web accessibility bulgarian flag english flag

Необходими документи и такси за кандидатстване

Документи за кандидатстване

 

Завършилите средно образование подават документи от 16 юни до 2 юли 2015 г. (вкл. в съботите и неделите).

За участие в конкурса кандидат-студентът подава лично или чрез друго лице в Пловдивския университет следните документи:

  1. Заявление до ректора (по образец на ПУ).
  2. Диплома оригинал (и ксерокопие) за завършено средно образование, която веднага след снемане на необходимите данни се връща на кандидата. Завършилите средно образование в чужбина български и чуждестранни граждани представят удостоверение с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех на дипломата. Удостоверението се издава от инспектората по образование към МОН по местоживеене след представяне на преведена на български език диплома за средно образование, заверена с печат „APOSTILLE”(оригинал и ксерокопие).
  3. Квитанция за платена такса за кандидатстване (таксата не се възстановява при отказ от кандидатстване или при отказ от явяване на конкурсен изпит). Таксата за кандидатстване е 30 лв. и включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит. За всеки следващ изпит се заплаща плюс 20 лв.
  4. Документ за лауреат на национална олимпиада или конкурси и фестивали с конкурсен характер (ако има такъв).
  5. Картон за класиране (по образец на ПУ).
  6. При подаване на кандидатстудентски молби длъжностното лице след проверка отбелязва един и същи входящ номер на молбата, на състезателния картон и на компютърната разпечатка, която се връща на кандидата подписана и подпечатана.
  7. Инвалидите с първа и втора група инвалидност (70% и над 70%), военноинвалидите, кръглите сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в университета, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо, както и изпратените по пощата.

Кандидатстудентски документи не се приемат след определените в справочника срокове.

Корекции на подадени документи поради допуснати технически грешки се извършват в рамките на обявения срок за прием на кандидатстудентски документи.

Плик-заявление и състезателен картон се закупуват в комплект при подаване на документите (за Пловдив – САМО ОТ КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“).

Документи се подават по един от следните начини:

  1. В Рек­то­ра­та на университета: ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив.
  2. Онлайн през сайта на университета: http://www.uni-plovdiv.bg
  3. В бю­ра­та на ЦКПИ и НАПС от 16 до 30 юни 2015 г. в посочените градове.

За кан­ди­да­т­ства­щи­те онлайн или в бюрата за спе­ци­ал­нос­ти, изиск­ва­щи из­пит по го­вор­ни и ко­му­ни­ка­тив­ни спо­соб­нос­ти, същият ще се про­веж­да в Плов­див след все­ки кан­ди­да­тс­ту­де­н­тски из­пит от 14.00 до 17.00 ча­са в допълнително посочена зала.

 

Последна промяна на 16 Март 2015