уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Прием » Чужди граждани » Системата за придобиване на висше образование в България

Системата за придобиване на висше образование в България

Системата за придобиване на висше образование в България

Съгласно системата за придобиване на висше образование в България, ПУ „Паисий Хилендарски организира обучение след завършено средно образование в следните степени:

  • ПЪРВА СТЕПЕН – с минимален срок на подготовка по учебен план 4 години, като на завършилите се присъжда образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
  • ВТОРА СТЕПЕН – с минимален срок за подготовка 5 години или не по-малко от една година след степента „бакалавър”, като на завършилите се присъжда образователно-квалификационна степен „магистър”;
  • ТРЕТА СТЕПЕН – с минимален срок на подготовка 3 години след придобита степен „магистър”,като на завършилите се присъжда образователна и научна степен „доктор”.

Формите на обучение на студенти във висшето училище могат да са редовни, задочни и дистанционни. Докторантурата във висшите училища и научните организации в Република България е редовна, задочна, дистанционна и докторантура на самостоятелна подготовка.

Редовната докторантура и докторантурата на самостоятелна подготовка е със срок на подготовка 3 години след придобита образователно-квалификационна степен „магистър”.

Задочната докторантура е със срок на подготовка 4 години след придобита образователно-квалификационна степен „магистър”.

Обучението в образователна и научна степен „доктор” се осъществява по научни специалности.

Висшите училища могат да провеждат обучение за повишаване на квалификацията. Обучението за повишаване на квалификацията се провежда по учебна документация, изискванията към която се определят в правилниците на висшето училище. Обучението за повишаване на квалификацията не е основание за придобиване на образователна степен или специалност. Специализант е този, който повишава квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобива по-висока образователна степен или нова специалност.

 

Последна промяна на 31 Май 2016
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол