни и да гарантираме, че личните данни на академичния и друг персонал се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

С тази декларация Ви информираме какви лични данни за Вас събираме, как и за какви цели ги обработваме, как ги съхраняваме и с кого ги споделяме.

Какви лични данни събираме?

Ние събираме лични данни за своите бъдещи и настоящи служители/работници и преподаватели, като наша политика е да събираме данни, ограничени до необходимото. Това е информация, която имаме законово задължение да събираме и тя е подробно описана в Кодекса на труда и в Закона за развитието на академичния състав в Република България, както и в приетите на тяхна основа Правилник за развитието на Академичния състав на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и Вътрешни правила за работната заплата. Съхраняваме информацията за Вас в съответствие с законовите разпоредби и вътрешните нормативни разпоредби.

Задължени сме да водим лично трудово досие на всеки член от персонала, като в процеса на работа информацията се допълва и актуализира. В него се съхраняват документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовото Ви правоотношение с Университета, както и информация ,свързана с отпуски, командировки и други. Вие имате право да подадете искане за достъп до документите, които формират Вашето трудово досие и право да получавате копия от съхраняваните документи. 

Личните Ви данни се съхраняват на хартиен и технически носител, като гарантираме подходящо ниво на сигурност чрез прилагане на нужните

Цели на обработване

Целите, за които събираме и обработваме личните ви данни, са изцяло свързани с:

 • Трудово и облигационно правоотношение. При кандидатстване за работа, последващ подбор и назначаване, както и при сключване на граждански договор ПУ има законово задължение да събира от Вас и да обработва определени документи, съдържащи лични данни.
 • Финансови отношения. При изплащане на работната заплата и други възнаграждения, по командировъчни заповеди и др. имаме законово задължение да обработваме Ваши лични данни.
 • Атестационнионните процедури. Обработваме личните ви данни при Атестационните процедури съгласно Правилник за атестиране на академичния състав на университета и Правилник за атестиране на непреподавателския състав. Обработват се предоставени от Вас данни, свързани със служебната/академичната Ви дейност.
 • Изпълнение на законови задължения. Задължени сме да спазваме определени административни процедури, както и да издаваме  документи на преподавателите и служителите/работниците, свързани с техните трудовоправни отношения с Университета. Длъжни сме да подаваме заявления и декларации към НАП и НОИ, да издаваме служебни бележки за доходи, удостоверения при пенсиониране и др. Тези документи съдържат Ваши лични данни като задължителни атрибути.
 • Обработване на заявления. Съгласно Кодекса на труда Вие имате право да ползвате платен и неплатен отпуск, парични обезщетения при болест или отглеждане на дете и др. Това става чрез подаване на писмено заявление и различни задължителни съпътстващи документи, в които се съдържат лични данни.
 • За осъществяване на контакт с Вас и поддържане на ефективна комуникация ПУ Ви предоставя служебен телефон и електронна поща.
 • От съображения за сигурност и оптимизиране на мерките за безопасност в Университета има постоянно видеонаблюдение. Имаме законово задължение и при необходимост ще бъдем длъжни да споделим тази информация с правоохранителните органи.
 • В случаите, в които събираме и обработваме чувствителни лични данни, имаме законово основание. Това се налага при изплащане на парични обезщетения при болест, трудоустрояване и майчинство. Университетът не събира чувствителни лични данни извън тези, за които имаме законово задължение. 

Колко дълго се съхраняват личните данни?

Срокът за съхранение на документите зависи от тяхната цел и предназначение и се определя със закон или друг нормативен документ. Така например ИНСТРУКЦИЯ №5 ОТ 30.06.2005 г. ни задължава да пазим разплащателните ведомости 50 години, а личните данни на ненаетите кандидати за работа, събрани чрез документите за кандидатстване, се съхраняват само за нуждите на конкурса и сроковете, свързани с него съгласно вътрешните правила. Документите се съхраняват в архивни помещения с ограничен достъп.

Ние няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, за които е събрана и за които сте уведомени тук.

Как използваме Вашите лични данни?

ПУ обработва лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на ПУ "Паисий Хилендарски". Достъп до тях имат упълномощени служебни лица в изпълнение на своите основни задължения. Всяко служебно лице, което има достъп до лични данни, носи отговорността, че обработва тези данни само за целите, за които е упълномощено, и е длъжно да си служи с данните като поверителни.

При кандидатсване за работа данните на кандидатите са достъпни само за служителите на човешки ресурси и ръководството, а се съхраняват до приключване на процедурата по подбор.

Възможно е да заснемем Ваши снимки, като участващи в  публични мероприятия и церемонии в университета. Тези снимки могат да станат достъпни чрез интернет сайта на Университета.

 Как споделяме Вашите данни с трети страни?

 Университетът е длъжен да предостави Ваши лични данни на:

 • Министерството на образованието и науката. Според Закона за висшето образование Министерството е длъжно да поддържа Регистър на академичния състав на висшите училища на основен и допълнителен трудов договор.
 • Националната агенция по приходите. Съгласно Кодекса на труда сме длъжни да предоставим на НАП информацията, съдържаща се в трудовия Ви договор, в тридневен срок от неговото сключване или изменение и да ги уведомим в седемдневен срок след прекратяването му. Кодексът за социално осигуряване ни задължава ежемесечно да представяме информация за Вас на НАП, съдържаща трите Ви имена, ЕГН, изплатените възнаграждения, осигурителни и здравни вноски и данъци. 
 • Националния осигурителен институт. Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО ни задължава да предоставим Ваши лични данни на НОИ при изплащане на парични обезщетения при болест, трудоустрояване и майчинство.
 • Националния център за информация и документация. Законът за развитие на академичния състав ни задължава да представим информация на НАЦИД, съдържаща лични данни на придобилите в Университета научната степен "доктор на науките", както и на избраните на академични длъжности лица в срок до 14 дни от датата на избора или от издаването на дипломата.

Може да се наложи Ваши данни да бъдат споделяни с партниращи университети или финансиращи организации, ако участвате в програми за академичен обмен или работите по международни проекти. При възникване на такъв или подобен случай ще бъдете отделно информирани, а Вашите права – гарантирани чрез договор или по друг приложим за конкретния случай начин. 

В качеството си на работодател ПУ може да предоставя лични данни и на определени кредитни институции (банки) във връзка с изплащането на дължимите възнаграждения на служители и изпълнители по граждански договори. Личните данни, който се предоставят, са три имена и единен граждански номер и се предоставят с цел идентификация на лицето, в чиято полза се извършва плащането. Това се налага с оглед изискванията на кредитните институции във връзка с извършваните от тях банкови преводи.

Във връзка с използването на куриерски услуги – приемане, пренасяне, доставка и адресиране на пратките до физически лица ние посочваме следните данни: три имена, адрес, област, пощенски код и наименование на населеното място.

ПУ може да споделя лични данни извън Университета и при някои извънредни обстоятелства: например, ако данните са необходими за защита на Вашите жизнени интереси или жизненоважни интереси на друго лице; когато не е възможно или уместно да се получи Вашето съгласие; може да представи данни на полицията или на други разследващи органи за предотвратяване или разкриване на престъпления или ако се изискват със съдебно решение.

 

Последна промяна на 05 Юни 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол